Integrale staalkaarten/Handboek omgevingsplan beschikbaar

De VNG heeft de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten beschikbaar. Deze versie bestaat uit een geactualiseerd Casco waarin ook alle voorheen gepubliceerde staalkaarten, inclusief nieuwe voorbeeldregels over het Transformatiegebied, zijn opgenomen.

De VNG heeft de eerste geïntegreerde versie van alle staalkaarten beschikbaar. Deze versie bestaat uit een geactualiseerd Casco waarin ook alle voorheen gepubliceerde staalkaarten, inclusief nieuwe voorbeeldregels over het Transformatiegebied, zijn opgenomen. Deze publicatie laat zien hoe een omgevingsplan er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit kan zien. De komende tijd gaat de VNG deze conceptversie verder verfijnen en afronden in een definitieve versie.

De geïntrigeerde staalkaarten zijn een voorbeeldstructuur voor de juridische regels in het omgevingsplan. De VNG heeft sinds 2019 diverse staalkaarten gepubliceerd, zoals de Bestaande Woonwijk, het Buitengebied en het Bedrijventerrein. Deze zijn ook nog afzonderlijk raadpleegbaar in PDF. In deel I van iedere staalkaart staat toegelicht hoe de staalkaart tot stand is gekomen en welke ontwerpkeuzes ten grondslag liggen. De gemaakte ontwerpkeuzes van de reeds gepubliceerde staalkaarten zijn als uitgangspunt genomen voor de geïntegreerde staalkaart. De geïntegreerde staalkaart laat zien hoe de regels samenvallen in een omgevingsplan. Deze staalkaart vervangt het eerste product in de staalkaarten serie, het Casco voor het omgevingsplan uit 2018.

Bovendien is het Handboek ontwerpen omgevingsplan geactualiseerd. In het handboek wordt regelmatig verwezen naar de geïntegreerde staalkaarten en daarom is het verstandig om het handboek en de geïntegreerde staalkaarten in samenhang te raadplegen. Let nog wel even op: dit is een vergevorderde werkversie van het Handboek ontwerpen omgevingsplan. Het handboek wordt momenteel nog definitief gemaakt (o.a. verwerken opmerkingen stedenbouwkundige bureaus).

Transformatiegebied

In deze versie van de geïntegreerde staalkaart zijn ook regels en toelichting opgenomen over een Transformatiegebied, een staalkaart waar in de praktijk veel om is gevraagd en laat zien hoe het omgevingsplan kan worden ingezet om een gebiedsontwikkeling (in dit geval een woningbouwlocatie) te faciliteren. Dit gebied dat overwegend wordt gebruikt voor maatschappelijke functies (zoals sportvelden en volkstuinen) ondergaat een transformatie naar een ruim opgezette woonwijk. Er wordt onder andere ingegaan op de milieueffectrapportage bij het omgevingsplan, gefaseerde ontwikkeling en het afwijken van grenswaarden voor geluid en geur van het Bkl. Deel I van de staalkaart Transformatiegebied, waar in de ontwerpkeuzes zijn toegelicht, wordt apart gepubliceerd op deze pagina en is voor eind juni beschikbaar.

Vervolglevering(en) en publicatie in het Omgevingsloket (Regels op de Kaart)

Met het beschikbaar komen van de eerste geïntegreerde versie van de staalkaarten en de vergevorderde versie van het handboek, hebben gemeenten een beeld hoe het omgevingsplan eruit kan komen te zien en wat de gedachte achter deze opbouw is. In vervolgleveringen zullen wij nog ondersteunende informatie toevoegen (in ieder geval annotaties) en zullen wij (na verwerking van feedback en herstel van eventuele kleine gebreken) een definitieve versie van onze producten publiceren. Ook werken wij aan het beschikbaar krijgen van de staalkaarten binnen de PRE en DMO omgeving van het Omgevingsloket (Regels op de Kaart). Hiervoor hebben we het ambtsgebied van de gemeente Tilburg gebruikt. In de bij deze producten opgenomen uitgaveopmerkingen (releasenotes) kunt u de komende tijd nagaan wat de status is van de producten en zijn de wijzigingen benoemd ten opzichte van de vorige versie(s).

Meer informatie over de geïntegreerde staalkaarten vindt u op deze pagina.

Bijlage(n)
 Handboek ontwerpen omgevingsplan

Bron: VNG 20-06-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan