Meerderheid gemeenten tegen opknippen gevolgklasse 1

Eerder is er gesproken over een terugvaloptie om verbouwactiviteiten 6 maanden later in te voeren. De roep om fasering is een veelgehoorde maar geen enkele vorm van fasering is passend voor alle gemeenten. Daarnaast blijkt het merendeel van de gemeenten tegen het opknippen van gevolgklasse 1 bouwwerken is.

Verkennen faseringsmogelijkheden

Om vanuit de VNG een gewogen beeld te hebben op de consequenties van de verschillende faseringsmogelijkheden wordt een klankbordgroep geraadpleegd. Mede op basis daarvan voert de VNG en andere betrokken partijen gesprekken met het ministerie van BZK zoals over de voorgenomen fasering van het opknippen voor de gevolgklasse 1 bouwwerken in verbouw en nieuwbouw activiteiten. Het verkennen van de faseringsmogelijkheden is wat de minister eerder heeft toegezegd aan de Kamer.

Verzwaring implementatieproces

De meerderheid van gemeenten ziet het opknippen als een verzwaring van het implementatieproces omdat er ingrijpende aanpassingen voor nodig zijn; processen en systemen moeten worden aangepast, nieuwe capaciteitsinschattingen moeten worden gemaakt, het legesbeleid moet worden herzien. Deze argumenten pleiten voor een integrale invoering van gevolgklasse 1 per 1 januari 2024.

Eerder is afgesproken dat een half jaar voor de inwerkingtreding duidelijkheid moet zijn over de wet. Dit betekent dat er uiterlijk 1 juli 2023 duidelijkheid komt vanaf welke datum de verbouwactiviteiten onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) vallen.  

Invoering

Minister De Jonge heeft in het debat over het Conceptbesluit aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet en Wkb aan elkaar verbonden zijn. Daarmee wordt ook de Wkb per 1 januari 2024 ingevoerd voor eenvoudige bouwwerken, gevolgklasse 1.

Meer informatie

Bron: VNG 21-04-2023