Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen

Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

De ministerraad heeft deze maand het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ aangenomen en besloten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer (red. zie kader). Omdat het besluit gebruikmaakt ​van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingswet
De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, werd afgelopen voorjaar opnieuw opgeschoven. Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 wil het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra tijd gunnen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Het besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft gemeenten straks de bevoegdheid om gebouweigenaren te verplichten tot het aanbrengen van zonnepanelen of klimaatadaptieve maatregelen op daken. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt bij industriegebouwen – zoals opslagloodsen en fabriekshallen – en gebouwen met zogenoemde ‘overige gebruiksfuncties’. Dat zijn gebouwen niet primair bedoeld voor het verblijven van personen, zoals parkeergarages.

Altijd proportioneel
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde eerder al een internetconsultatie van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Branchevereniging Holland Solar stelde destijds dat een verplichting voor het gebruik van daken voor duurzame-energieopwekking met zonnepanelen niet ideaal, maar wel nodig is.

Het ministerie stelt te verwachten dat de gemeente, indien nodig en evenredig, gebruik zal maken van de nieuwe bevoegdheid om het duurzaam gebruiken van daken op industriegebouwen te stimuleren. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de zonneladder die de uitrol van zonnepanelen op daken stimuleert. ‘Inzet van het maatwerkinstrument moet altijd proportioneel zijn’, is te lezen in de notulen van de ministerraad. ‘Er is gekozen voor gemeentelijke maatwerkbevoegdheden aanvullend op de reeds bestaande rijksregels, zodat gemeenten vanuit hun lokale ambities en uitdagingen een afweging kunnen maken. Bij hernieuwbare-energieopwekking speelt de ruimtelijke inpassing, en dus de lokale situatie, een belangrijke rol. Ook klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast vereisen een lokale afweging.

De bevoegdheid kan worden ingezet bij zowel bestaande als nieuw te bouwen gebouwen. Bij bestaande gebouwen zal de gemeente per maatwerkvoorschrift moeten bepalen dat het dak gebruikt wordt voor energieopwekking of klimaatadaptatie. Bij nieuwbouw kan volstaan worden met maatwerkregels in het omgevingsplan.’
 

Bron: RVO | Solar Magazine 07-09-2021