Eerste Kamer wil mondeling overleg over invoeringsdatum Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor het debat over het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. In plaats daarvan is op 21 juni 2022 een mondeling overleg gepland met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over dit onderwerp.

Tijdens de commissievergadering op 7 juni 2022 bleek dat er nog vragen leven over het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Daarnaast wacht de Eerste Kamer onder andere op een tussenrapportage van Deloitte over het DSO. Deze rapportage wordt medio juni verzonden.

Behandeling KB

Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer het ontwerp-KB behandelen. Als beide Kamers instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde datum ingaan. Op 12 april 2022 stemde de Tweede Kamer in met deze datum.

Implementatie en Indringend Ketentesten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk staan samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet onverkort achter de doelen van de Omgevingswet. Wij werken aan de hand van de Hoofdroute 2022 aan een verantwoorde start op 1 januari 2023. En bereiden met de direct betrokken overheden en partners in het land de implementatie voor. Hierbij faciliteren en ondersteunen wij in brede zin met onder andere het oefenen met het DSO en de inhoud van de wet. Onderdeel hiervan is het project Indringend Ketentesten (IKT), waarin verschillende partijen samen de gehele DSO-keten doorlopen en testen.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 09-06-2022