Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat nog iets meer tijd nodig is.

Ledenraadpleging

De minister heeft een termijn tot 1 juli 2023 genoemd om verder te testen en te oefenen, maar ook om te voorzien in extra ondersteuning voor bevoegde gezagen. Conform de afspraak vanuit een door de leden aangenomen motie, houden we binnenkort een ledenraadpleging over de termijn van uitstel. 

Randvoorwaarden VNG

Als VNG hebben we de afgelopen tijd een heldere lijn gehad: inwerkingtreding per 1 januari 2023 was verantwoord, mits aan de door ons gestelde randvoorwaarden werd voldaan: 

  • Voldoende werkend digitaal stelsel (wat minimaal nodig is)
  • Tijdelijke oplossingen waar het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet voldoet
  • Digitaal stelsel binnen jaar na inwerkingtreding op basisniveau waardoor het systeem gebruiksvriendelijker wordt
  • Afspraken over doorontwikkeling van het systeem
  • Oplossen van juridische knelpunten
  • De crisisorganisatie en versterkte serviceketen moeten op moment van inwerkingtreding operationeel zijn, inclusief ondersteuningsorganisatie voor gemeenten
  • Het intensief keten testen willen we ook na inwerkingtreding blijven doorzetten met het doel te blijven beproeven op functionaliteit en gebruiksgemak. Daarvoor vinden we een testteam noodzakelijk
  • Financiële tegemoetkoming moet op orde zijn 

Invoering nog niet verantwoord

In de afgelopen periode is echter gebleken dat zich een situatie voordoet die tot een dilemma leidt. Aspecten die daarbij meespelen, zijn onder andere dat nog niet alles helemaal ketenbreed is door getest, de situatie rond provinciale verordening/overgangsrecht mogelijk extra consequenties heeft en eigenlijk meer oefentijd gewenst lijkt. Deze signalen hebben we ook uit de uitvoeringspraktijk ontvangen. Daarom is besloten tot uitstel. 

We beseffen dat gemeenten al enorme inspanningen hebben verricht en dat de aanspraak op hun veerkracht groot is. De randvoorwaarden blijven voor ons onverkort van toepassing en we blijven intussen hard werken om wat nodig is gerealiseerd te krijgen. 

Meer informatie

Bron: VNG 17-10-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet