Omgevingswet op 1 januari 2023 blijft uitgangspunt

De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Een meerderheid stemde op 12 juli 2022 voor de motie-Rietkerk c.s. die dit uitspreekt. Binnenlands Bestuur meldt echter dat minister De Jonge de senaat in mei een veel te rooskleurig beeld schetste van de staat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De motie verzoekt de regering de Kamer in oktober te informeren over de voortgang van de voorbereidingen - van in het bijzonder de ICT - op de inwerkingtreding van de wet per 1 januari volgend jaar. Aan de stemming zijn meerdere debatten en (schriftelijke en mondelinge) overleggen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorafgegaan. Hierbij kwamen zorgen van de Kamer aan de orde over onder andere het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereiding van provincies, waterschappen en gemeenten op de wet.

 

Nog geen definitief ‘Ja’

Centrale vraag was of de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023 verantwoord is of niet. Minister De Jonge wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden en had de Eerste Kamer daarom gevraagd voor 1 juli 2022 een besluit te nemen over het door hem voorgehangen ontwerp-koninklijk besluit waarin de datum van 1 januari volgend jaar is vastgelegd.

In de Kamer leefde echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet kan ingaan. In oktober wordt onder meer een nieuw advies verwacht van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). Dit advies komt er op verzoek van de Eerste Kamer. Hierna wil een meerderheid van de Kamer definitief besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het volgende plenaire debat over dit onderwerp staat - onder voorbehoud - gepland voor 1 november 2022.

Nieuwe stok tussen spaken Omgevingswet?

Binnenlands Bestuur meldt op 8 augustus Minister De Jonge de senaat in mei een veel te rooskleurig beeld van de staat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft geschetst. Dat blijkt uit de op grond van de Wet open overheid door Binnenlands Bestuur verkregen verslagen van het ‘Tactisch overleg planleveranciers’. Uit dat verslag blijkt dat DSO-LV op 1 april nog niet volledig stabiel en klaar voor gebruik was, zoals de minister beweerde tegen de Eerste Kamer. Daar is meer tijd voor nodig. Of dat uiteindelijk tot problemen gaat leiden voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2020 zal later dit jaar blijken.

Bron: NEN 12-09-2022