Nieuwsbrief Implementatie 11 mei 2022

Verzamelbesluit 2022 gepubliceerd in Staatsblad  

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische reparaties van kleine onvolkomenheden en gaat tegelijk met de Omgevingswet in werking. Daarnaast bevat dit Verzamelbesluit wijzigingen aan de bruidsschat. Dit betekent dat gemeenten en waterschappen deze wijzigingen van de bruidsschat niet meer zelf hoeven door te voeren. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen  

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de beantwoording gaat de minister onder meer in op de huidige stabiliseringsperiode voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de gemaakte afspraken met onder andere de bestuurlijke partners en softwareleveranciers. Lees meer in het nieuwsbericht.

Live Inspiratiedag Implementatie op 9 juni  

We gaan weer live! Bent u erbij op donderdag 9 juni in Spant! in Bussum? Aanmelden voor de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet kan inmiddels, dus verzeker u van een plek. Naast een plenair deel kunt u verschillende workshops volgen, waarbij we een aantal maatschappelijke opgaven op een praktische manier koppelen aan de Omgevingswet. Benieuwd hoe ze dit in andere gemeenten, provincies of waterschappen aanpakken? Wees welkom op 9 juni! Zie de website voor meer informatie. Hier kunt u zich ook aanmelden. 

Route 2022 voor bedrijven  

Naast een Gezamenlijke Route 2022 voor de invoering van de Omgevingswet en een Gezamenlijke Hoofdroute 2022 is er nu ook een Route 2022 voor bedrijven. Deze roadmap speciaal voor bedrijven geeft de mijlpalen en activiteiten aan die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Bekijk de Route 2022 voor bedrijven of lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

 
Kwartslag 19: Samenwerken voor soepele start  

In de nieuwe aflevering van Kwartslag delen we verhalen uit de praktijk en houden u weer op de hoogte van de actualiteiten van de Omgevingswet. In een dubbelinterview vertellen Koos Seerden, directeur van ruimtelijk bureau Rho adviseurs, en Jort Kuipers, hoofd Ruimte en Recht bij netbeheerder Stedin, wat de Omgevingswet voor hun werk betekent, hoe zij zich voorbereiden op de inwerkingtreding én waarom samenwerking tussen partijen zo belangrijk is. In het nieuwsbericht leest u wat u nog meer in Kwartslag 19 kunt verwachten.

Webinar: Hoe werkt het informatiemodel?  

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is er 1 digitaal loket waar u terecht kunt voor het aanvragen van vergunningen en waar u de geldende regels per locatie kunt bekijken. Om alle verschillende informatie die hiervoor nodig is op een correcte manier digitaal toegankelijk te maken, zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in standaarden, informatiemodellen en toepassingsprofielen.

Luc de Horde, adviseur standaarden Omgevingswet bij Geonovum, legt in een kort webinar uit hoe het Informatiemodel Omgevingsdocumenten voor de Omgevingswet eruitziet. Hij licht toe waar welke standaard voor dient. Vervolgens gaat hij dieper in op de structuur van een aantal standaarden en de toepassingsprofielen. 

Meer informatie vindt u op de website Wegwijzer TPOD. Hier vindt u ook de link waarmee u het webinar kunt bekijken.

 Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Leveranciersdag 24 mei 2022

Op 24 mei is er weer een leveranciersdag. De bijeenkomst is gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet zijn van harte welkom. Het programma wordt een week van tevoren gepubliceerd op het Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet. U kunt zich daar dan ook aanmelden. 

Inloggen met twee-factor-authenticatie bij Omgevingsloket


Vanaf 3 mei 2022 is release PI-22.2 beschikbaar op de oefenomgeving van het Omgevingsloket (pre-productieomgeving). U moet vanaf nu twee-factor-authenticatie gebruiken als u inlogt met een Omgevingsloket-ID. Dit is een extra beveiligingsstap, die u bijvoorbeeld ook gebruikt als u inlogt met de DigiD-app. In de releasenotes van PI-22.2 leest u hoe dit werkt.

Video’s en afbeeldingen Vergunningcheck toepasbare regels

Als u toepasbare regels maakt voor het Omgevingsloket, kunt u deze verduidelijken met afbeeldingen en video’s. U kunt nu ook de afbeeldingen en video’s gebruiken die het Rijk heeft opgenomen in de Vergunningcheck. Meer hierover leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Oefenen  

Leren van de ervaringen in de werkplaatsen implementatie

Op donderdag 30 juni organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor de 4e keer de online bijeenkomst Lessons learned werkplaatsen. Deelnemers van verschillende werkplaatsen vertellen hun verhaal en geven u een kijkje in de keuken. Misschien raakt u geïnspireerd. Aanmelden voor de lessons learned kan nu via de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Zelf een implementatievraagstuk behandelen?

