Programma Aan de slag met de Omgevingswet 3 februari 2022

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet  

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en houdt daarom niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schreef hij op 1 februari aan de Eerste en Tweede Kamer. Het is belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt. En dat gebiedsontwikkeling niet wordt belemmerd. Daarom wordt op korte termijn onderzocht welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Hierbij gaat het om 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over implementatie Omgevingswet  

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over de implementatie van de Omgevingswet.

Oproep Leerkring voor koplopergemeenten  

Platform31 onderzoekt, samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet en een aantal koplopergemeenten, hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. In april 2022 start Platform31 daarvoor een leerkring van 3 tot 5 koplopergemeenten. Deze leerkring richt zich in 3 verdiepende sessies op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. Gemeenten kunnen zich, eventueel samen met hun provincie, tot 15 maart aanmelden om deel te nemen. Kijk op de website voor meer informatie. 

Oefenen  

Nieuwe data functiegericht oefenen

Heeft u in uw werk te maken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Wilt u weten wat de impact ervan is op uw dagelijkse werkzaamheden? Vanaf 14 februari starten de verdiepende sessies voor medewerkers van een Klantcontactcentrum, van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en van Planvorming. Nieuwe data en meer informatie over de sessies functiegericht oefenen vindt u later deze week op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Bijeenkomst Lessons learned werkplaatsen van 1 februari

Tijdens de derde online bijeenkomst lessons learned werkplaatsen vertelden 6 werkplaatsen hun ervaring en deelden ze tips over vraagstukken uit de praktijk. U kunt zich zelf ook aanmelden voor een werkplaats. De presentaties en opnames van de sessies vindt u begin volgende week op de website.

Hulp bij oefenen? Meld u aan!

Gaat u oefenen en heeft u daarbij hulp of expertise nodig? Kijk voor meer informatie op de website bij Oefenen. Daar ziet u welke ondersteuning het programma aanbiedt. Wilt u oefenen met DSO-expertise vanuit het programma? Meld de oefenactiviteit dan aan. U wordt op de hoogte gehouden van (gepland) onderhoud, storingen of andere bijzonderheden. Check voordat u start met oefenen of er een storing of onderhoud is gemeld op de actuele lijst van bekende problemen met het DSO.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Activiteiten toepasbaar maken voor toepasbare regels

Als overheid maakt u toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Die levert u aan bij de Registratie toepasbare regels (RTR). Voor u de regels kunt aanleveren, moeten eerst de activiteit en de locatie in de RTR staan. En moet u extra informatie toevoegen aan de activiteit. Dit laatste heet de activiteit toepasbaar maken.
Lees verder op Iplo.nl

Overzicht veranderingen in toepasbare regels bruidsschat

Sinds oktober 2021 zijn de toepasbare regels van de bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Naar aanleiding van deze versie moet er nog een aantal veranderingen in de definitieve versie van de bruidsschat worden doorgevoerd.
Lees verder op Iplo.nl

Release-informatie

De release-informatie is aangevuld met de Releasenotes bij versie PI-20.8 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), beschikbaar vanaf 20 januari 2022. Deze release bevat vooral verbeteringen voor het publiceren van omgevingsdocumenten.

Gepland onderhoud februari 2022

Van 9 tot en met 11 februari is de oefenomgeving mogelijk niet beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u op de pagina Onderhoudskalender.

Vervolgafspraken Taskforce Geo-optimalisatie

Bij het testen van grote hoeveelheden geo's zijn al veel verbeteringen doorgevoerd en zijn proces en techniek geanalyseerd. Bij het einde van de Taskforce Geo-optimalisatie eind december zijn afspraken gemaakt over de zaken die nog verdere aandacht nodig hebben in een aantal werkstromen. Kijk voor meer informatie op de website Standaarden Omgevingswet.

Nieuws voor gemeenten  

Nieuwe werkplaatsen Omgevingswet & Begroting van start!

De Omgevingswet heeft gevolgen voor uw begroting van volgend jaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil u helpen om inzicht te krijgen in deze gevolgen en organiseert daarom de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting. In de werkplaatsen krijgt u handvatten om een stap verder te komen met uw begroting voor 2023. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van de VNG.

Voorbereiden op het omgevingsplan: wat kunt u al doen?

Gemeenten zijn hard bezig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sommige onderwerpen kunnen voor de inwerkingtreding worden ingeregeld, andere daarna. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij de voorbereidingen die gemeenten al kunnen treffen voor het nieuwe deel van het omgevingsplan. U vindt het factsheet op de website van de VNG.

Handreiking milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectrapportage hebben opgesteld. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. Bekijk de handreiking op de website van de VNG.

Online bijeenkomsten bijwonen of terugkijken  

Omgevingswet in beeld in februari

In februari brengt het programma Aan de slag met een aantal webinars de Omgevingswet in beeld. Deze februari-webinars behandelen stuk voor stuk actuele onderwerpen rondom de implementatie van de Omgevingswet. Met de webinars willen we antwoord geven op vragen die gemeenten, provincies en waterschappen hierover hebben. Kijk op de website voor meer informatie en het programma.

Spreekuren en webinars

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld DSO, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat. Via onze website kunt u webinars en spreekuren terugkijken.

EVENEMENTENKALENDER

Nieuw op Iplo.nl  

Hier vindt u de nieuwe of sterk gewijzigde pagina's op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo.nl). 

Bron: aan de slag met de omgevingswet 03-02-2022