Nieuws 2023

Informatiebijeenkomst op het gebied van Biobased bouwen

Bent u actief op het gebied van biobased bouwen? Heeft u belang bij goede, duidelijke afspraken over dit onderwerp of op deelthema's binnen biobased bouwen? Meldt u dan aan voor 8 februari 2024! Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze informatiebijeenkomst. Het doel van deze informatiebijeenkomst is het inventariseren waar de biobased bouwen marktpartijen behoefte aan hebben. Waar worden al afspraken over gemaakt en wat ontbreekt nog? Ons bredere doel: een samenhangend, toegankelijk en breed gedragen stelsel van afspraken en standaarden voor biobased bouwen, in samenwerking en afstemming met andere partijen, nationaal en internationaal.

Handreiking: Voorbeeldregels voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het omgevingsplan, en meer in het bijzonder het invulling geven aan artikel 5.130 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een set voorbeeldregels opgesteld. Dit is gebeurd in afstemming met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumenten­gemeenten, het Convent van Gemeentelijke Archeologen in Nederland , de gezamenlijke provinciale steunpunten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omgevingswet: wanneer moet u wat bekend maken?

In de Omgevingswet en de bijbehorende regelgeving staan veel gevallen waarin het bevoegd gezag naar de buitenwereld moet communiceren dat het iets heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de kennisgeving van een ontwerpbesluit of de bekendmaking van een definitief besluit.

Teksten geconsolideerde versies voortaan op andere website

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, zijn de geconsolideerde teksten te vinden op de website wetten.overheid.nl.

Bodemsaneringsproject Waterfront Harderwijk

Het bodemsaneringsproject Waterfront, waarbij met asbest verontreinigde grond werd gesaneerd, was een operatie van 2015 tot 2021.

Kamerbrief over voortgang herziening asbeststelsel

Minister Van Gennip (SZW) heeft op 21 december 2023 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Europese regelgevingswijzigingen en de voortgang van de meerjarenaanpak op asbest.

Nieuwsbrief Implementatie 21 december 2023

Inhoud: Inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2024 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) eHerkenning noodzakelijk voor aanvragen Omgevingsloket DSO Community Nieuws voor gemeenten Eigen ketentest regio Haaglanden Oefenen Nieuw op IPLO Is uw dienstverlening klaar voor de start? Bijeenkomsten Indringend Ketentesten (IKT) fase 6 afgerond

UPDATE WIJZIGINGEN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 2024

Stand van zaken d.d. 21 december 2023 Het is (bijna) zo ver: op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en dus onder andere ook het Bbl in werking. De regelgeving blijft echter in beweging, de laatste tijd zijn er nog allerlei wijzigingen doorgevoerd en nieuwe wijzigingen aangekondigd. In dit artikel vindt u daarom een update van wijzigingen die met of na de inwerkingtreding van het Bbl te verwachten zijn. Op 1 januari 2024 treedt ook het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw (de Wkb) voor nieuwbouw in werking. Op de Bbl-wijzigingen die daarmee te maken hebben is in dit artikel niet ingegaa

Geen gemeentelijke maatwerkregels voor nieuwbouw, en andere aanscherpingen in het Besluit bouwwerken Leefomgeving in 2024

Per 1 januari treedt, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet in werking. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft. Wanneer gemeenten uiteenlopende eisen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel. Dit is 1 van de 2 maatregelen om dit tegen te gaan

Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Het is belangrijk dat een bouwwerk geen gevaar oplevert voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeert vandaag de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het betreft achtereenvolgens de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid MuWi-vloeren, gespoten purschuim en toegankelijk bouwen.

De nieuwe Omgevingswet proof versie van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2024 wordt Bouw- en Sloopveiligheid onder de Omgevingswet een aparte activiteit als informatieplicht voor iedere bouw- en sloopactiviteit die meldingsplichtig of vergunningplichtig is.

Mailing Omgevingsloket online, 20 december 2023

Inhoud: Sloopmelding LAVS in het nieuwe Omgevingsloket Afbouw Omgevingsloket online (OLO) Heeft u de extra dienst voor eHerkenning al? Vraag het direct aan!

Onderdelen stelsel EPG geactualiseerd

Vanaf begin 2024 worden verschillende geactualiseerde onderdelen van het Stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld aan de markt. Het voornemen is dat deze onderdelen per 1 juli 2024 wettelijk in werking treden.

Brief met betrekking tot aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit

Op 24 oktober jl. vond het debat met uw Kamer plaats over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) en over de motie 34.453, AN van het lid Crone c.s.. Het Kamerlid Crone heeft in dat debat aandacht gevraagd voor de situatie waarin een bouwactiviteit is afgerond, maar waar sprake is en blijft van strijdigheid met de bouwtechnische voorschriften. En in dat geval zal een verklaring van de kwaliteitsborger ontbreken. Zijn zorgen hebben met name betrekking op de onzekerheid voor de gebouweigenaar. Het Kamerlid Crone heeft aangegeven, dat die gebouweigenaren dan een gedoogverklaring (of anders gezegd een ingebruiknamebesluit) moeten krijgen. Bij ontbreken van een verklaring van de kwaliteitsborger, zullen gebouweigenaren immers zekerheid willen over de rechtmatigheid van ingebruikname

Brandveiligheid van superhoge woongebouwen

Hoogbouw neemt toe in populariteit. In de SBR Handreiking Brandveiligheid van hoge gebouwen zijn maatregelpakketten gedefinieerd, waarmee gebouwen met een hoogste verblijfsgebied tussen 70 en 200 meter ontworpen kunnen worden. Maar inmiddels heeft Rotterdam een hoogbouwvisie ontwikkeld die gebouwen toestaat tot een hoogte van 250 meter. Deze hoogbouw tussen 200 en 400 meter wordt superhoogbouw genoemd. Hiervoor bestaat echter nog geen regelgeving.