Nieuws mei 2023

Mailing Omgevingsloket online, 25 mei 2023

Update berichtenverkeer Omgevingsloket online Op 22 mei was er een update van het berichtenverkeer Omgevingsloket online. Na deze update ondervindt een aantal organisaties problemen met het berichtenverkeer.

Gewijzigde eisen brandklasse deuren in extra beschermde vluchtroutes

De eisen voor de brandklasse van deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) worden na een risicoanalyse van het ministerie aangepast. Deze wijziging in het Bouwbesluit is (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 van kracht. Een groot deel van de deuren in EBV’s krijgt daardoor brandklasse D.

Ontwikkeling nieuwe richtlijnen BIM bestaande bouw

De onlangs opgerichte werkgroep Historic BIM ontwikkelt nieuwe richtlijnen voor het uitwisselen van informatie in BIM. Doel is het samenwerken voor bestaande bouw beter te stroomlijnen, nu herbestemming en renovatie van bestaand vastgoed steeds gangbaarder wordt. De werkgroep is een branche-overstijgende samenwerking tussen de ontwerpbureaus Rijnboutt, BiermanHenket en Office Winhov, restauratieaannemer Nico de Bont en Duyts Bouwconstructies

Kamerbrief voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit vanwege uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen

Kamerbrief voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit vanwege uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

BORGR uit de startblokken

Een even gedegen als handzaam instrument voor het écht borgen van de constructieve veiligheid bij bouwprojecten, door alle betrokken projectpartners. Dat wordt BORGR, de nieuwe online tool van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV)

Brandweer bezorgd over brandveiligheid containerwoningen

De brandweer maakt zich zorgen om de brandveiligheid van containerwoningen. Dat staat in een brief die naar de minister is gestuurd. Die containers zijn bedoeld om tijdelijk gebruikt te worden, maar blijven veel langer staan. En dat terwijl ze vaak aan minimale veiligheidseisen voldoen, met bouwmaterialen die vuur maar kort tegenhouden. Het gaat om duizenden containers die nog bewoond worden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Veel mensen ervaren elke dag de gevolgen van het enorme tekort aan betaalbare woningen. Nu door veranderende economische omstandigheden nieuwbouwprojecten onder druk staan, moeten we alle zeilen bijzetten om de 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te realiseren. Een van de manieren waarop we dit doen is door creatief om te gaan met de bestaande bebouwing. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, terwijl de potentie groot is. Daarom komt er onder andere een programmatische aanpak voor optoppen. Dat schrijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge aan de Tweede Kame

Nieuwsbrief Implementatie 16 mei

Inhoud: Provincie Limburg werkt met vertrouwen toe naar Inwerkingtreding Oefenen Nieuws voor gemeenten Essay: Regie op milieubeleid met regionalisering Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Spreekuur Omgevingswet Bijeenkomsten Nieuw op Iplo.nl

Nieuwe inzichten rondom rookverspreiding veranderen handelingsperspectief bhv

De inzichten rondom de ontwikkeling en verspreiding van rook zijn veranderd. In opdracht van NIBHV bracht het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en welke lessen daaruit te trekken zijn voor het handelingsperspectief van de bedrijfshulpverlening (bhv).

Handreiking beschikbaar over Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt inrichten voor klachten over verhuurders. En gemeenten mogen besluiten een verhuurvergunning in te voeren. Als ondersteuning heeft de VNG de Handreiking goed verhuurderschap gepubliceerd.

Nieuwsbrief 15 mei 2023

Nieuwsbrief 15 mei 2023

Aandachtspunten nieuwe daglichteisen

De nieuwe daglichteisen treden per 1 januari 2024 in werking. Althans die conclusie zou je kunnen trekken uit de antwoorden op Kamervragen op 1 februari 2023. Voor een soepele overgang zette Wesley van den Hoeven, specialist bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, zes aandachtspunten op een rij. De toekomstig aangestuurde bepalingsmethode NEN-EN 17037 is namelijk niet te vergelijken met de standaard rekenmethode uit NEN 2057.

Sneak Peak workshop Managementsymposium en ALV

Tijdens het Provero Congres houdt de vereniging zijn Managementsymposium en ALV. Een van de onderwerpen die aan bod komt is "De onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel onder de Omgevingswet, maar wat zijn de alternatieven? "

Handreiking noodverordening EU snelle vergunningverlening zonnepanelen en warmtepompen

In de Nieuwsbrief en online is er aandacht geweest voor een noodverordening van de EU over de snelle vergunningverlening voor zonnepanelen en warmtepompen

De presentaties van het Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN zijn gepubliceerd

De presentaties van het Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN zijn gepubliceerd

IPLO geeft uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het IPLO geeft, naast uitleg over de Omgevingswet, ook uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die wet gaat, net als de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in

Wet kwaliteitsborging bouwen: voor de zomer duidelijkheid over verbouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in voor nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse van bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Nieuwsbrief Implementatie 2 mei

Inhoud: Arjan Blogt Succesvolle ketentest en kennisuitwisseling tijdens Zuid-Hollandse Ketendag RIO's aan het woord: Lex Stax Oefenen Omgevingswet moet nu gaan landen in ambtelijke organisatie Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Save the date: 30 oktober - Schakeldag 2023 Bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening

Het kabinet heeft afgelopen woensdag een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hierin is voor de gebouwde omgeving € 9,3 miljard beschikbaar gesteld en € 0,2 miljard voor biobased bouwen. In 2030 zijn miljoenen woningen en gebouwen verduurzaamd en worden ze duurzaam verwarmd. Daarom worden vanaf 2026 eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van kostbaar aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp. Hierdoor stijgt de productie, daalt de prijs en wordt de warmtepomp een financieel nog aantrekkelijker alternatief voor de cv-ketel. Momenteel verdient de investering in een warmtepomp zich in gemiddeld zeven jaar terug, gevolgd door een structureel lagere energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp.

Bouwkundige brandveiligheid: vertaling theorie naar praktijk is uitdaging

Op papier wordt een ontwerp of gebouw doorgaans getoetst aan het Bouwbesluit. Daaruit volgt welke brandwerende of rookwerende scheidingen vereist zijn en aan welke eisen deze scheidingen moeten voldoen. Vervolgens worden er lijnen op plattegronden en doorsnedes aangegeven die de brandwerende en/of rookwerende scheidingen aanduiden. Maar is die constructie in de praktijk ook zo eenvoudig brand- en/of rookwerend uit te voeren? De praktijk blijkt vaak weerbarstiger.