Nieuwsbrief Implementatie 2 augustus

Jacqueline de Jager interim-programmadirecteur  

Jacqueline de Jager is per 15 juli 2022 benoemd als interim-programmadirecteur van Aan de slag met de Omgevingswet.

Marjolein Jansen programma-directeur-generaal  

Marjolein Jansen wordt per 1 september 2022 programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Geef uw project op voor de Aandeslag-Trofee!  

De eerste aanmelding voor de Aandeslag-Trofee 2022 is binnen!

In 2020 was het project Oosterwold de winnaar van de Aandeslag-Trofee. Bewoners hebben Oosterwold samen met de overheid naar wens vormgegeven. Werner Brouwer, gebiedsregisseur van Oosterwold: 'Mijn tip voor anderen is: begin gewoon. Bedenk niet van tevoren wat er allemaal fout zou kunnen gaan: 90 procent gaat goed, en die andere 10 procent kun je oplossen.'

Wilt u ook aan anderen laten zien wat u voor elkaar heeft gekregen? U kunt zich nog tot 16 september opgeven!

Project voor snelle implementatie omgevingsplan  

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm te geven, is het project Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie gestart. Dit project levert een bruikbare voorbeeldaanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het bestemmingsplan binnen de Crisis- en herstelwet (Chw). 

Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Tips & tricks bij overdracht programma naar lijn  

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor implementatie van programma- en lijnmanagement. Welke valkuilen kunnen daarbij worden omzeild? Dat leest u in de brochure Tips & tricks bij overdracht programma naar lijn.

‘Mooie kans voor gedragen vervolg op RES 1.0’

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voert komende tijd een plan-MER uit voor de Regionale Energie Strategie (RES). Dimitri Horsthuis-Tangelder (bestuurlijk trekker) en Lenny Putman (procesregisseur) zijn enthousiast. ‘Met de plan-MER versterken en verdiepen we wat we met de RES 1.0 hebben opgebouwd’, zegt Dimitri.

Naar website NP RES

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Geactualiseerde versie Functionele set beschikbaar

Begin mei is de eerste versie van de Functionele set gepubliceerd. Bij de eerste publicatie is aangegeven dat de Functionele set op basis van voortschrijdend inzicht periodiek wordt aangepast. Reacties op de set hebben geleid tot enkele aanpassingen. De geactualiseerde versie van de Functionele set is nu beschikbaar. In een apart tabblad (Aanpassingen ten opzichte van versie 1 mei) staat een overzicht van de aanpassingen.

Overzicht veranderingen productieversie bruidsschat

Vanaf 1 juli 2022 staan de definitieve juridische en toepasbare regels bij de bruidsschat op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In deze definitieve versie zijn enkele zaken veranderd ten opzichte van de versie van oktober 2021. Op de pagina Overzicht veranderingen in definitieve versie toepasbare regels bruidsschat kunt u een overzicht downloaden met de veranderingen. U ziet per activiteit wat er veranderd is ten opzichte van de versie van oktober.

Toepasbare en juridische regels op demo-omgeving

Eind juli is de demo-omgeving bijgewerkt. Onder andere de productieversie van de bruidsschat en het omgevingsplan met de geïntegreerde staalkaarten van de VNG zijn nu beschikbaar op deze omgeving. In het vernieuwde overzicht ziet u welke toepasbare en juridische regels precies beschikbaar zijn op de demo-omgeving.

Behandeldienst instellen op productieomgeving

Als overheid kunt u de behandeling van vergunningaanvragen, meldingen en andere verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Zo kan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband namens u aanvragen en meldingen ontvangen en behandelen. U test de behandeldienst eerst op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Bent u tevreden over de behandeldienst op deze omgeving? Dan kunt u aangeven dat u deze behandeldienst ook op de productieomgeving wilt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt dit dan voor u in. Wij vragen u dit voor 1 oktober 2022 te doen. Meer informatie leest u op de pagina Behandeldienst instellen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Oefenen  

Stap voor stap door het oefenaanbod

Met deze overzichtsplaat neemt het programma Aan de slag met de Omgevingswet u stap voor stap mee door het oefenaanbod. De plaat bestaat uit 4 onderdelen die u in samenhang voorbereiden op de inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet. Vraagt u zich af wat de ideale volgorde is? Wilt u meer informatie over het oefenaanbod of een specifiek onderdeel? Kijk dan op de website van het programma Aan de slag of neem contact op met de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) in uw regio.

Op vakantie? Neem de kenniskoffer mee!

Wat neemt u mee op vakantie? Vergeet de Kenniskoffer Omgevingswet niet! Met deze virtuele koffer vol webinars willen we u deze zomer de mogelijkheid geven om op een ontspannen manier inhoudelijk bij te tanken met kennis over de Omgevingswet. Dan bent u goed voorbereid als de wet in werking treedt!

Bijeenkomsten agenda  

Save the date: Inspiratiedag 27 september 2022

Noteert u alvast de volgende Inspiratiedag in uw agenda:
27 september 2022. Dan zien we elkaar live in Spant! in Bussum, waar we ervaringen gaan uitwisselen en van elkaar leren. Er wordt nog hard gewerkt aan een mooi programma en workshops. Houd onze website in de gaten (of meld u nu al aan)!

Evenementenagenda

Kijk in onze online evenementenagenda voor meer informatie over de spreekuren en bijeenkomsten.

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Milieubelastende activiteiten bij een huishouden 

Een huishouden kan milieubelastende activiteiten uitvoeren. Deze zijn meestal kleinschaliger dan in het bedrijfsleven. Denk aan zeefdrukken of het telen van gewassen in een kas. Die activiteiten zijn zo beperkt dat de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) hier niet voor gelden. Als de activiteit op dezelfde schaalgrootte is als bij de bedrijven, is het logisch dat daarvoor wel dezelfde regels gelden. Zo moet een propaantank bij een huishouden aan dezelfde eisen voldoen als een even grote propaantank bij een bedrijf.

Energielabel C-verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moeten kantoren een geldig label met een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m² per jaar hebben. Dit staat gelijk aan een label C bij een gebouw dat uitsluitend een kantoorfunctie heeft. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Gemeenten en in sommige gevallen de provincie moeten toezien op de naleving van deze verplichting. De informatie hierover op de pagina Energielabel C-verplichting kantoren is aangepast. 

Nieuwe versie functionele beschrijving algemene set 

De algemene set indieningsvereisten zijn algemene vragen die initiatiefnemers moeten invullen als ze een verzoek indienen in het Omgevingsloket. Bijvoorbeeld als ze een vergunning aanvragen of een melding doen. Er is nu een nieuwe versie beschikbaar van de functionele beschrijving van algemene set. Ook zijn bijlage 1. Specificaties van vragen en bijlage 2. Besluitenlijst vervangen door een nieuwe versie. Bijlage 3. Bronverwijzing naar wet- en regelgeving is niet gewijzigd. De bestanden kunt u downloaden op de pagina Algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket.

Informatie in publiceerbare pdf bij opgehaalde verzoeken
Bij het ophalen van verzoeken uit het Omgevingsloket ontvangt u het verzoek als xml- en als publiceerbaar pdf-bestand. In het publiceerbaar pdf-bestand is de privacy- en bedrijfsgevoelige informatie weggelaten. De informatie die nodig is om het verzoek te behandelen, haalt u uit het xml-bestand. Op de pagina Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit Omgevingsloket leest u nu welke informatie niet in het publiceerbaar pdf-bestand staat.

Bron: aan de slag met de Omgevingswet 05-08-2022