Kennisbundel Duurzaam bouwen

Tijdens de productie van conventionele bouwmaterialen als beton en staal komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Bij duurzaam bouwen wordt o.a. gekeken naar alternatieve bouwmaterialen, bouwmethoden en processen waarmee de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De kennisbundel Duurzaam bouwen beantwoordt deze en andere vragen.

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. Activiteiten en ontwikkelingen zijn duurzaam als ze ook op lange termijn kunnen worden volgehouden zonder tegen onomkeerbare beperkingen aan te lopen op het gebied van milieuvervuiling, klimaatverandering, grondstoffenschaarste et cetera. Bij duurzaam bouwen wordt rekening gehouden met deze factoren. Duurzaam bouwen omvat zowel de fase waarin het gebouw tot stand komt (de ontwerp- en realisatiefase), als de gebruiksfase van het gebouw en de sloop of renovatie ervan.

Afhankelijk van het bouwmateriaal of de bouwwijze kan duurzaam bouwen impact hebben op de brandveiligheid. De kennisbundel noemt enkele voorbeelden en de maatregelen die genomen kunnen worden om duurzame gebouwen brandveilig te realiseren.

Online kennis gebundeld

Een kennisbundel is een document dat in beheer komt van het IFV. Dit garandeert dat de inhoud van de kennisbundel (periodiek) geactualiseerd wordt als daar aanleiding toe is. De kennisbundel Duurzaam bouwen is onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'.

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevings-diensten, bevoegd gezagen, architecten, aannemers en burgers.

Download de kennisbundel Duurzaam bouwen  

Bron: IFV

Bron: IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) 28-02-2022