Nieuws april 2022

Verplichting beoordeling grote publieksgebouwen na rapport AZ-stadion

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als opvolging van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk in storten van het dak van AZ-stadion.

Hoofdroute 2022; mijlpalen en samenhang

In de Hoofdroute 2022 is de weg geschetst naar een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Op de route zijn verschillende mijlpalen aangegeven, waarbij de focus ligt op de belangrijkste activiteiten en hun samenhang. Vanwege de afhankelijkheden tussen de mijlpalen, helpt de hoofdroute alle betrokken partijen (bevoegd gezagen, ontwikkelpartijen, leveranciers, koepels) om het grotere geheel te zien en om zich bewust te zijn van de activiteiten die plaatsvinden én de onderlinge samenhang erva

Nieuwsbrief Implementatie 26 april 2022

Inhoud: Save the date: Implementatiedag 9 juni Hoofdroute 2022; mijlpalen en samenhang Softwarerelease en productieversie bruidsschat Atlas Leefomgeving en Omgevingswet In hoeverre is een RES plan-mer-plichtig? Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Nieuws voor gemeenten Agenda bijeenkomsten

Wijzigingen Bouwbesluit 1 april en 1 juli 2022

De wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Een kort overzicht van de wijzigingen per 1 april en 1 juli 2022.

Probabilistische kwantificering van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de bestaande voorraad breedplaatvloeren in Nederland. Over de achtergronden van dit rapport vindt u meer informatie in de brief aan de Tweede Kamer van 12 april 2022

Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen

HAN University of Applied Sciences organiseert samen met onder meer Bouwend Nederland en Techniek NL op 2 juni het Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen. Van stikstofproblematiek tot het verduurzamen van de gebouwenvoorraad en van zeewaterspiegelstijging tot binnenstedelijk bouwen. De bouwwereld staat aan de vooravond van enorme uitdagingen.

Nieuwsbrief april 2022

Inhoud: Richtlijnen zijn zeer nuttig, ook voor het voeren van een gesprek\ Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave Verduurzaming brandweerkazerne Dirk ERM op de Monumentenbeurs Afscheidsbijeenkomst Walter de Koning Zonnepanelen, installaties en monumenten, wat kan, wat kan niet?

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Antwoorden op Kamervragen over besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 in de Eerste Kamer.

Financiën Wet Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

De VNG heeft een notitie opgesteld waarin de actuele stand van zaken wordt weergegeven over een aantal onderwerpen die te maken hebben met de impact van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) op de gemeentelijke financiën.

Nieuwsbrief Implementatie 14 april 2022

Inhoud: Tweede Kamer neemt moties Omgevingswet aan Terugkijken Inspiratiedag Implementatie 7 april Online inventarisatie voor bedrijven: doe mee! Omgevingsdocumenten opstellen en structureren Nieuws uit de regio Oefenen Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Uitkomst recente debatten Tweede Kamer over de Omgevingswet

Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat dat plaatsvond op 5 april jl. Eén van de moties die werd aangenomen was het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.

Besluit kwaliteitsborging gepubliceerd

Het Besluit kwaliteitsborging is vandaag openbaar gemaakt. Het Besluit bevat de inhoudelijk regels waaraan diverse zaken binnen het stelsel moeten voldoen, zoals:

Kamerbrief over verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aangekondigde verbeteringen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, in relatie tot de woningbouw.

Kamerbrief over bekendmaking Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer dat het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 13 april 2022 wordt gepubliceerd in het Staatsblad

Kamerbrief over brand- en constructieve veiligheid

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse toezeggingen en acties op het terrein van brand- en constructieve veiligheid van gebouwen.

Nieuwsbrief 12 april 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Resultaten IBAT-testen december 2021 en januari 2022 beschikbaar

In opdracht van de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk heeft het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) in december 2021 en januari 2022 testen uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De resultaten van deze testen zijn nu gepubliceerd op de website.

VBWTN Toezicht en handhaverscongres 12 mei 2022.

Er zijn nog enkele vrij, schrijf je snel in. Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen, maar nu zal dan eindelijk op 12 mei a.s. op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, voor de eerste keer een VBWTN congres plaatsvinden speciaal voor toezichthouders en Handhavers. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar dagelijkse werk tegenkomt. Samen met Danny Spaans en Vincent Weijermans, beide toezichthouders in Den Haag is het programma dat al sinds 2020 op papier stond aangepast en geactualiseerd waardoor dit eerste Landelijke toezichthouders en handhaversdag in Den Haag zal plaatsvinden. Deze editie kent dan ook een ruime praktijkgerichte inbreng vanuit het Bouw- en Woningtoezicht en de Pandbrigade van Den Haag.

Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving.

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.