Nieuws juni 2023

Kamerbrief over Beantwoording brief Wkb 23 juni 2023

Minister De Jonge (VRO) reageert op de Eerste Kamer brief van 23 juni 2023 inzake de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de proefprojecten.

Aanbiedingsbrief bij rapport `Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw Mogelijke verplichting in Bbl`

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in het Bbl’

Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de voortgang op verschillende onderwerpen met betrekking tot luchtkwaliteit. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijze waarop uitvoering is gegeven aan een aantal toezeggingen en moties. Het betreft de volgende onderwerpen: Voortgang en vooruitblik van het Schone Lucht Akkoord Aanvullende maatregelen houtstook Overzicht inzet internationaal op luchtkwaliteit

Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge kondigt een langjarige aanpak voor vakantieparken aan. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen. De minister stelt een bestuurlijk aanjager aan die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak. Daarnaast heeft de aanpak als doel criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wél perspectief hebben in de recreatieve sector

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2023

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Praktijkproef asbestdaksanering met schuim

Staatssecretaris Heijnen (IenW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de praktijkproef voor methoden voor asbestsanering.

Hoofdroute 2024: zorgvuldig en verantwoord naar inwerkingtreding van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor is al veel gebeurd en moet nog veel geregeld worden. Daarom hebben alle partijen die bij de implementatie van de Omgevingswet betrokken zijn, een nieuwe roadmap opgesteld: Hoofdroute 2024. Deze vervangt de vorige versie. De roadmap brengt de belangrijkste stappen in beeld die nodig zijn voor een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overdrukinstallaties in hoogbouw

Bij hoogbouw – oftewel, gebouwen hoger dan zeventig meter – is er bij brand een groter risico dat er rook in de verticale vluchtwegen terechtkomt. Trappenhuizen worden daarom vaak voorzien van een overdrukinstallatie; een belangrijk systeem om veiligheid te garanderen. De roep om eenduidige oplossingen voor overdrukinstallaties in hoogbouw groeit echter al een tijd. Daarom wordt dit jaar de nieuwe norm NEN 6095 geïntroduceerd. In dit artikel gaan we in op de norm, en op de aandachtspunten bij toepassing van overdrukinstallaties in hoge gebouwen.

Brief Inwerkingtreding WKB en pilots

De brief van de Eerste Kamer over de Inwerkingtreding WKB en pilots

Aanbiedingsbrief Beantwoording van de vragen EK over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet

Aanbiedingsbrief Beantwoording van de vragen EK over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van bouwwerken met een laag risicoprofiel (gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden.

Brandveiligheid in hoogbouw

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voerde hiernaar een verkennend onderzoek uit. Opdrachtgever van de verkenning: de Taskforce Veilige Hoogbouw van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Om de verduurzaming nog verder te versnellen, en omdat iedereen moet kunnen meedoen, heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Zo wordt een duurzaam huis voor iedereen betaalbaar en kan de energierekening voor iedereen omlaag. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit juni 2023

In deze nieuwsbrief o.a. de aankondiging van een tweetal Webinars naast diverse andere interessante artikelen. De Webinars zijn "Het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving" (PVGO) en het webinar "Energiearmoedemiddelen voor energiefixers" voor gemeenten. Beide zijn gratis te volgen na aanmelding.

Nieuwsbrief Implementatie 15 juni 2023

Inhoud: Interview: de Omgevingswet ervaren in een werkplaats Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingsloket Werkbezoeken Marjolein Jansen Spreekuur Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Oefenen Nieuws voor gemeenten Nieuws van Geonovum Nieuw op IPLO.nl Bijeenkomsten

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van grondgebouwen bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Antwoorden op nadere Kamervragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Eerste Kamerleden de fracties CDA, PvdA en ChristenUnie hebben de vragen gestel

VNG wil ruimte voor maatwerk in bouwregelgeving behouden

De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteert op 8 juni over bouwregelgeving. Daarvoor hebben we namens gemeenten 4 punten meegegeven aan de woordvoerders bouwen en wonen. We dringen er onder meer op aan om de mogelijkheid van lokaal maatwerk in het omgevingsplan te behouden.

Zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een brochure gepubliceerd over zonnepanelen in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.

Handleiding Windhinder en Windgevaar

Simone Tax en Emiel Arends (stedenbouwkundigen bij de gemeente Rotterdam) zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de Handleiding Windhinder en Windgevaar Rotterdam.

Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk toe

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een van manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties. Soms is het echter moeilijk om aan te tonen dat hergebruikte materialen voldoen aan de wettelijke eisen. In die gevallen kan de gelijkwaardigheidsbepaling uitkomst bieden. In twee nieuwe publicaties wordt duidelijk hoe je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk kunt toepassen.

Lastenonderzoek nieuwe wijzigingen Bbl 2022

Rapport over de effecten voor burgers en bedrijven van het voornemen om een aantal artikelen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te wijzigen.

DCMR stelt handelingskader op voor padelbanen

Het aantal padelbuitenbanen neemt snel toe. Padel is een sport die veel weg heeft van tennis. DCMR heeft een handelingskader opgesteld voor het toetsen van meldingen Activiteitenbesluit, toetsen van wijzigingen van het bestemmingsplan en het handelen naar aanleiding van klachten. Belangrijk daarin is onderstaande tabel. Daarin staan afstanden waarbinnen het wenselijk is dat een akoestische verantwoording plaatsvindt, en waarbuiten de overlast beperkt moet zijn.

Kamerbrief over uitvoering diverse moties en toezeggingen bouwregelgeving

Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving. Inhoud: Natuurinclusief bouwen Meting rookmelderdichtheid Toegankelijkheid woningen voor gehandicapten Publieksvoorlichting over koolmonoxidevergiftiging en het wettelijk stelsel-CO Inbreukprocedure Richtlijn energieprestatie gebouwen

Waar staat dat artikel in de Omgevingswet?

Nog iets meer dan een half jaar en dan stapt Nederland over naar het stelsel Omgevingswet. Veel bestaande regelgeving komt in het nieuwe stelsel op een andere plek terug. Waar vindt u dan het artikel of het besluit dat u zoekt? Daarvoor zijn verschillende handige hulpmiddelen.

Nieuwsbrief 5 juni 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

VNG-advies: publiceren stukken bij wijzigen omgevingsplan

Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, dan treedt gelijktijdig een inhoudelijke verandering in publicatieverplichting op. De VNG heeft een advies uitgewerkt over hoe u de verschillende typen bijlagen en andere stukken publiceert.

Nieuwsbrief Implementatie 31 mei

Inhoud: Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend Nieuws over het Digitaal Stelsel Loket Nieuws voor gemeenten Oefenen Nieuw op IPLO.nl Spreekuur Omgevingswet Vacature: Regeringscommissaris Omgevingswet Bijeenkomsten