Nieuwsbrief Implementatie 26 april 2022

Save the date: Implementatiedag 9 juni  

Noteer donderdag 9 juni alvast in uw agenda voor de volgende Implementatiedag Omgevingswet. Deze keer helemaal live in Spant! in Bussum. Het wordt tijd dat we elkaar weer gaan ontmoeten. We gaan landelijk netwerken, elkaar persoonlijk spreken en bevragen en voorbeelden met elkaar delen. Wilt u zich alvast inschrijven? Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Hoofdroute 2022; mijlpalen en samenhang  

In de Hoofdroute 2022 is de weg geschetst naar een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Op de route zijn verschillende mijlpalen aangegeven, waarbij de focus ligt op de belangrijkste activiteiten en hun samenhang. Vanwege de afhankelijkheden tussen de mijlpalen, helpt de hoofdroute alle betrokken partijen om het grotere geheel te zien en om zich bewust te zijn van de activiteiten die plaatsvinden én de onderlinge samenhang ervan. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Softwarerelease en productieversie bruidsschat  

De komende maanden staan in het teken van het optimaliseren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het zo soepel mogelijk laten verlopen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom is uitgebreid gekeken naar de verschillende scenario’s voor de aanpak van de Standaard officiële publicaties (STOP) A''' in de landelijke voorziening van het DSO en de uitrol van de productieversie van de bruidsschat. Het programma Aan de slag gaat beide acties apart inplannen.

Dit besluit is genomen in nauwe samenspraak met en op advies van (plan)softwareleveranciers en samenwerkende koepels. Het heeft gevolgen voor de content van oefenende overheden en softwareleveranciers en vraagt om zorgvuldige keuzes, afstemming en samenwerking.

Informatie over de aanpak en planning leest u in het nieuwsbericht.

 Atlas Leefomgeving en Omgevingswet  

Onder het thema Van praten naar doen vond op donderdag 21 april de Atlas Werkconferentie plaats. Tijdens het plenaire deel van deze conferentie bespraken betrokkenen de betekenis van de Atlas Leefomgeving. De Atlas biedt burgers en professionals inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving. 

Arjan Nijenhuis, MT-lid van de programmadirectie Aan de slag, betoogde dat de Atlas uitstekend past bij de doelen van de Omgevingswet. Als iedereen over betrouwbare, actuele gegevens beschikt, komt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving het beste tot zijn recht.

U kunt de werkconferentie en het verhaal vanuit het programma Aan de slag terugkijken.

In hoeverre is een RES plan-mer-plichtig?  

In hoeverre bestaat er op basis van nationale en/of Europese regelgeving een plicht om een milieueffectrapportage (mer) uit te voeren bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategie (RES) en de verankering hiervan in de Omgevingswet? Een werkgroep met juristen en beleidsexperts van Rijk, provincies, gemeenten, Nationaal Programma RES, netbeheerders en de Commissie m.e.r. bracht advies uit over die vraag.

De kern van het advies is dat voor het tot stand komen van de RES 1.0 een plan-mer niet verplicht was. De RES 2.0 is na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-mer plichtig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces.

Lees meer over het advies van de werkgroep en de betekenis hiervan voor de RES’en op de website van het Nationaal Programma RES.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Nieuw: Werkwijze Geo en Locaties in omgevingsdocumenten

De notitie Werkwijze Geo en Locaties in Omgevingsdocumenten is een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan. De notitie geeft adviezen over hoe u vanuit het oogpunt van beheer en dienstverlening het best kunt omgaan met uw geometrieën. Lees meer hierover op de website Wegwijzer TPOD.

Releasenotes bij versie PI-21.4 en PI-21.6

Deze release kwam in 2 delen beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving), op 11 maart en op 13 april 2022. In de releasenotes ziet u wat de veranderingen zijn. 

Conclusie van de vergunningcheck

De opbouw van de conclusiepagina van de vergunningcheck is verbeterd. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving leest u wat er precies is aangepast. 

Veranderingen in werkzaamheden

Op de IPLO-website vindt u een overzicht waarin u ziet welke veranderingen er zijn in de werkzaamheden, trefwoorden en de logische relaties tussen de werkzaamheden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Oefenen  

Heeft u in uw werk te maken met de Omgevingswet of het Omgevingsloket? Heeft u zich voorgenomen om daarmee te gaan oefenen? Meld u aan voor een klikdemo of, samen met interbestuurlijke partners, voor een werkplaats. We praten u er graag over bij. De data voor de sessies functiegericht oefenen volgen zo spoedig mogelijk.

Nieuws voor gemeenten  

Nieuwe versie staalkaarten VNG binnenkort beschikbaar

In mei 2022 publiceert de VNG een nieuwe versie van de staalkaarten. De versie bestaat uit een geactualiseerd casco waarin alle staalkaarten zijn opgenomen. Het casco laat de structuur van het omgevingsplan zien. De staalkaarten, zoals de bestaande woonwijk, het buitengebied en het bedrijventerrein, bevatten (juridische) regels die als inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Voor iedere staalkaart zijn voorbeeldregels opgesteld. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u uw gegevens achterlaten via dit inschrijfformulier.

Agenda bijeenkomsten  

Om u goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet, kunt u online sessies volgen. Een webinar gemist? Via onze website kunt u webinars terugkijken.

  • Voor de maand mei kunt u zich weer inschrijven voor de Klikdemo: oefenen in het Omgevingsloket. U wordt aan de hand van een praktische casus stap voor stap meegenomen.
  • Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld DSO, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

Kijk voor meer informatie over de NOVI-conferentie 2022 of webinars van bijvoorbeeld Geonovum, Rijkswaterstaat en de Commissie m.e.r. in onze evenementenagenda.

EVENEMENTENAGENDA

 
 

Bron: aan de slag met de omgevingswet 28-04-2022