Hoofdroute 2024: zorgvuldig en verantwoord naar inwerkingtreding van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor is al veel gebeurd en moet nog veel geregeld worden. Daarom hebben alle partijen die bij de implementatie van de Omgevingswet betrokken zijn, een nieuwe roadmap opgesteld: Hoofdroute 2024. Deze vervangt de vorige versie. De roadmap brengt de belangrijkste stappen in beeld die nodig zijn voor een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Samen zicht houden op de voortgang

Hoofdroute 2024 is samen met alle interbestuurlijke partners opgesteld. Daarnaast zijn ook planningen en informatie van softwareleveranciers in de Hoofdroute 2024 meegenomen.
Met de Hoofdroute 2024 houden de betrokken partijen met elkaar zicht op de voortgang en kunnen interbestuurlijke knelpunten op tijd gesignaleerd worden.
De mijlpalen geven streefmomenten aan waarop een resultaat moet zijn bereikt of waarop een activiteit wordt gestart voor een beheerste invoering van de Omgevingswet.

Disclaimer: dit is een voorlopige opmaak. De definitieve opmaak volgt.

Nieuwe laan: interbestuurlijk

Nieuw in de Hoofdroute 2024 is de laan Interbestuurlijk met mijlpalen die onder gezamenlijke aansturing van het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS) staan.
Een voorbeeld hiervan is de serviceketen: een keten van dienstverlening ter ondersteuning van de bevoegd gezagen. Het programma ADS en de koepels hebben hiervoor producten en diensten ontwikkeld waarmee de bevoegd gezagen en uitvoeringsorganisaties de best mogelijke dienstverlening kunnen blijven bieden aan initiatiefnemers en belanghebbenden.

Ook een aantal mijlpalen met betrekking tot tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) valt onder deze interbestuurlijke laan. De TAM zijn een tijdelijk vangnet voor overheden en uitvoeringsorganisaties. Het vangnet zorgt ervoor dat dringende trajecten in gebiedsontwikkeling na de inwerkingtreding kunnen doorgaan.

Een 3e voorbeeld is de landelijke publiekscampagne die voorafgaand aan inwerkingtreding wordt gestart.

Implementeren door volop oefenen, testen en inregelen!

Voor inwoners en bedrijven is het noodzakelijk dat gebiedsontwikkelingen mogelijk blijven en de dienstverlening van de overheid onverminderd door blijft gaan. Voor een succesvolle inwerkingtreding is het dus heel belangrijk dat overheden de implementatie volop voortzetten met oefenen, testen, inregelen en het verder versterken van de regionale interbestuurlijke samenwerking.

Voor een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet is in de hoofdroute onder andere de mijlpaal oefenen, testen en inregelen opgenomen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting invoering van de wet. In de komende maanden blijft het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de ondersteuningsproducten, zoals klikdemo’s, werkplaatsen en de andere ondersteunende producten.

Meer informatie

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 27-06-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet