Nieuws juni 2022

Debat inwerkingtreding Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 28 juni met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Aanleiding voor het debat was een eerder mondeling overleg dat de Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) voerden met de minister. Daarin kwamen zorgen van de Kamer aan de orde over onder andere het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de externe uitvoeringsorganisaties, en de voorbereiding van betrokkenen zoals provincies en gemeenten.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 60

De afgelopen week verscheen nr 60 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wkb gedeeltelijk in werking

Met de bekendmaking van het inwerkingtredingsbesluit op 13 april 2022 traden enkele artikelen van de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 22 april 2022 in werking. Schrik niet: dit wil nog niet zeggen dat er nu al voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 een bouwmelding moet worden gedaan en een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld. Dat gebeurt volgens planning pas vanaf 1 januari 2023 (maar bereid je voor!).

Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Nieuwsbrief Implementatie 23 juni 2022

Inhoud: Volgende week debat Eerste Kamer over Omgevingswet Integrale staalkaarten omgevingsplan beschikbaar Meld u aan voor de Aandeslag-Trofee 2022! Pak deze kans: volg de zomerwebinars! Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief 22 juni 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Eerste Kamer wil snel plenair debat over inwerkingtreding Omgevingswet

De vaste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) in de Eerste Kamer willen zo snel mogelijk een kort plenair debat met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Integrale staalkaarten/Handboek omgevingsplan beschikbaar

De VNG heeft de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten beschikbaar. Deze versie bestaat uit een geactualiseerd Casco waarin ook alle voorheen gepubliceerde staalkaarten, inclusief nieuwe voorbeeldregels over het Transformatiegebied, zijn opgenomen.

Kamerbrief over tussenrapportage DSO Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV van Deloitte aan. Een afschrift van deze brief en het rapport zijn ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Omgevingswet in beeld in juni en juli 2022

juni en juli brengt het programma Aan de slag met de Omgevingswet met een aantal webinars de Omgevingswet in beeld. In deze fase van het programma blijft het delen van kennis en praktijkervaringen het meest relevant. Door in juni en juli een nieuw en breed aanbod van webinars aan te bieden, komt deze informatie voor iedereen beschikbaar. Deze webinars kunt u online volgen. De meeste webinars kunt u later terugkijken op het moment dat het ú het beste uitkomt.

Kamerbrief over antwoorden op schriftelijk overleg (SO) Bouwregelgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de antwoorden van het schriftelijk overleg Bouwregelgeving van 20 april 2022 aan.

Startsymposium Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Voor wie: partijen die betrokken zijn bij besluitvorming en uitvoering van bouwkwaliteit, bevoegd gezag en bouw- en woningtoezicht.

Nieuwsbrief Implementatie 9 juni 2022

Inhoud: Eerste Kamer wil mondeling overleg over invoeringsdatum Omgevingswet Omgevingswet in beeld in juni en juli 2022 Release productieversie bruidsschat op DSO-LV Bijeenkomsten handreikingen kostenverhaal TPOD Projectbesluit ter consultatie Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

TloKB van start en laat eerste instrumenten kwaliteitsborging bouw toe

Op 9 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie instrumenten toegelaten tot het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee verricht de TloKB haar eerste formele handeling in aanloop naar de invoering van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Eerste Kamer wil mondeling overleg over invoeringsdatum Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. In plaats daarvan is op 21 juni 2022 een mondeling overleg gepland met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over dit onderwerp.

De presentaties van het Managementsymposium / ALV staan live

De presentaties van het Managementsymposium / ALV staan live

Onzekerheid over invoeringsdatum Omgevingswet & Wkb duurt voort.

De Eerste Kamer neemt geen besluit over invoering van de Omgevingswet voor het zomerreces. De vraag is daarmee direct of 1 januari ‘23 als invoeringsdatum nog haalbaar is, en of het nog wenselijk is de wet op 1 januari te laten ingaan als het besluit daarover kort tevoren wordt genomen. Immers, als je als bedrijf gaat inschrijven op een aanbesteding wil je wel graag van te voren weten welk wettelijk regime van toepassing is als het werk uitgevoerd moet worden. Andere regels betekenen immers ook andere kosten. Als in oktober besloten wordt om toch per 1 januari te starten maakt dat het leven niet makkelijker. Ook niet qua voorlichtingstraject, trouwens.

Je bent ervan en je blijft ervan!

Tijdens het op 8 juni gehouden managementsymposium van de Verenging Bouw- & Woningtoezicht heeft Nahkaj Schoen, voorzitter van de COBc werkgroep “Wet kwaliteitsborging” in een boeiend betoog de leidraad "Je bent ervan en je blijft ervan" gepresenteerd. Deze leidraad beschrijft de rol van het Bouwtoezicht na invoering van de Wet Kwaliteitsborging van het bouwen en legt de nadruk op de constructieve kant. Het is opgesteld door 10 leden van de vereniging verspreid over heel Nederland.

Handreiking over meervoudige aanvraag omgevingsvergunning

Er is een handreiking beschikbaar over de kostenvergoeding die bestuursorganen aan het bevoegd gezag in rekening (kunnen) brengen voor een besluit over instemming bij een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning. De handreiking bevat hierover werkafspraken. Deze zijn niet bindend.

Kamerbrief met reactie op verzoek verstrekken documenten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer een reactie op het verzoek om het verstrekken van documenten over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Aanbiedingsbrief antwoorden nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de antwoorden op nadere vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Compensatie Omgevingswet en Wkb in meicirculaire

De meicirculaire 2022 is op 1 juni gepubliceerd. Dit is de link naar de circulaire. Zoals verwacht bevat zij informatie over de compensatie vanuit het Rijk voor de invoeringskosten Omgevingswet (OW) en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb).

Duurzaam wonen voor iedereen

Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Het kabinet heeft speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

NRP Academie, Sneak Preview op 21 juni

Dinsdag 21 juni aanstaande organiseren we een Sneak Preview voor de NRP Academie. Heb je een passie voor de bestaande gebouwde omgeving en wil je als professional in jezelf en in je vak investeren? Meld je dan aan voor de Sneak Preview. Deelname is gratis en het is dé kans om kennis te maken met de NRP Academie en andere potentiële cursisten.