Onzekerheid over invoeringsdatum Omgevingswet & Wkb duurt voort.

De Eerste Kamer neemt geen besluit over invoering van de Omgevingswet voor het zomerreces. De vraag is daarmee direct of 1 januari ‘23 als invoeringsdatum nog haalbaar is, en of het nog wenselijk is de wet op 1 januari te laten ingaan als het besluit daarover kort tevoren wordt genomen. Immers, als je als bedrijf gaat inschrijven op een aanbesteding wil je wel graag van te voren weten welk wettelijk regime van toepassing is als het werk uitgevoerd moet worden. Andere regels betekenen immers ook andere kosten. Als in oktober besloten wordt om toch per 1 januari te starten maakt dat het leven niet makkelijker. Ook niet qua voorlichtingstraject, trouwens.

Voor de bouw- en infrasector is er nog een complicerende factor: zonder de Omgevingswet kan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook niet in werking treden. En ook voor de Wkb geldt: je wilt ruim om tijd weten of de Wkb van toepassing gaat zijn op een werk dat je aanneemt, omdat er nu eenmaal extra kosten verbonden zijn aan de opdracht en er ook een ander werkproces gevolgd wordt en andere zaken verwacht worden.

Kortom, de voortdurende onzekerheid is niet goed voor het bouwend bedrijfsleven. Een besluit over definitieve invoering is nodig, zelfs als dat besluit inhoudt dat we pas op 1 januari 2024 beginnen. Als we maar zekerheid krijgen. Het blijven pappen en nathouden is geen optie meer.

Bron: LinkedIn 09-06-2022

Auteur: Martijn Verwoerd

Thema's: Omgevingswet

Tags: Kwaliteitsborging voor de bouw Omgevingswet