Nieuws juli 2022

Ruim de helft van de kantoren niet klaar voor energielabel C

Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Servicedocument Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet

Omdat de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering 2009 niet meer past binnen de integrale toepassing van de Omgevingswet, wordt deze vervangen door de uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022. De VNG ontvangt graag uw vragen en opmerkingen over het conceptdocument.

Standaardbrieven Wkb beschikbaar

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft veel impact op de VTH-processen. De VNG krijgt veel vragen over de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven.

Handreiking voor werkplaatsen Omgevingswet & Begroting

Dit jaar is de VNG gestart met de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting. In deze werkplaatsen is de VNG samen met gemeenten aan de slag gegaan om op basis van 9 hoofdonderwerpen, de financiële consequenties (van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in beeld te brengen.

Check of een vergunning nodig is in het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Hebt u plannen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving? Dan kunt u via de Vergunningcheck controleren of u uw werkzaamheden mag uitvoeren. Ook kunt u direct een vergunning aanvragen, informatie aanleveren of een melding doen.

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

Vandaag brengt het kabinet het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. In het besluit zijn ook verschillende waarborgen opgenomen. Het besluit vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Nieuwsflits Federatie Ruimtelijke Kwaliteit juli 2022

Vandaag verscheen van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Aanbiedingsbrief wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Nieuwsbrief Implementatie 19 juli 2022

Inhoud: Eerste Kamer stemt voor motie invoeringsdatum Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Kwartslag 20, kenniskoffer en podcastserie Provincies ontwikkelen InformatieKaart Natuur Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Nieuws voor gemeenten Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Nieuwsbrief 18 juli 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Wob-verzoek inzake asbestsanering en werkbak aan kraan

Op 3 juli 2020 is een Wob-verzoek ingediend naar aanleiding van het onderzoeksrapport van TNO ‘veilig asbestsanering op hoogte’. In overleg met de verzoeker wordt het verzoek afgehandeld in drie deelbeschikkingen.

Handreiking brandveiligheid vakantieparken ontwikkeld

De handreiking geeft een totaaloverzicht van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de brandveiligheid van vakantieparken. Ook staan er tips en adviezen in om de brandveiligheid te verbeteren. De uitgave is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden en het programma Vitale Vakantieparken.

Koers blijft 1 januari 2023 invoeringsdatum Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om vast te houden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum. Het kabinet heeft als voornemen om in november een definitief besluit te nemen over het ontwerp-Koninklijk Besluit. De VNG werkt ondertussen door aan de implementatie van de Omgevingswet.

Antwoorden op nadere Kamervragen Eerste Kamer over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op aanvullende vragen van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari blijft uitgangspunt

De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Dit moet provincies, gemeenten en waterschappen in staat stellen hun voorbereidingen daarop in te richten en ervoor zorgen dat de uitvoering geen vertraging oploopt.

Conceptueel bouwen en bouwstromen – gebruik de handreiking

De woningbouwopgave in Nederland is groot. Woningcorporaties zijn onmisbaar om die opgave te helpen realiseren. Eén van de manieren om naar de opgave voor wonen en bouwen te kijken, is conceptueel bouwen.

Kamerbrief bij maandrapportage mei 2022 'Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet'

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van de maandrapportage over mei 2022 van het project 'Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)'. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het besluit gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de vragen gesteld.

Aankondiging Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Handreiking energielabel C voor kantoren verschenen

Kantoorgebouwen moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas 46% van de kantoren hieraan. Om het toezicht hierop te stimuleren, is nu een handreiking energielabel C beschikbaar voor gemeenten en omgevingsdiensten.

Nieuwsbrief Implementatie 6 juli 2022

Inhoud: Kamerbrief over tijdslijn Omgevingswet Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee! Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar Resultaten 1e drie testweken IKT beschikbaar Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen gepubliceerd De vergunningcheck: waarom en hoe! ‘Als iets vanwege milieueffecten beter niet kan, is het goed dat je dat weet’ Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen Bijeenkomsten agenda Nieuw op iplo.nl

Definitieve versie bruidsschat op DSO-LV beschikbaar

Deze week is de oefenomgeving geleegd en is de definitieve versie van de bruidsschat geladen op de oefenomgeving (preproductie-omgeving) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Deze uitrol is succesvol verlopen zodat de oefenomgeving vanaf 1 juli weer beschikbaar is om te oefenen.

Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen gepubliceerd

De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat vereist nauwe samenwerking tussen overheden onderling. Om medewerkers bij lokale overheden, waterschappen en omgevingsdiensten hierbij te ondersteunen is de handreiking 'De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening' opgesteld.

KCAF | Nieuwsbrief juni 2022

Inhoud: Save the Date Jaarcongres KCAF 22 november 2022 te Schiedam Inschrijving Cursus Aanpak Funderingsproblematiek gestart!