Nieuws april 2023

Nieuwsbrief 25 april 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Meerderheid gemeenten tegen opknippen gevolgklasse 1

Eerder is er gesproken over een terugvaloptie om verbouwactiviteiten 6 maanden later in te voeren. De roep om fasering is een veelgehoorde maar geen enkele vorm van fasering is passend voor alle gemeenten. Daarnaast blijkt het merendeel van de gemeenten tegen het opknippen van gevolgklasse 1 bouwwerken is.

Invloed van duurzame energiesystemen op brandveiligheid van woningen

De klimaatverandering, en het daaruit voortvloeiende streven naar een meer duurzaam energiegebruik, heeft een enorme invloed op wijze waarop met energie wordt omgegaan; ook in de woonomgeving.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Maatlat klimaatadaptief bouwen schept duidelijkheid

De ministeries van IenW en BZK hebben een landelijke maatlat opgesteld voor groen en klimaatadaptief bouwen. Daarmee is het voor overheden en de bouwsector duidelijk waaraan zij moeten voldoen om te bouwen en te ontwikkelen in een veranderend klimaat.

Noodverordening EU eist snelle vergunning voor zonnepanelen

Een EU-noodverordening verplicht de lidstaten om binnen vier weken te reageren op een vergunningaanvraag voor zonnepanelen en warmtepompen. Lukt dat niet, dan volgt een vergunning van rechtswege.

Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 5 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie. Tot slot kwamen het handhavingsbeleid en omgevingsveiligheid aan de orde.

Nieuwsbrief Implementatie 18 april 2023

Inhoud: Technische Koninklijke Besluiten en technische ministeriële besluiten Visualiseren vereist voorbereiding Oefenen Save the date Nieuws voor gemeenten Spreekuur Omgevingswet Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Doorontwikkeling Financiële Monitor Omgevingswet gestart

De rapportage 'Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb' is voor de VNG en gemeenten het startpunt voor de doorontwikkeling van de Financiële Monitor Omgevingswet.

Hoe zit dat nu met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb?

Op 22 maart 2023 is het zogenoemde Klein Koninklijk besluit (KB) gepubliceerd (Stb. 2023, 89) waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet vastligt. De inwerkingtreding van de onderliggende wetgeving (zoals Bbl, Bkl, Wkb, etc.) is geregeld via een tweede Koninklijk besluit dat op 7 april 2023 is gepubliceerd (Stb. 2023, 113). Daarmee is dus de datum van de Omgevingswet, inclusief Wkb, definitief.

VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 63

De afgelopen week verscheen nr 63 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Uitspraak ViA15 brengt vergunningverlening niet verder in gevaar

Vandaag deed de De Raad van State een tussenuitspraak in de zaak over het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’. De Raad van State vindt de rekengrens van 25km aanvaardbaar en beslecht daarmee de discussie.

Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C

Via de meicirculaire krijgen gemeenten dit jaar € 2,225 miljoen uitgekeerd om actief te handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. Het overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is nu beschikbaar.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 12, april 2023

Inhoud: RCE aanwezig op MONUMENT 2023 Ontzorgingsprogramma helpt monumenteigenaren bij verduurzaming Programma Faro gaat door; 6 miljoen gereserveerd voor 2023-2025 POST 65 Behoud van interieurs Urban Heritage Strategies Nijmegen Kaartlaag rijksbeschermde groenaanleg compleet Bereid u voor op de komst van de Omgevingswet Uitgelicht Agenda

Nieuwsbrief Implementatie 4 april

Inhoud: Kleine gemeenten bundelen hun krachten Slim samenwerken aan maatschappelijke opgaven Formele aanvaarding TBO-rol Dienstverlening op 1 bij Veenendaal Oefenen Nu live: Mijn Milieu Mening Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Rookwerendheid en de problematische uitwerking van NEN 6075

Per 1 juli 2021 moeten brandscheidingen ook ‘echt’ rookwerend zijn op basis van rookdoorlatendheid. Vanuit het Bouwbesluit zijn sindsdien de eisen vastgesteld voor rookwerendheid en wordt de nieuwe NEN 6075:2020 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’ aangestuurd. Volgens Daan Jansen en Mirre Veerman zorgen de nieuwe regels in de praktijk voor veel vragen en komen we inmiddels van een koude kermis thuis

Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor kosten woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht dat woningen duurder worden door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft deze vragen gesteld.

Commissiedebat :Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 maart 2023 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2022 inzake stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit (22343, nr. 348); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 31 oktober 2022 inzake voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport pfas-verdacht afval naar Indaver (België) (35334, nr. 204); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 november 2022 inzake beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen (22343, nr. 349); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 januari 2023 inzake voortgang versterking VTH-stelsel (22343, nr. 351); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari 2023 inzake terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage (28089, nr. 248); • de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 januari 2023 inzake signaalrapportage ILT: Meer inzicht in en toezicht op certificering (36200-XII, nr. 111); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 maart 2023 inzake antwoorden op vragen commissie over voortgang versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22343-351) (22343, nr. 352).

De BBB, een goede zaak!

Wees gerust, van mij geen politieke verhandelingen op deze plek. Ik heb het hier niet over de winnaar van de verkiezingen maar over een andere BBB; de Beoordeling Bestaande Bouwwerken. Wellicht niet zo populair als de politieke partij, maar evenzeer stelt deze het belang van de burger centraal. Het betreft een soort verplichte APK-keuring voor bestaande gebouwen, die op dit moment volop in ontwikkeling is. Waar hebben we het precies over?

Publicatie handreiking “Aandachtsgebieden in het omgevingsplan”

Als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de branche met Bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, consultants en bedrijfsleven is handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor ruimtelijke plannenmakers en geeft een invulling aan de vraag naar een praktisch hulpmiddel, vanuit de doelgroep.

Nieuwsbrief 3 april 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Wkb: Interne kwaliteitsborging met ISSO-praktijkprotocollen

De invoering van de Wkb per 1 januari 2024 is definitief. Vanaf dat moment moeten de prestaties van een gebouw op het moment van oplevering aantoonbaar zijn. De praktijkprotocollen van ISSO helpen daarbij. Ze beschrijven van ieder bouwelement of installatiedeel wat men op welk moment in het bouwproces moet controleren.