Nieuws maart 2023

Gezocht: bestuursleden voor de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) is de vereniging voor iedereen die werkzaam is binnen of voor het Bouw- en woningtoezicht in Nederland. Zij is een kennisvereniging die de kennisuitwisseling tussen organisaties en personen stimuleert, behartigt de belangen van de professionals in het vakgebied en is de spreekbuis voor het vakgebied richting de ministeries en andere belangenorganisaties zoals de VNG, Bouwend Nederland, Vereniging van Kwaliteitsborgers, Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, Bouwend Nederland.

Managementsymposium en ALV 2023 inschrijving geopend

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar houden wij ons managementsymposium op 1 juni a.s. samen met het Provero congres, waarbij een deel van het programma gescheiden, en een deel van het programma gecombineerd wordt gehouden. Door deze combinatie krijgt u een breed aanbod aan workshops om uit te kiezen, en zijn de pauzes tijdens deze dag op de zeer interessante informatiebeurs waarbij de laatste informatie over de implementatie van de Omgevingswet kan worden verkregen. En met de duidelijkheid van invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wilt u dit managementsymposium, met toch wel belangrijke onderwerpen voor ons vakgebied niet missen. Wij stellen het zeer op prijs als u als lid van de Vereniging BWT aanwezig kunt zijn. De Vereniging zijn wij met u als lid samen!

Nieuwsbrief Implementatie 28 maart

Inhoud: RIO Vincent Aalbers: schat de persoonlijke factor op waarde Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Nieuwe prestatiebladen isolatiematerialen beschikbaar

De prestatiebladen isolatiematerialen op de website Verduurzamingsrichtlijnen.nl van ERM zijn flink uitgebreid. Er is informatie van 15 nieuwe materialen beschikbaar, waaronder Aerogel, isolatiefolies, isolerende mortels en pleister.

Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk

We zijn in gesprek gegaan met betrokken partijen over de ontstane wachtlijstproblematiek voor CO-certificering. Techniek Nederland heeft aangedrongen op een tijdige en aanvaardbare oplossing voor de groep bedrijven die slechts één stap verwijderd is van formele certificering. Deze oplossing is inmiddels voorhanden, maar uiteraard onder strikte voorwaarden.

Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgevin

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport.

Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb

De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

EU-voorstel voor de nieuwe energieprestaties aangenomen

Afgelopen week heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met een voorstel voor de herziening van de richtlijn 'Energieprestaties van gebouwen’. Het EP geeft aan dat het voorstel de uitstoot binnen Europa verlaagt. Bovendien creëert het akkoord banen, pakt het de energiearmoede aan en biedt het financiering

De inschrijving voor het Tweede Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN is geopend

Op een inspirerende locatie, namelijk de LocHal in Tilburg, vindt op woensdag 10 mei voor de tweede keer het VBWTN congres plaats speciaal voor toezichthouders en handhavers. Na het zeer geslaagde congres vorig jaar wordt wederom een zeer praktijkgerichte dag georganiseerd voor toezichthouders en handhavers met onderwerpen die specifiek voor hun werk, taak en rol zijn toegesneden. Het programma voor deze dag is wederom samengesteld met toezichthouders en handhavers vanuit diverse gemeenten, met daarbij specifieke inbreng vanuit de gemeente Tilburg en Den Haag

Nieuwsbrief Implementatie 21 maart

Inhoud: Koninklijk Besluit getekend Plan van Aanpak IKT fase 4 beschikbaar Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid Oefenen Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten IPLO Nieuws

Doorzagen 65 | Omgevingswet en Wkb: it giet oan

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan definitief in per 1 januari 2024. Daarmee komt er een eind aan jarenlange discussies, lobbylawaai en werken aan een van de grootste wetgevingshervormingen van de laatste decennia.

Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over mantelzorgwoningen. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening,

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart 2023

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van het jaar 2023 met weer 11 interessante onderwerpen. Wij wensen u veel lees- Luister- en kijkplezier !

