Nieuws februari 2022

Kennisbundel Duurzaam bouwen

Tijdens de productie van conventionele bouwmaterialen als beton en staal komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Bij duurzaam bouwen wordt o.a. gekeken naar alternatieve bouwmaterialen, bouwmethoden en processen waarmee de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De kennisbundel Duurzaam bouwen beantwoordt deze en andere vragen.

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten. We plannen het onderhoud waar mogelijk buiten kantoortijd.

Model Verordening leges – Omgevingswet

De Omgevingswet, die op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treedt, heeft ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. De VNG stelt daarom een nieuwe Model Verordening leges beschikbaar.

Kamerbrief bij advies Raad van State over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over het te nemen Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, de advisering door de Raad van State, het nader rapport van de regering en de manier waarop de inbreng vanuit de Eerste Kamer in het besluit is verwerkt.

Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken vandaag in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Zonnepanelen, installaties en monumenten’

Het verduurzamen van een monument omvat niet alleen het beperken van energieverlies door isoleren, maar steeds vaker ook het toepassen van zonnepanelen om een deel van de eigen energiebehoefte te dekken. Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Wat is wel en niet toelaatbaar en hoe leg je dat juridisch afdwingbaar vast?

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking

De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.

Kennisbundel kooldioxide

Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) naar de atmosfeer te beperken, zetten we in Nederland onder andere in op het afvangen, transporteren en opslaan van CO2. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel kooldioxide beantwoordt deze en andere vragen.

Aankondiging: Webinar BIM – een ROTwoord

Hoe krijg je BIM breed gedragen in de hele organisatie? In dit webinar delen Rolf Jonker en Remco Bom hun ervaringen bij Gemeente Rotterdam.

8 VNG Werkplaatsen Omgevingswet & Begroting toegevoegd

Wegens grote belangstelling is het aantal VNG werkplaatsen Omgevingswet & Begroting uitgebreid van 4 naar 12.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 15 februari 2022

Inhoud: Schakeldag 2022: Durven, beginnen, doen! Afspraken interbestuurlijke samenwerking Jongerensessie Klimaat en de Omgevingswet Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Online bijeenkomsten terugkijken of bijwonen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kennisbundel LNG

Het gebruik van LNG (Liquid Natural Gas) in Nederland neemt steeds meer toe. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel LNG beantwoordt deze en andere vragen

Gemeenten aan de slag met verduurzamen van monumenten

Een van de opdrachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het adviseren van gemeenten bij het verduurzamen van monumenten. Er zijn inmiddels goede voorbeelden van gemeenten die met dit thema aan de slag zijn. Zoals de gemeente Noordenveld, die monumenten in eigen beheer via een routekaart gaat verduurzamen. En de gemeente Rheden, waar ze sinds kort met een Duurzame Monumentencoach werken

Vluchtveiligheid: het belang van een integrale aanpak

Als je weet hoe woningbranden verlopen, dan begrijp je dat tijdige detectie cruciaal is. “Streef je naar een betere brandveiligheid van je woningen? Dan is het slim om niet alleen aandacht te hebben voor preventie, maar ook kritisch te kijken naar de vluchtveiligheid van bewoners”, zegt Jan Nies, productmanager bij Hemmink. “Kwestie van rookmelder installeren en klaar? Helaas niet. Elke situatie is anders. Er zijn de laatste jaren weliswaar mooie stappen gemaakt in de regelgeving rondom brandveiligheid, maar we moeten wel scherp blijven op het beleid en de uitvoering daarvan.” Nies vertelt over het belang van een integrale aanpak.

Aanbiedingsbrief bij afschrift van brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeing) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit februari 2022

Dit is alweer de het eerste nummer van 2022. Het jaar is stormachtig van start gegaan met een nieuw kabinet en een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bij de Directie Bouwen en Energie is dan ook niet stilgezeten. In deze editie van de nieuwsbrief is te lezen wat er momenteel speelt op het terrein van bouwen en energie. Veel leesplezier.

Nieuwsbrief 14 februari 2022

Vandaag is de nieuwbrief verzonden

Hernieuwbare energie bij grootschalige renovatie per 1 februari 2022

In het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.6 lid 5 en lid 6) is een eis opgenomen voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen. De eis is per 1 februari 2022 in werking getreden en vloeit voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) van 11 december 2018

Drie winnaars NRP Gulden Feniks 2021 en twee wildcards

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Geurt van Randeraat (juryvoorzitter NRP Gulden Feniks) hebben vanmiddag de felbegeerde transformatie- en renovatieprijs uitgereikt

Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

GEEN BANDEN MET STICHTING PUBLIEKPRIVAAT

Onze leden zijn ervan op de hoogte dat Vereniging BWT Nederland samenwerkt met diverse collega-verenigingen en netwerkorganisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten, delen kennis en vormen waar nodig allianties om belangen gezamenlijk onder de aandacht te brengen. Het onderhouden van verbindingen is één van onze kerntaken.

Christian Braak nieuwe directeur stichting ERM

Christian Braak (1976) treedt per 1 maart aan als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Hij volgt daarmee Walter de Koning op die met pensioen gaat. Christian Braak was tot voor kort wethouder in Alkmaar met in zijn portefeuille onder meer Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Cultureel Erfgoed en Monumenten. Eerder was hij Beleidsadviseur bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Nieuws van de Taakgroep 'Implementatie Constructieve Veiligheid'

De KPCV Partnerraad heeft het voorstel van de Taakgroep ‘Implementatie over de regeling van constructieve veiligheid in uiteenlopende contractvormen’ goedgekeurd en tegelijk aangemerkt als wellicht wel het belangrijkste document van KPCV.

Maandelijkse update werkend stelsel december 2021 - januari 2022

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen

Ter versterking van de ingezette aanpak om lood in drinkwater te bestrijden, heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te gaan voeren specifiek voor kindlocaties en huurwoningen. Dit volgt op eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen groter is dan gedacht.

Actuele vragen over Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn het aansluiten op, inregelen van en oefenen met het DSO steeds meer onderdeel geworden van de werkzaamheden van overheden in het land. Oefenen is een belangrijke stap in de voorbereiding op inwerkingtreding, om ervaring op te doen én kinderziektes te vinden en op te lossen. In de rubriek Veelgestelde vragen over het DSO informeren we u hierover. Op deze manier kunnen we kennis en ervaringen delen door van elkaar te leren en samen bij te dragen aan een optimaal werkend digitaal stelsel.

Inschrijving werkplaatsen Wkb geopend

De VNG organiseert vanaf 14 februari, 2 keer per week, een online werkplaats Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De werkplaatsen behandelen het proces van de bouwmelding, de gereedmelding, start en beëindiging bouwwerkzaamheden en strijdigheid. In een korte sessie doorloopt u 1 van deze processen.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 3 februari 2022

Inhoud: Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over implementatie Omgevingswet Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Online bijeenkomsten bijwonen of terugkijken Nieuw op Iplo.nl

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen over de invoering van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Mailing Omgevingsloket online 2 februari 2022

Inhoud: Spreekuur Omgevingswet op 8 februari 2022 Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet Aansluiten op webservices? Lever het CPA aan met een webformulier

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.