Servicedocument Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet

Omdat de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering 2009 niet meer past binnen de integrale toepassing van de Omgevingswet, wordt deze vervangen door de uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022. De VNG ontvangt graag uw vragen en opmerkingen over het conceptdocument.

Al in 2017 heeft de VNG aangegeven de bekende VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering 2009, het zogenaamde 'paarse boekje’, niet meer geschikt te vinden voor toepassing onder de Omgevingswet. Kern van dit paarse boekje zijn de richtafstanden tussen bedrijfsactiviteiten met milieugevolgen enerzijds en gevoelige activiteiten zoals wonen anderzijds. De richtafstanden zijn in een Staat van bedrijfsactiviteiten aan de hand van de SBI-codes per activiteit uitgewerkt. De richtafstanden zijn generiek voor elke opgenomen activiteit, maar de lokale praktijk vraagt juist om maatwerk en een lokale afweging. Met de Omgevingswet (maar ook al met de Chw en de Wro) is er juist meer mogelijkheid om lokaal die afweging te maken, per locatie, per bedrijf en daarbij te toetsen aan concrete milieuwaarden in het omgevingsplan. Daarom heeft de VNG in 2019 de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl gepubliceerd. Kern van deze publicatie is om de toelating van bedrijven te reguleren op basis van een voor een locatie beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieuwaarden.

Staalkaart Bedrijventerrein

In de Staalkaart Bedrijventerrein hebben we laten zien hoe activiteiten met gebruiksruimte en milieugevolgen inpasbaar kunnen worden gemaakt en welke regeling in het omgevingsplan hiervoor kan worden opgenomen. In deze staalkaart, nu opgenomen in de geïntegreerde staalkaart, is gebruik gemaakt van de systematiek Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019, maar dan omgezet voor toepassing onder de Omgevingswet.

Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022

De uitgave Milieuzonering Nieuwe Stijl 2019 wordt na de zomer 2022 vervangen door een VNG-uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022, ook voor toepassing buiten bedrijventerreinen.

Servicedocument

In de nieuwe systematiek wordt de toelating van activiteiten niet meer gekoppeld aan een bij de regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten met milieucategorieën. Dit geeft op het oog minder houvast bij het bepalen of een activiteit wel of niet direct is toegelaten op grond van het omgevingsplan. Daarom publiceert de VNG naast de nieuwe uitgave die na de zomer verschijnt een zogenaamd serviceproduct. De VNG biedt met dit ‘servicedocument’ een hulpmiddel voor gebruikers van het omgevingsplan, waaronder eindgebruikers (bedrijven en omwonenden) en medewerkers in het VTH-proces (gemeenten en omgevingsdiensten). Het bestaat uit een toelichting (Servicedocument) met in de bijlage een tabel (Bijlage I, een Excel-bestand). De tabel dient als indicatie, maar is met nadruk niet bedoeld om te worden opgenomen in het omgevingsplan of een beleidsregel bij het omgevingsplan of andere regelgeving. Met dit hulpmiddel kan beter worden ingeschat of een activiteit voor wat betreft de benodigde gebruiksruimte voor geluid en geur in een bepaald gebied inpasbaar is.

Het Servicedocument en de tabel in Bijlage I zijn bedoeld als hulpmiddel bij de toepassing van de nieuwe uitgave van de VNG Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2022, die na de zomer verschijnt. We ontvangen graag uw vragen en opmerkingen over dit concept serviceproduct en de tabel via omgevingswet@vng.nl

Bron: VNG 29-07-2022

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet