Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit november 2022

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Uiteraard ook nu weer gevuld met interessante onderwerpen. Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goed 2023. Veel leesplezier 

Op deze pagina

  1. Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren (SVVE)
  2. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven met een CO-vrij certificaat aan uw gasverbrandingsinstallatie werken
  3. Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
  4. Jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering.
  5. Subsidie beschikbaar voor productkaarten NMD
  6. Versnellingslab circulair bouwen voor woningcorporaties
  7. Werkbezoek ‘Financing the renovation wave’ in Amsterdam
  8. Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen
  9. Extra stimulans voor biobased bouwmaterialen
  10. Vacatures Bouwen en Energie

Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren (SVVE)

Op 23 januari 2023 start de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE), die zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen (hierna: verenigingen) om hen te stimuleren hun gebouwen te verduurzamen.

Daarnaast zal het bij de uitvoering van het ‘Zeer Energiezuinige Pakket’ ook mogelijk worden om subsidie te krijgen voor procesbegeleiding. Verder is het in combinatie met andere maatregelen ook mogelijk om subsidie te krijgen voor aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals CO2-gestuurde ventilatie of dynamisch waterzijdig inregelen. 

Een belangrijke wijziging t.o.v. de bestaande SEEH-regeling is dat het mogelijk zal worden om ook voor 1 maatregel subsidie van ongeveer 15% aan te vragen. Voor 2 of meer maatregelen wordt het subsidiepercentage ongeveer 30%.

Meer informatie is te vinden via:

Overheid.nl | Consultatie SVVE (internetconsultatie.nl)

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven met een CO-vrij certificaat aan uw gasverbrandingsinstallatie werken

Vanaf 1 april 2023 gelden nieuwe eisen voor werkzaamheden aan uw gasverbrandingsinstallatie. Deze zijn vastgelegd in de bouwregelgeving. Het doel hiervan is om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen. Als eigenaar en/of bewoner van een huis bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen cv-ketel, geiser, gashaard of -kachel. Dus ook voor het onderhoud en het vervangen ervan wanneer deze kapot      gaan. Vanaf 1 april 2023 bent u verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie aan uw cv-ketel, geiser, gashaard of -kachel. Zelf klussen aan uw gasverbrandingsinstallatie is verboden en zelfs strafbaar. U kunt een CO-vrij gecertificeerde installateur herkennen aan het CO-vrij logo. Vraag ernaar bij uw installateur. Hij is verplicht om dit te laten zien. U kunt de gecertificeerde bedrijven ook terugvinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’ op www.tlokb.nl/register-gasverbrandingsinstallaties. Meer informatie op Rijksoverheid.nl/Koolmonoxide.

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/10/24/minister-de-jonge-geeft-installatiebranche-tot-1-april-2023-om-co-certificaat-te-halen

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

De Europese Raad heeft op 25 oktober 2022 een akkoord bereikt (een zogeheten algemene oriëntatie) over het voorstel betreffende de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Het voorstel is herzien omwille van de aangescherpte klimaatdoelstellingen voor 2030 en het versneld afbouwen van het gebruik van Russische fossiele brandstoffen als reactie op de oorlog in Oekraïne. Dat betekent dat alle nieuwe gebouwen emissievrij dienen te zijn vanaf 2030 en alle bestaande gebouwen gerenoveerd moeten worden naar het emissievrije niveau tegen 2050. Om hier te komen zijn er aanscherpingen en nieuwe verplichtingen geïntroduceerd voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en voor technische gebouwinstallaties, bijvoorbeeld verwarmings- en koelingsinstallaties en zonnepanelen. Ook bevat het voorstel ondersteunende maatregelen, zoals het energielabel en financiële instrumenten. Nederland heeft zich tijdens de onderhandelingen ingezet voor meer flexibiliteit zodat verplichtingen en maatregelen goed passen bij de nationale context en voor behoud van ambitie. Er volgt binnenkort een Kamerbrief met daarin een gedetailleerde appreciatie en informatie over het vervolgproces. Hier is alvast meer informatie te vinden over de inhoud van het voorstel.

Jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering.

Donderdag 17 november 2022 vond alweer de 9e jaarlijkse plenaire (virtuele) bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering Bouwproducten plaats, in het auditorium van de Turfmarkt. Het programma had dit jaar als thema: De nieuwe CPR, wat wordt er gewijzigd? Het programma stond in het teken van het revisievoorstel CPR. Een belangrijke ontwikkeling voor CE-markering en bouwproducten! Wat gaat er zoal veranderen? Tijdens de bijeenkomst werd vanuit de Europese Commissie aan de vele aanwezigen uitleg en toelichting gegeven over de grootste veranderingen in de CPR, waaronder de inzet op verduurzaming van bouwproducten op Europees niveau en een verdere digitalisering van productinformatie. Daarna reflecteerden in hun presentaties diverse nationale en internationale deskundigen en beleidsmakers over de voorgestelde revisie.  E.e.a. werd afgesloten door een panelgesprek met experts die de ontwikkelingen op nationaal niveau bespraken waarbij de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Na deze bijeenkomst waren alle aanwezigen goed geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen inzake het voorstel revisie CPR. En bovendien hadden de organisatoren nuttige feedback ontvangen die richting Brussel meegenomen kan worden. Alle presententaties en meer informatie zijn beschikbaar via: https://www.kwaliteitbouwproducten.nl/

Subsidie beschikbaar voor productkaarten NMD

In de Nationale Milieudatabase zitten nu ongeveer 3000 productkaarten. Stichting NMD wil dit graag vergroten naar minstens 10.000 productkaarten. Wil het stelsel van milieuprestatie goed werken dan is een goed gevulde database met categorie 1 en 2 productkaarten noodzakelijk. Hoe meer producten met een lage milieubelasting beschikbaar zijn, hoe sneller de milieuprestatie kan worden verlaagd. En dat helpt om de klimaatdoelstellingen en een circulaire bouw te realiseren.

Voor drie productcategorieën (biobased bouwproducten, aluminium bouwproducten en innovatieve producten van startup’s/starters en mkb-ers) is tot eind 2022 subsidie beschikbaar om bij te dragen in de kosten van het maken een LCA. Meer informatie vind je op de site van de stichting NMD.

Versnellingslab circulair bouwen voor woningcorporaties

Het doel van het versnellingslab is woningcorporaties helpen concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk. Met ondersteuning van BZK werken Alba Concepts, Cirkelstad, de Groene Huisvesters en Platform 31 aan een meerjarig leer- en ontwikkeltraject.

Het Versnellingslab is bedoeld voor medewerkers die op toezichthoudend, bestuurlijk of op operationeel niveau werkzaam zijn bij woningcorporaties. De drie groepen (toezicht, bestuur, operationeel) krijgen elk een eigen programma, waarvan een deel gezamenlijk. De meeste impact wordt bereikt als uit één organisatie alle drie de doelgroepen meedoen. Het versnelt het integreren van circulair bouwen in zowel beleid als projecten en vergemakkelijkt de interne samenwerking. Op 29 november vindt de eerste bijeenkomst plaats. Meer informatie vind je hier.

Werkbezoek ‘Financing the renovation wave’ in Amsterdam

70 Europese beleidsmakers uit 24 lidstaten deden op 16 en 17 september in Amsterdam inspiratie op over de financiering van gebouwrenovatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO organiseerden in het kader van het Europese project CA EPBD voor hen een 2-daags werkbezoek waarbij beleid en praktijk aan elkaar werden gekoppeld. Het programma bestond uit een aantal plenaire lezingen en paneldiscussies, vier projectbezoeken en een speciaal programma in Artis. De projectbezoeken waren bij de van der Pekbuurt: proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken, energiecoöperatie Meerenergie: een burgerinitiatief dat restwarmte gaat gebruiken van een nabijgelegen datacenter, Senso I en II: verduurzaming van bijna 1000 woningen van woningcorporatie Eigen Haard met financiering van het Nationaal Warmtefonds en Schoon Schip: burgerinitiatief van een energieneutraal wijkje met woonarken. In kleine groepjes bezochten de deelnemers deze projecten waar gemeente, burgers, woningcorporaties en een aannemer hen enthousiast en uitvoerig informeerden over alle ins en outs van de projecten. Daarbij kwamen zowel de successen als ook de uitdagingen aan bod. Focus lag op financieringsoplossingen zoals het Nationaal Warmtefonds, combinaties met marktfinanciering, subsidies en uitdagingen rondom de financiering bij gespikkeld bezit (bouwblokken die deels in eigendom zijn van particulieren en van woningcorporaties). Ook presenteerden studenten van de TU Eindhoven en de TU Delft hun prijswinnende inzendingen voor de Solar Decathlon Europe 2021: oplossingen voor gebouwrenovatie in combinatie met het creëren van meer woonruimte. En tot slot kwam aan de orde hoe Artis werkt aan de grondige renovatie van haar historische gebouwenbestand als onderdeel van haar ambitie om energieneutraal te worden in 2030.

CA EPBD (Concerted Action Energy Performance of Buildings Directive, https://epbd-ca.eu/) is een Horizon 2020-project waarin lidstaten al sinds 2005 samenwerken om kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot de implementatie van de Energy performance of buildings directive (europa.eu). Er zijn vergelijkbare Concerted Actions voor de Energy Efficiency Directive (https://www.ca-eed.eu/ ) en voor de Renewable Energy Sources Directive (https://www.ca-res.eu/ ).

Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

Op 21 oktober besloot de Ministerraad op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds om 26 miljoen euro toe te kennen aan het programma Werklandschappen van de Toekomst. Het programma start in 2023 en werkt in negen jaar toe naar een nieuw normaal, waarin bedrijventerreinen transformeren naar groene, gezonde, energie-efficiënte en klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Er wordt gewerkt met een opschalingsaanpak. Met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds start het programma met een groot onderzoeksprogramma en de aanpak wordt ontwikkeld op vier living labs en tien ambassadeursterreinen. Er worden Green Deals gesloten met 6 provincies en een groot aantal gemeenten. Aanpakken en werkwijzen worden breed ontsloten. De ambitie: binnen tien jaar sluiten minimaal duizend bedrijventerreinen zich aan bij deze beweging.

Meer informatie: Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen | IVN

Extra stimulans voor biobased bouwmaterialen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met een aanvullende financiering (€ 1,3 miljoen) van het programma Building Balance een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe ketens voor biobased bouwmaterialen. Het toepassen van biobased materialen in de bouw kan namelijk een forse CO2-reductie teweeg brengen. De teelt van vezels als grondstof leidt tot vastlegging van koolstof in bouwmaterialen voor een langere periode en tot vastlegging van koolstof in de bodem. Daarnaast hoeven er door de toepassing van biobased materialen minder CO2-intensieve materialen gebruikt te worden. Daarmee kan de combinatie van landbouw en bouw in de toekomst bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Building Balance vormt in (regionale) field labs ketens van boeren, bouwers en de verwerkende industrie, zodat biobased materialen daadwerkelijk worden toegepast. Naast de klimaatvoordelen zorgt de teelt van biogrondstoffen ook voor nieuwe verdienmodellen voor boeren die geconfronteerd worden stikstofproblemen en de extensiveringsopgave. Vezelgewassen zijn extensief in stikstof- en pesticidengebruik en kunnen om die reden bijdragen aan het verbeteren van bodem-, water- en biodiversiteitsverbetering.

Vacatures Bouwen en Energie

Vacature: 2 Beleidsmedewerkers kwaliteit bouwwerken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Werken voor Nederland

Vacature: Projectleider implementatie Europese richtlijnen energie en gebouwen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Mobiliteitsbank

(Senior) Beleidsmedewerker energietransitie gebouwde omgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Werken voor Nederland

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Bron: Rijksoverheid 25-11-2022