Handreiking beschikbaar over Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Gemeenten moeten de wet gaan handhaven en een meldpunt inrichten voor klachten over verhuurders. En gemeenten mogen besluiten een verhuurvergunning in te voeren. Als ondersteuning heeft de VNG de Handreiking goed verhuurderschap gepubliceerd.

Lees de handreiking (pdf, 899 kB)

Doel Wet goed verhuurderschap

Het doel van de wet is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. Het rijk komt met deze wet bovendien tegemoet aan de wens van veel gemeenten om te kunnen optreden bij misstanden op de lokale huurmarkt.

3 instrumenten voor gemeenten

Om de doelstelling te kunnen bereiken, introduceert de wet 3 instrumenten: 

Gemeentelijk meldpunt (verplicht)

Bij het door het college van burgemeester en wethouders in te stellen meldpunt kunnen huurders (inclusief arbeidsmigranten), woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Daarmee vormt het meldpunt een belangrijke basis voor de gemeentelijke handhaving. 

Handhaving algemene regels (verplicht)

Artikel 2 van de wet stelt een basisnorm voor goed verhuurderschap vast door middel van landelijk geldende algemene regels. Het college is belast met de handhaving van de wet. 

Verhuurvergunning regulier en arbeidsmigranten (optioneel)

De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om 2 soorten verhuurvergunning in te voeren:

  • De algemene verhuurvergunning voor te bepalen categorieën reguliere woonruimten. Deze is gebiedsgebonden en geldt alleen voor de aangewezen gebieden.
  • De verhuurvergunning arbeidsmigranten voor verblijfsruimten. Hiermee kunnen gemeenten sturen op kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze vergunning kan ingevoerd worden voor het gehele grondgebied van de gemeente.

De gemeenteraad kan besluiten om een of beide verhuurvergunningen in te voeren, door vaststelling van een verhuurverordening. De VNG publiceert hiervoor begin juni 2023 een modelverordening. 

Financiering

Met het meldpunt en de handhavingsbevoegdheden krijgen gemeenten een verplichte extra taak. Voor het uitvoeren van deze extra taak worden gemeenten gecompenseerd. De structurele uitkering is met ingang van 2023 via het gemeentefonds uitgekeerd. De incidentele bijdrage voor de invoering wordt uitbetaald via een doeluitkering in de eerste helft van 2023. 

Ondersteuning vanuit de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Wet goed verhuurderschap:

Bron: VNG 16-05-2023