Nieuwsbrief Implementatie 15 maart

Inhoud: Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 Nieuw: Leerkring Gezonde leefomgeving Oefenen

Tips voor dienstverlening onder de Omgevingswet

De Omgevingswet moet zorgen voor meer inzichtelijkheid en een betere dienstverlening. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt hierin een belangrijke rol. Hoe zorg je ervoor dat dit begrijpelijk is voor burgers die hiermee te maken krijgen? En zijn er nog andere dingen die een gemeente kan doen om de dienstverlening te verbeteren? In de leerkring bespraken we op 9 februari de dienstverlening. Op basis hiervan hebben we 11 tips voor een begrijpelijk DSO.

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De nieuwe VNG-tool Klaar voor de Start helpt gemeenten hierbij.

Informatie en presentatie van de TLoKb over hun rol aan de Eerste Kamer

Op 14 maart gaf de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging een presentatie aan de Eerste Kamer. Een interessante presentatie waar ook vanuit de Senatoren vragen werden gesteld over de rol van de TLoKb en de werking van de Wkb onder de Omgevingswet.

Nieuwsbrief 15 maart 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

It giet oan!

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking! De ijsvloer is echter nog niet overal betrouwbaar.

Wat verandert er in het basistakenpakket?

Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wabo wordt straks ook onder de Omgevingswet met een basistakenpakket gewerkt. Toch zijn er verschillen.

Duurzaam bouwen en brandveiligheid

Klimaatverandering en zorg voor het milieu spelen een steeds grotere rol in de bouwwijzen en de bouwmaterialen die in Nederland worden toegepast. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) deed onderzoek naar de mogelijke invloed ervan op de brandveiligheid van gebouwen.

Inwerkingtreding Omgevingswet: debat samengevat

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan niet overtuigd is, vond het debat plaats

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Consultatie: Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in MPG”

Met de publicatie van het rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG” heeft Stichting NMD een stap gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO₂-emissies in de bouw. Hiermee wordt een antwoord gegeven aan de wens de materiaalgebonden CO₂-emissie en de CO₂-emissie van gebruiksenergie (use stage energy) in gelijke LCA-eenheden inzichtelijk te maken en deze dan in samenhang te bezien.

Wat is het effect van de nieuwe daglichtfactor op het schetsontwerp?

Per 1 januari 2024 komt er een nieuwe eis voor de daglichtfactor. Het is nu al handig om bij een schetsontwerp vooruit te kijken naar die nieuwe norm. Maar hoe doe je dat in een vroege fase? Dit was een mooie aanleiding voor het afstudeeronderzoek bij DGMR van Tjiko de Gooijer, student bij Hogeschool Rotterdam.

Gepland onderhoud aan productieomgeving op 8 maart en oefenomgeving op 10 maart

Het Omgevingsloket in de productieomgeving is tijdelijk niet beschikbaar op woensdag 8 maart 2023. Op vrijdag 10 maart 2023 geldt dat voor het Omgevingsloket in de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Er vindt dan technisch onderhoud plaats. Ons advies is om de oefenomgeving en de productieomgeving van het Omgevingsloket op deze data niet te gebruiken. Deze werkzaamheden waren eerder gepland op 20 en 24 februari 2023.

Zijn uw bestemmingsplannen zichtbaar in het Omgevingsloket?

Alle geldende bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket moet de dossierstatus in Ruimtelijkeplannen.nl op orde zijn. Controleer en actualiseer de dossierstatus van uw bestemmingsplannen nu

ATGB-advies over enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw met portiekontsluiting, biedt op de eerste en tweede verdieping toegang tot een galerij. Vanaf elke galerij worden ook nog twee appartementen ontsloten. Bij brand zijn de appartementen langs de galerij ook aangewezen op de enkele vluchtroute door het portiektrappenhuis. De gemeente eist nog een tweede vluchtroute, maar de vergunningaanvrager is het daar niet mee eens.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2023 EN 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet en dus ook onder andere het Bbl op 1 januari 2024 in werking zullen treden.

AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN SOEPELE OVERGANG NAAR NIEUWE DAGLICHTEISEN

De nieuwe daglichteisen treden per 1 januari 2024 in werking. Althans die conclusie zou je kunnen trekken uit de antwoorden op de Kamervragen (2023D03691, 1 februari 2023). Een prettig idee, toewerken naar deze datum.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan.