Programma Aan de slag met de Omgevingswet 15 februari 2022

Schakeldag 2022: Durven, beginnen, doen!  

Op 8 maart organiseren we de Schakeldag 2022, een online editie met als thema Durven, beginnen, doen! Het programma met werk- en kennissessies, themapitches en schakeljournaals is zo goed als rond. U vindt het binnenkort op de website van de Schakeldag.

Over de Schakeldag
De Schakeldag is gericht op medewerkers bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven die werken in de fysieke leefomgeving. In meer dan 20 online sessies praten we u bij over uiteenlopende onderwerpen zoals houtstook, monitoren van afvaldata, vergunningvrij bouwen en industriële emissies. Met interessante sessies zoals een gesprek met jongvolwassenen over de toekomst, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven in relatie met de Omgevingswet.

Meld u aan!
Op dit moment zijn er al ruim 1.100 aanmeldingen voor de Schakeldag. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel aansluiten? Vul dan snel het inschrijfformulier in.

Afspraken interbestuurlijke samenwerking

Overheden werken al veel samen in aanloop naar invoering van de Omgevingswet. Dat doen ze regionaal, kleinschalig en op ambtelijk niveau, en ook op bestuurlijk niveau. Om deze afspraken voor iedereen inzichtelijk te maken is, samen met de regio Utrecht, een tabel interbestuurlijke samenwerking gemaakt. Met deze tabel krijgen overheden en andere organisaties inzicht in welke interbestuurlijke afspraken zij kunnen maken, welke er al zijn en welke kennis en ervaring er al is. Uitgangspunt van de tabel is de beleidscyclus en afspraken per kerninstrument. Lees meer hierover op onze website.

Jongerensessie Klimaat en de Omgevingswet

Hoe kan de Omgevingswet volgens jullie bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven? Deze vraag stond centraal tijdens de jongerensessie op 16 november 2021 over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Cathelijn Peters sprak hierover tijdens de Inspiratiedag van 9 december vorig jaar. Klik op de afbeelding hierboven om de opname hiervan te zien.

Een interessante uitkomst van de jongerensessie was dat zij verschillende belangen met elkaar willen verbinden. En dat zij de samenleving actief bij dit vraagstuk willen betrekken. Laten dat nou precies 2 elementen van de Omgevingswet zijn: het integraal werken aan opgaven en participatie organiseren, zodat inwoners en ondernemers hierover kunnen meedenken.

Bekijk de samenvatting en een visuele weergave van de meest opvallende zaken die naar voren zijn gebracht tijdens de jongerensessie. Tijdens de Schakeldag is er een speciale sessie waarin verder wordt ingegaan op deze uitkomsten en de relatie met de Omgevingswet.

Oefenen

Klikdemo’s in het Omgevingsloket: nieuwe data!

Bent u benieuwd hoe het nieuwe Omgevingsloket werkt en hoe u eenvoudig een vergunningcheck of -aanvraag kunt doen? Meld u dan aan voor een van de klikdemo's in maart of april. Vol is vol!

Functiegerichte sessies: nieuwe data!
Medewerkers van een klantcontactcentrum (KCC), medewerkers VTH en medewerkers planvorming zijn welkom bij de nieuwe reeks sessies voor functiegericht oefenen. Voor DSO-beheerders, planbeheerders en regelbeheerders zijn er dit keer geen aparte sessies. Zij kunnen aansluiten bij de sessies van VTH en planvorming. De sessies geven u handvatten om in uw dagelijkse werkzaamheden om te gaan met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Omgevingswet. Kijk snel wanneer er plek is en meld u aan.

Oefencasussen bedrijfsleven 
Niet alleen overheden bereiden zich voor op de Omgevingswet en de veranderingen in het DSO. Ook het bedrijfsleven en belangenorganisaties krijgen hier mee te maken. Een van de manieren om goed voorbereid te zijn, is oefenen met casussen. Op dit moment is er een casus op het gebied van land- en tuinbouw en een casus voor het midden- en kleinbedrijf

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Nieuwe machtigingen eHerkenning

Op 23 februari 2022 vervallen de huidige machtigingen voor eHerkenning voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). U moet daardoor nieuwe machtigingen aanvragen. Met de nieuwe machtigingen kunt u zowel op de oefenomgeving als op de productieomgeving inloggen. Welke machtigingen heeft u nodig? En welke machtigingen komen te vervallen? Ga naar het nieuwsbericht voor de benodigde informatie.

