Consultatie: Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in MPG”

Met de publicatie van het rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG” heeft Stichting NMD een stap gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO₂-emissies in de bouw. Hiermee wordt een antwoord gegeven aan de wens de materiaalgebonden CO₂-emissie en de CO₂-emissie van gebruiksenergie (use stage energy) in gelijke LCA-eenheden inzichtelijk te maken en deze dan in samenhang te bezien.

De Stichting NMD sluit zich daarmee aan bij hetgeen in de Annex III van het voorstel voor de EPBD IV is verwoord1). Het voorstel geeft aan dat de prestatie van de energieprestatie van een gebouw niet enkel in hoeveelheden energiebehoefte, het gebruik en uitgedrukt in kWh/yr, maar ook een berekende prestatie Global Warming Potential (CO2eq) moet worden uitgedrukt.

In Annex III van het voorstel voor de EPBD IV is een directe verwijzing naar de EN 15978 opgenomen. In deze norm is expliciet opgenomen dat het energiebehoefte wordt uitgesplitst naar de energiedrager(s), (dat wil zeggen aangeleverde energie als in netelektriciteit, geleverd gas, thermische energie enz.) die moet worden gerapporteerd. Annex III van het herschikkingsvoorstel voor de EPBD IV verwijst naar het LEVEL(s) framework voor de te beoordelen onderdelen van het gebouw en haar technische uitrusting.

In dit rapport is een methodiek wordt onderzocht hoe de gebouwgebonden energiebehoefte moet worden afgebakend om de milieu-impact in gelijke LCA-eenheden als die van materiaalgebruik te bepalen om voorts een integrale afweging op energie- en milieuprestatie te kunnen maken. De milieu-impact van gebouwgebonden energiebehoefte is een prestatiekenmerk van het gebouw. De milieu-impact van de aangeleverde energie om in die behoefte te voorzien wordt berekend aan de hand van de LCA-data op de productkaarten energiedragers in de NMD. Hierbij is per energiedrager ook de fossiele energie die nodig is voor de productie van de energie die vervolgens aan het gebouw wordt geleverd in ogenschouw genomen. Zie voor LCA-achtergrondgegevens bij de productkaarten het rapport ‘Productkaarten Energiedragers”2).

De methodiek is beschreven in de context van de bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken, afgestemd met de EN 15978 en het LEVEL(s) framework 2 . De mogelijke relatie met de EU taxonomy is nog niet opgenomen in dit document.

Op deze manier kan de MPG uitgebreid worden met een integratie van het operationeel energiegebruik van een gebouw. Dit staat los van de Primaire3 Energiefactor die gebruikt wordt om binnen de BENG-berekening de energiebehoefte van BENG 1 om te rekenen naar het primair fossiel energiegebruik van BENG 2. De MPG inclusief operationele energie en BENG hebben een ander doel en een eigen prestatie en kunnen naast elkaar gebruikt worden.

Het rapport is voor de Stichting NMD een aanleiding om belangstellenden via een openbare consultatieronde uit te nodigen op het rapport te reflecteren. Die meedenkkracht en reflecties wil de Stichting NMD dan benutten om de integrale benadering van de energie- en de milieuprestatie eenduidige en controleerbaar inzichtelijk te maken en in het bouwproces een plaats te geven.

Download hier het concept rapport: rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG”

Klik hier om het consultatieformulier in te vullen.

Bron: NMD 10-03-2023