Nieuwsbrief Implementatie 4 oktober

Implementatiedag over mogelijkheden en moeilijkheden Omgevingswet  
 
Op dinsdag 27 september vond de 8e Implementatie­dag Omgevingswet plaats. Ruim 300 professionals van onder andere gemeenten, provincies, omgevings­diensten, water­schappen en het Rijk waren naar Spant! in Bussum gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over waar we nu staan, informatie te delen en kennis op te doen.

Lees een terugblik op deze dag in het nieuwsbericht. Hier kunt u ook de opname van de plenare sessie bekijken. 

Update Route 2022 en Hoofdroute 2022  
 
In 2020 is een roadmap voor de implementatie van de Omgevingswet opgesteld: Route 2022. De roadmap bevat de planning van de mijlpalen van alle partijen die bij de implementatie van de wet zijn betrokken. We updaten Route 2022 regelmatig aan de laatste ontwikkelingen en inzichten. De update van september 2022 is nu gepubliceerd op de website.
Tegelijk met deze update is ook een update van de Hoofdroute 2022 verschenen. In de hoofdroute zijn voor het jaar 2022 mijlpalen ingetekend voor de stabiliseringsperiode van DSO-LV, het indringend testen, oefenen en inregelen, en het moment waarop bevoegd gezagen moeten kiezen voor het volgen van de hoofdroute of een alternatieve route.

Deze september-updates zijn nu beschikbaar op de website van Aan de slag.

Nieuwsbrief Implementatie voortaan wekelijks  
 
De Nieuwsbrief Implementatie verschijnt vanaf oktober 2022 iedere week. De nieuwsbrief is daardoor actueler en u bent sneller op de hoogte van nieuws en evenementen rond de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Zie de pagina Verzonden nieuwsbrieven voor eerdere edities. Daar kunt u zich ook aanmelden.
 

Marlon Boeve hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling  

Marlon Boeve is op 1 september gestart als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van de TU in Delft. Zij doet onderzoek naar de uitwerking van het omgevingsrecht in de praktijk. De op stapel staande Omgevingswet is een belangrijk onderwerp van haar onderzoek. Lees meer in het nieuwsbericht.

Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet  
 
 
Op 13 oktober kunt u een webinar bijwonen over kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet. Mede aan de hand van voorbeeldregels voor in het omgevingsplan maken we duidelijk wat de aandachtspunten zijn in de nieuwe regelgeving rondom kostenverhaal en financiële bijdragen en wat u minimaal te doen heeft voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna.

U vindt het programma op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. Daar kunt u zich ook aanmelden.
 
Milieueffecten opwekken zon- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld  
 
In Zuid-Holland hebben de 7 RES-regio’s ieder een eigen Regionale Energiestrategie 1.0 opgesteld met zoekgebieden voor het opwekken van zon- en windenergie. Voor de provincie aanleiding om het omgevingsbeleid te actualiseren. Voordat Provinciale Staten hierover een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft de inhoud van dit rapport getoetst. Volgens de commissie ligt er goede milieu-informatie voor een besluit over het provinciale beleid voor zonne- en windenergie in Zuid-Holland.

Lees meer op de website van de Commissie m.e.r..
 

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
Validatie opmaak toelichtingen toepasbare regels uitgesteld
De validatie voor de opmaak van de toelichtingen bij toepasbare regels is uitgesteld tot na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit is besloten met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Behandeldienst instellen 
Als overheid kunt u de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Zo kan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband namens u verzoeken ontvangen en behandelen. Wilt u een behandeldienst laten instellen voor basis- en plustaken op de oefenomgeving (pre-productie) en productieomgeving? Dit kan het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor u doen. U heeft nu tot 15 oktober om dit aan ons door te geven. Dan bent u er zeker van dat het doorsturen van verzoeken werkt vanaf inwerkingtreding van de wet.

Meer informatie over het instellen van de behandeldienst en wat u hiervoor moet doen leest u op de pagina Behandeldienst instellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 
Oefenen  
 
Werkplaats Grip op omgevingsplan
De werkplaats Grip op het omgevingsplan is voor gemeenten die hun omgevingsplan niet zelf kunnen of willen wijzigen en de samen­werking zoeken met een planbureau. Vanaf half oktober 2022 gaat een werkplaats van 5 sessies (om de week) lopen voor gemeenten die Roxit gebruiken als leverancier. De exacte datum volgt nog. Op woensdag 2 november (10.00-12.00 uur) start een (wekelijkse) werkplaats voor alle softwareleveranciers. Vanaf woensdag 2 november (13.00-15.00 uur) gaat een werkplaats van start specifiek voor Tercera-gemeenten.

Kijk in het nieuwsbericht voor meer informatie en meld u aan.
 
Nieuws voor gemeenten  
 
Sessies (R)EV als brandpunt van RO en milieu
Medewerkers op het vakgebied externe veiligheid (EV) en het register (REV) bereiden zich al geruime tijd voor op de komst van de Omgevingswet. Deze voorbereidingen hebben consequenties voor het lijnmanagement van gemeenten, provincies en de omgevingsdiensten. De VNG vertelt u daar meer over tijdens een online webinar dat u op 3 verschillende momenten kunt volgen. Kijk in de agenda op de website van de VNG voor de data.
 
Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  
 
Nieuwe rubriek
In deze nieuwsbrief vindt u voortaan een nieuwe rubriek: Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars. Bent u een ICT-leverancier of ontwikkelaar en houdt u zich bezig met het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Dan ontvangt u via deze nieuwsbrief updates over recente ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Informatie over de Leveranciersdag ontvangt u nog via de Nieuwsbrief Ontwikkelaarsportaal. Hiervoor kunt u zich aanmelden op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet.

Schakel over op nieuwe API-versie CRUD RTR gegevens
Het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft enkele maanden geleden een nieuwe API-versie (Application Programming Interface) uitgerold op de oefenomgeving. API's zorgen ervoor dat softwareprogramma's onderling met elkaar kunnen communiceren. Het gaat om versie 2 van de API 'Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen', ook bekend onder de naam 'CRUD RTR gegevens'. Versie 1 blijft tot het einde van het jaar in de lucht zodat er voldoende tijd is om de nieuwe versie te gaan gebruiken.

Op dit moment ontvangt de landelijke voorziening van het DSO nog veel aanroepen naar versie 1 van de API. U wordt verzocht om de komende maanden over te schakelen naar versie 2, zodat versie 1 aan het einde van dit kalenderjaar definitief uitgezet kan worden.

Meer informatie vindt u op het Ontwikkelaarsportaal.

Leveranciersdag
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De volgende leveranciersdag DSO is op 25 oktober 2022. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u het overleg bijwonen.

Bijeenkomsten  
 
11 oktober: Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan
Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van omgevingsplannen en bent u daarbij op zoek naar een praktisch kader? Meld u dan aan voor de online kennissessie instrumentarium omgevingsplan.

13 oktober: Webinar kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet
Webinar over de nieuwe regelgeving voor kostenverhaal en afdwingbare financiële bijdrage. 

13 oktober: VNG-webinar Zelf een IKT starten: hoe doe je dat?            Sessie bedoeld voor gemeenten of omgevingsdiensten die zelfstandig aan de slag zijn (of gaan) met het testen van het DSO (landelijke voorzieningen en gemeentelijke software).

18 oktober: online sessie Hulp bij vergunningcheck voor activiteiten Omgevingsloket
Meld u aan voor de 2e serie Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in het Omgevingsloket die start op 18 oktober.

25 oktober: bijeenkomst lessons learned werkplaatsen
Van 10.00 tot 12.00 uur nemen we u mee in de opzet en uitwerking van verschillende werkplaatsen implementatie Omgevingswet. U kunt zich nu al aanmelden.

25 oktober: leveranciersdag
ICT-leveranciers en adviesbureaus kunnen van 9.00 tot 12.00 uur de leveranciersdag DSO bijwonen. 

Elke dinsdag: spreekuur van 13.00-14.00 uur
Elke dinsdag beantwoorden inhoudsdeskundigen tijdens het Spreekuur Omgevingswet uw vragen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en toepasbare regels.

Evenementenagenda
Kijk in onze online evenementenagenda voor informatie over bijeenkomsten van bijvoorbeeld de VVM, de Commissie m.e.r., VNG, Nationaal Programma RES.
 
EVENEMENTENAGENDA
 
Nieuw op iplo.nl  
 
Tips bij opstellen nieuw deel omgevingsplan
Bij het opstellen van een nieuw deel van het omgevingsplan neemt de gemeente regels voor geluid op. Bekijk de tips waar u als gemeente op moet letten bij het stellen van die regels.

Overgangsrecht bodemsaneringen
Omdat bodemsaneringen vaak lang duren, is het overgangsrecht van grote betekenis voor de uitvoering. Het uitvoeren van bodemsaneringen op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Om te zorgen dat deze situaties kunnen worden afgerond onder het oude recht, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien. Op de pagina Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem wordt dit uitgelegd.

Kleinschalig graven
Voor het graven in de bodem in een omvang kleiner dan of gelijk aan 25 kubieke meter stelt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geen regels. Wel kan het zijn dat de gemeente in het omgevingsplan regels heeft opgenomen. Lees op de IPLO-site hoe het zit.

Maatwerkregel grond en baggerspecie
U mag grond en baggerspecie niet zomaar opslaan, maar soms kan er sprake zijn van een maatwerkregel en maatwerkvoorschriften. Met een maatwerkregel kan de gemeente in het omgevingsplan afwijkende regels stellen die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of in het provinciale omgevingsplan zijn opgenomen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels of decentrale regels. Een maatwerkvoorschrift geldt voor een individueel geval en staat in een apart maat­werk­besluit.
 

Blijf op de hoogte met IPLO Nieuws  
 
IPLO Nieuws: de poort naar alle kennis over de leefomgeving
Wilt u alles weten over de regelgeving rond de leefomgeving? Of het nu gaat over geluidsnormen, waterkwaliteit, houtstook, asbest, luchtemissie, bodemkwaliteit of…? De meest uitgebreide kennis over leefomgeving en Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving, iplo.nl. Wie wil weten wat de laatste ontwikkelingen zijn, abonneert zich op de nieuwsbrief IPLO Nieuws.
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 05-10-2022