Natura 2000
Alle Natura 2000-besluiten van het Rijk staan op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er is niet alleen te zien welke beschermde natuurgebieden er zijn, maar ook welke besluiten erbij horen. Een heel mooie stap voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), softwareleverancier IDgis en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Lees Natura 2000-besluiten op de productieomgeving voor uitleg over de toepassing in de viewer.

Herprioritering ontwikkeling vergunningchecks
Het Serviceteam Rijk werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van de vergunningcheck, een van de onderdelen van het Omgevingsloket. De vergunningcheck controleert op basis van juridische en toepasbare regels of voor de gewenste werkzaamheden op een bepaalde locatie een vergunning of melding nodig is. Recent zijn de criteria voor prioritering van de vergunningchecks gewijzigd. Hiermee verandert ook de volgorde van de ontwikkeling van de vergunningchecks. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Maandelijkse update januari
De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het DSO. In de update van januari informeren we u onder andere over de nieuwe inwerkingtredingsdatum, de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven beproeven voor gemeenten, provincies en waterschappen en de start van het Netwerk bruidsschat.

Behandeldienst instellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Als overheid kunt u een behandeldienst instellen, die namens u vergunningaanvragen, meldingen of andere verzoeken behandelt. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Ook gelden er uitgangspunten die bepalen welk verzoek waar terechtkomt als u een behandeldienst heeft ingesteld.

Actuele vragen rondom het DSO
In de praktijk werken met het DSO is een belangrijke stap in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, om ervaring op te doen én kinderziektes te vinden en op te lossen. In de rubriek Actuele vragen rondom het DSO informeren we u hierover. Op deze manier kunnen we kennis en ervaringen delen door van elkaar te leren en samen bij te dragen aan een optimaal werkend digitaal stelsel.

Nieuws voor gemeenten  

Beproef de invoering van de Omgevingswet in Werkplaatsen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt en faciliteert gemeenten bij het oefenen ter voorbereiding op de Omgevingswet. Dat doet ze onder meer door werkplaatsen. Tijdens een online sessie op 15 maart, vanaf 13.30 uur, maakt u kennis met de VNG Werkplaatsen DSO-keten, Omgevingsplan, VTH, Financiën, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en met de interbestuurlijke werkplaatsen van Aan de slag met de Omgevingswet. Bent u erbij?

Gemeente Drimmelen over ervaring Werkplaats DSO-keten

'Door te doen komen we telkens tot waardevolle inzichten!' De gemeente Drimmelen organiseerde voor de tweede keer een Werkplaats DSO-keten. De focus lag ook deze keer op het testen van de techniek achter de DSO-keten, maar nu met meer verantwoordelijkheden en eigen juridische en toepasbare regels. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de ervaringen van gemeente Drimmelen.

Online bijeenkomsten terugkijken of bijwonen

Webinars Omgevingswet in beeld

In februari 2022 brengt het programma Aan de slag met een aantal webinars de Omgevingswet in beeld. Deze februari-webinars gaan over actuele onderwerpen rondom de implementatie van de Omgevingswet en geven antwoord op vragen die gemeenten, provincies en waterschappen hierover hebben. U kunt op dit moment al een aantal webinars terugkijken:

  • Toolkit en online campagne Omgevingswet – voor beginners
  • Tweede netwerkbijeenkomst Bruidsschat
  • Hoe ziet de Omgevingswet eruit bij inwerkingtreding? 
  • Tijdelijke Alternatieve Maatregel om goed te kunnen starten met Omgevingswet 
  • Tweedelig webinar Grondbeleidsinstrumentarium

De overige webinars komen binnenkort beschikbaar. 

Lessons learned: ervaringen van 6 werkplaatsen

Tijdens een online bijeenkomst op 1 februari 2022 boden 6 werkplaatsen implementatie een kijkje in de keuken. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Op onze website kunt u de opnames en de presentaties van de workshops terugkijken.

Spreekuren 

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat. 

EVENEMENTENKALENDER

Bron: aan de slag met de omgevingswet 17-02-2022

Thema's: Omgevingswet