Heeft u zelf ook een implementatievraagstuk? U kunt zich nog steeds aanmelden om deze te behandelen, via het aanmeldformulier op de website. Wilt u zich eerst laten inspireren? Check dan de werkplaatsen regio Utrecht, regio Drenthe en regio Twente, de eerste werkplaatsen waarmee het programma Aan de slag met de Omgevingswet ruim 1 jaar geleden is gestart. 

Het verschil tussen beleid en beleidsregels  

Overheden stellen beleid vast. Daarmee geven zij schriftelijk aan welke doelen zij willen bereiken, welke middelen zij daarvoor willen gebruiken en binnen welke tijd ze de doelen willen bereiken. Beleid dat geen beleidsregel is, dwingt het bestuursorgaan niet en is dus niet bij de rechter afdwingbaar door burgers en bedrijven. Het geeft slechts de plannen weer.


Dat is anders in het geval van beleidsregels. Bestuursorganen stellen beleidsregels vast om vooraf duidelijk te maken hoe zij omgaan met hun beslisruimte. Zij geven daarin aan hoe zij belangen afwegen, feiten vaststellen of wettelijke voorschriften uitleggen. Beleidsregels gaan over wettelijke bevoegdheden, die zich veelal richten tot burgers en bedrijven. Daarmee hebben zij een bijzonder rechtsgevolg. Burgers en bedrijven kunnen er een beroep op doen bij het bestuursorgaan en de rechter.

De Omgevingswet kent 2 soorten beleidsdocumenten over de fysieke leefomgeving: de omgevingsvisie en het programma. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) leest u wat er na de inwerkingtreding met de bestaande beleidsdocumenten van gemeenten over de fysieke leefomgeving gebeurt. Ook leest u daar wat er met de bestaande beleidsregels gebeurt na inwerkingtreding. Deze verwijzen immers naar vervallen wettelijke bepalingen. Dit betekent dat gemeenten hun beleidsregels waar nodig en wenselijk moeten aanpassen aan het stelsel van de Omgevingswet.

Agenda bijeenkomsten  

NOVI-conferentie 2022

Het programma van de NOVI-conferentie op 18 mei besteedt aandacht aan de ruimtelijke kant van het nieuwe regeerakkoord. Hoe wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geactualiseerd en aangescherpt? Hoe kunnen bedrijven hierop inspelen? En wat betekent versterking van de uitvoeringskracht voor overheden?

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Op donderdag 9 juni 2022 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet. We ontmoeten u, na alle online Inspiratiedagen, graag weer in levende lijve bij Spant! in Bussum.

Lessons learned werkplaatsen 30 juni

Op 30 juni 2022 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de online bijeenkomst Lessons learned werkplaatsen. Kijk voor meer informatie op de website. Hier kunt u zich ook alvast aanmelden.

Spreekuren

Elke dinsdag behandelen onze experts tijdens het Spreekuur Omgevingswet in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.

Functiegerichte sessies

Hebt u in uw werk te maken met het Omgevingsloket? Meldt u zich dan aan voor de functiegerichte sessies. We zoomen in op de dagelijkse praktijk van medewerkers klantcontactcentrum, medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving en medewerkers planvorming (beleidscyclus). Kijk op de website voor de data. 

Klikdemo's

Voor de maand mei kunt u zich weer inschrijven voor de Klikdemo: oefenen in het Omgevingsloket. U wordt aan de hand van een praktische casus stap voor stap meegenomen.

Evenementenagenda
Kijk voor meer informatie over (online) bijeenkomsten van bijvoorbeeld VNG, Geonovum en de Commissie m.e.r. in onze evenementenagenda.

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Meedenken over de standaardteksten voor de Omgevingswet

De omgevingsdiensten maken bij het opstellen van omgevingsvergunningen voor milieu gebruik van standaardteksten. Het gebruik van dezelfde systematiek en teksten in de vergunningen creëert een gelijk speelveld voor initiatiefnemers. De teksten worden beheerd door de Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunningen (LRSO). Wilt u meedenken of zich aanmelden voor de LRSO? Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) leest u hoe dat kan. 

Overgangsrecht voor ruim 70 wetten, besluiten en regelingen 

Voor oude wet- en regelgeving geldt overgangsrecht voor de overgang naar de Omgevingswet. Op iplo.nl vindt u nu de pagina Overgangsrecht naar de Omgevingswet met de ruim 70 wetten, besluiten en regelingen waarvoor overgangsrecht geldt. Bij elke wet, besluit of regeling komt een beschrijving van de instrumenten waarop overgangsrecht van toepassing is, zoals gedoogplicht, vergunning, ontheffing, en diverse plannen en besluiten. Een deel van de beschrijvingen is al beschikbaar. Het andere deel volgt in mei en juni 2022.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 12-05-2022