Openbare commentaarronde NTA Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken. Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. De openbare commentaarronde is van start gegaan en loopt tot 20 maart 2023.

De NTA beschrijft de methode voor de periodieke beoordeling van de betrouwbaarheid van de constructieve veiligheid van met name grote publiektoegankelijke gebouwen. In de NTA staat een inhoudelijke uitwerking van deze beoordelingssystematiek. Er is een scherpe rolverdeling tussen overheid, bevoegd gezag, gebouweigenaar en beoordelaar geschetst. En er zijn eisen gesteld aan de organisaties en personen die de beoordeling verrichten.

Het ontwerp van de NTA is opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten, geflankeerd door een regiegroep met daarin o.a. gebouweigenaren van grote publiektoegankelijke gebouwen. 

NEN wilt alle belanghebbenden (o.a. gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw- en Woningtoezicht) de kans bieden om commentaar te leveren op het NTA-ontwerp.

Commentaar aanleveren

Het NTA-ontwerp is gepubliceerd op www.normontwerpen.nen.nl voor de openbare commentaarronde. Belanghebbende partijen kunnen commentaar indienen in de periode van 7 februari tot 20 maart 2023.

Bron: NEN 13-02-2023

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Bestaande bouw