Nieuws mei 2022

Kamerbrief bij maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet april 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) over april 2022 naar de Tweede Kamer. Ook stuurt de minister informatie over de oefenresultaten van het mkb met het DSO. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

Nieuwsbrief 30 mei 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

BouwQ als eerste kwaliteitsborger geaccrediteerd door de RvA

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan BouwQ B.V. de accreditatie verleend op basis van de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger in Nederland, die deze accreditatie ontvangen heeft.

Nieuwsbrief Implementatie 25 mei 2022

Inhoud: Inspiratiedag verplaatst naar 27 september Handreiking kostenverhaal beschikbaar Startpunt met informatie voor bedrijven Handreiking grondeigendom beschikbaar Plan-m.e.r. bij een RES levert veel data op Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Deelnemers expertmeetings Omgevingswet & begroting gezocht!

Om nog één keer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kijken naar de financiële impact van de stelselwijziging voor gemeenten, organiseren wij in interbestuurlijk verband een aantal expertbijeenkomsten op de belangrijkste impactgebieden.

Kamerbrief over motie recreatiewoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de neveneffecten van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen), naar aanleiding van de motie over recreatiewoningen, ingediend door het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het milieu. Alle reden dus om goed na te denken over de footprint van objecten en hergebruik van materialen. Het materialenpaspoort helpt daarbij. In een serie blogs neemt Emma Klamer (Aveco de Bondt) je mee in de wereld van het materialenpaspoort.

Op zoek naar de betere wereldbaan? Word trainee bij een omgevingsdienst!

In Zuid-Holland zoeken we trainees die de leefomgeving een beetje beter willen maken. Een specifieke opleidingsrichting vragen we niet, wel een scherpe blik. Net als enthousiasme om uitdagingen aan te pakken en complexe problemen op te lossen. Heb jij dat?

Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen (mbo4/hbo)

De gemeente Amsterdam is opzoek naar een Vaktraineeship Bouwtoezicht en Vergunningen (mbo4/hbo) -

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT (Cross Laminated Timber) gaat de laatste tijd in vogelvlucht.

Meesterschap Podcast #1

In deze eerste aflevering van Meesterschap de Podcast praten we over een van de meest essentiële thema’s in de bouw: kwaliteitsborging. Samen met onze gasten praat Joost Tijssen over kwaliteitsborging en wat de Wkb voor het vak gaat betekenen.

Nationale regie in de ruimtelijke ordening

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijke domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer. Hiermee wordt het fundament voor de ontwikkeling van het nationaal ruimtelijk beleid gelegd. Het kabinet onderstreept met deze brief dat de nationale ruimtelijke ordening in Nederland terug is.

Was-wordt-tabellen versoepelen overgang van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert er met name veel voor alle professionals rond vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het nieuwe wetgevingsstelsel neemt afscheid van ingeburgerde begrippen en introduceert nieuwe. Op 1 januari 2023 is de wereld niet opeens veranderd. Maar wel verandert op die dag de bril die VTH'ers moeten opzetten. De was-wordt-tabellen schieten te hulp.

Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

n een nieuw te bouwen woontoren komen alle woningen uit in de kern van het gebouw waarin zich de liften en een enkel besloten trappenhuis bevinden. De woningen worden voorzien van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie. De vraag is of een enkel besloten trappenhuis in combinatie met de watermist, een gelijkwaardige mate van veiligheid biedt als is beoogd met de prestatievoorschriften waarin een veiligheidsvluchtroute of twee onafhankelijke besloten vluchttrappenhuizen zijn vereist.

Kamerbrief over informatieverzoek functioneren en invoering van Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt zijn reactie op een verzoek van het Eerste Kamerlid Nicolaï (PvdD) om informatie te geven over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Van deze brief is een afschrift naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd

Kamerbrief over besluitvorming inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de besluitvorming van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Aedes wil landelijke toets voor fabriekswoningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) beantwoordt vragen over het bericht ‘Aedes wil landelijke toets voor fabriekswoningen’. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft deze vragen gesteld.

Nieuwsbrief Implementatie 11 mei 2022

Inhoud: Verzamelbesluit 2022 gepubliceerd in Staatsblad Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen Live Inspiratiedag Implementatie op 9 juni Route 2022 voor bedrijven Kwartslag 19: Samenwerken voor soepele start Webinar: Hoe werkt het informatiemodel? Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Het verschil tussen beleid en beleidsregels Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Bouwen onder kwaliteitsborging

Een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit mei 2022

Dit is de nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van mei 2022. Met hierin weer twaalf interessante onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier. Nationaal Isolatieprogramma: doel 2,5 miljoen woningen isoleren Veel aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) Subsidie Verduurzaming Duurzaam Maatschappelijk vastgoed in de maak Wkb gedeeltelijk in werking getreden 26 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds gereserveerd voor programma groene bedrijventerreinen Voorstel tot herziening Europese Bouwproducten Verordening (CPR) Landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen Opening Klimaatkwartier Ruim 150 intentieverklaringen voor Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe website City Deal Circulair en conceptueel bouwen Nieuwe Buyer Groups in 2022 Bezoek de middag van de Buyer Group Community Day

Asbestaanpak in pauzestand zetten

Trek aan de noodrem om de meerjarenaanpak asbest in pauzestand te zetten. Dat vragen de VNG, LTO Nederland en Aedes aan de Kamercommissie SZW, die op 12 mei spreekt over de voortgang van de aanpassingen in het asbeststelsel. Het ministerie van SZW doet immers niet wat nodig is en wat de Kamer heeft gevraagd.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief met bijlagen gekregen.

Overzicht belangrijke functies lokale software beschikbaar

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een goed werkende keten van lokale processen en software met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Aanbiedingsbrief bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Nieuwsbrief 2 mei 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan". Inschrijving geopend

Dit jaar is het thema van het managementsymposium “de volgende fase van ons bestaan”. Wij stellen het zeer op prijs dat u als lid van de Vereniging BWT na de afgelopen twee jaar helaas het niet kunnen doorgaan van het managementsymposium weer te mogen ontmoeten. De onderwerpen zien dan ook op de grote uitdagingen waar wij als vakgebied voor staan na invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tijdens het managementsymposium willen wij met u de uitdagingen bespreken waar wij als vakgebied voor staan. De krapte op de arbeidsmarkt, een bouwopgave die schreeuwt om innovatie en versnelling, een VTH organisatie die door de komst van de Omgevingswet en Wkb een totaal andere financiering vraagt, en vooral ook hoe wij de meerwaarde van ons vakgebied de komende jaren samen met de rol van de Kwaliteitsborger en het Omgevingsplan kunnen gaan borgen. Diverse sprekers met een uitgesproken mening over deze toekomst zullen u meenemen in deze uitdagingen, en ook een spiegel voorhouden. Tijdens dit managementsymposium willen wij ook als management met elkaar in gesprek gaan over hoe u de aanstaande transitie inzet, en waar u de focus op gaat leggen in taken, uitvoering, prioritering en inzet