Handreiking over meervoudige aanvraag omgevingsvergunning

Er is een handreiking beschikbaar over de kostenvergoeding die bestuursorganen aan het bevoegd gezag in rekening (kunnen) brengen voor een besluit over instemming bij een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning. De handreiking bevat hierover werkafspraken. Deze zijn niet bindend.

Tijdens vele werksessies bleek dat dit soort afspraken niet vanzelf goed lopen, dit vergt aandacht van élk bestuursorgaan.

Meervoudige aanvraag

Bij een aanvraag om één omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten (meervoudige aanvraag) kan instemming nodig zijn van een ander bestuursorgaan voor de vergunningverlening. Dit bestuursorgaan brengt hiervoor kosten in rekening bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan deze kosten via de leges doorberekenen aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. De handreiking bevat werkafspraken hierover.

Geen officiële status

De handreiking kwam tot stand in samenwerking met het rijk, de VNG, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. In kleine en grote werksessies is verkend wat uitdagingen zijn, waar je echt op moet letten, waar zaken niet vanzelfsprekend goed lopen. Het doel is om overheden te ondersteunen bij het structureren van het werkproces. De handreiking heeft geen officiële status en bindt partijen dus niet.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de handreiking is de voorgenomen toevoeging van artikel 13.2a aan de Omgevingswet. Daarin wordt straks geregeld dat voor het besluit over instemming, en het daaraan voorafgaande advies, kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten zijn gelijk aan de leges die het bestuursorgaan (als bevoegd gezag) zelf zou heffen bij een enkelvoudige aanvraag voor de activiteit waarop het besluit over instemming betrekking heeft. Bestuurlijk is al afgesproken om volgens dit artikel te handelen. Voor bestuursorganen van het rijk geldt vooralsnog artikel 14.2a van de Omgevingsregeling, dat een vergelijkbare regeling kent.

Oefenen

De handreiking is bedoeld om bestuursorganen te helpen om hun eigen verantwoordelijkheid vorm te geven en er bij het oefenen gebruik van maken. Bij kostenvergoedingen komt nog meer kijken, bleek tijdens de werksessies. Partijen zullen ook nog werk hebben om kostenvergoedingen te administreren. Als er tijdens dit oefenen iets opvalt aan deze handreiking, kunt u dit mailen aan belastingen@vng.nl. De werkgroep gaat vanaf 1 oktober bekijken of deze handreiking nog aanvulling behoeft.

Meer informatie

Bron: VNG 07-06-2022