Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De nieuwe VNG-tool Klaar voor de Start helpt gemeenten hierbij.

De uitslag van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer was 41 leden voor en 29 leden tegen.

Ingangsdatum vastgesteld

Het vaststellen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces. De afgelopen jaren is er door gemeenten veel energie en tijd gestoken in de voorbereiding op de invoering. Dit ging niet zonder slag of stoot. Een taai proces, waarin diverse keren tot uitstel van inwerkingtreding werd besloten.

Werken aan implementatie

Met het slaan van het Koninklijk Besluit is er nu een stip op de horizon en dat maakt het mogelijk en noodzakelijk om gericht aan de implementatie te werken. Niet alleen richting 1 januari 2024, maar ook na invoering van de Omgevingswet. Dit geldt voor u als gemeente, maar ook voor de VNG. 

De VNG gaat samen met andere partijen door met het verbeteren en doorontwikkelen van het (digitale) stelsel. Want er is nog werk aan de winkel. Dit geldt niet alleen voor de Omgevingswet, maar ook voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wordt ook op 1 januari ingevoerd. 

Moties 

De Eerste Kamer heeft ook gestemd over 6 moties die op 7 maart door senatoren zijn ingebracht. Daarvan zijn er 4 aangenomen. Bekijk de ingediende moties

Is uw gemeente klaar voor de start?

Met de invoering van de Omgevingswet in zicht lanceert de VNG de online tool Klaar voor de Start. Deze tool helpt u als gemeente om te bepalen waar u staat richting inwerkingtreding en de periode daarna. U beantwoordt daarvoor stellingen die betrekking hebben op zowel de Omgevingswet als de Wkb. Dit doet u aan de hand van 9 thema’s:

  • Dienstverlening
  • Processen
  • Ketensamenwerking
  • Technologie
  • Mens
  • Financiën
  • Omgevingsplan
  • Omgevingsvisie en programma
  • Bestuurlijk 

Met Klaar voor de Start krijgt u een duidelijk beeld wat u al geregeld heeft en welke acties u nog moet doen voor een verantwoorde invoering. Daarbij gaat het zowel over de wettelijke verplichtingen als over de noodzakelijke randvoorwaarden die u op orde moet hebben. 

De VNG heeft geen toegang tot de door u ingevulde gegevens. Wilt u naar aanleiding van de resultaten in gesprek over een of meerdere thema’s, dan kunt u contact opnemen met de implementatiecoach van uw regio

Bron: VNG 15-03-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet