Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit juni 2023

In  deze nieuwsbrief o.a. de aankondiging van een tweetal Webinars naast diverse andere interessante artikelen. De Webinars  zijn "Het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving" (PVGO) en het webinar  "Energiearmoedemiddelen voor energiefixers"  voor gemeenten. Beide zijn gratis te volgen na aanmelding. 

Veel leesplezier.

Op deze pagina

 1. Iedereen een duurzaam huis en gebouw in 2030; hoe kunnen we dit samen versnellen?
 2. Webinar energiearmoedemiddelen voor energiefixers voor gemeenten
 3. Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht
 4. Bestuurlijk commitment voor landelijke maatlat en Webinar
 5. Toolkit Doe-het-zelfisolatie voor gemeenten
 6. Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen
 7. Internetconsultatie over nieuwe subsidie versnelling duurzame renovatieprojecten

Iedereen een duurzaam huis en gebouw in 2030; hoe kunnen we dit samen versnellen?

Iedereen een duurzaam huis en gebouw in 2030; hoe kunnen we dit samen versnellen?

Op 29 juni a.s. organiseert de beleidsdirectie Bouwen en Energie een gratis webinar voor gemeenten en provincies over het versnellen van de verduurzaming. Een mooie kans om meer te weten te komen over de landelijke ondersteuning die beschikbaar is bij het halen van de ambities uit het Klimaatakkoord. Denk aan het beleidsprogramma Klimaat waarvan het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) onderdeel is. Zo willen we vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties overheden, bewoners en bedrijven ontzorgen bij hun rol in de Warmtetransitie. 

Tijdens het webinar krijg je inzicht in alle mogelijkheden en kansen om verduurzaming voor iedereen mogelijk te maken, met extra aandacht voor de kwetsbare huishoudens. Ook geven we (proces-)ondersteuning aan Verenigingen van Eigenenaren (VvE’s) bij verduurzaming. Verder heeft het kabinet extra klimaatmaatregelen genomen voor de gebouwde omgeving; van de lokale aanpak isolatie binnen buurten en wijken, tot extra financiering voor doe-het-zelf-isolatie via vouchers, subsidies én financiering voor meer personele inzet via bijvoorbeeld energiefixteams. Met de mogelijkheid voor VvE’s, bewoners en bedrijven om te lenen tegen gunste voorwaarden zoals 0% rente via het Warmtefonds.

Meld je snel aan via de onderstaande link en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen, de middelen die nu beschikbaar zijn én nog komen voor overheden en bewoners.

En ga met ons in gesprek over hoe deze in te zetten bij de opgave om in 2023 2,6 miljoen huizen en gebouwen te verduurzamen. Een flinke ambitie en uitdaging voor iedereen in Nederland om klimaatwinst én een structureel lagere energierekening te bereiken. En hiermee bereiden we ons tegelijkertijd voor op de Warmtetransitie.

Aanmelden kan via: https://practical-media.webinargeek.com/iedereen-een-duurzaam-huis-hoe-kunnen-we-dit-versnellen

Webinar energiearmoedemiddelen voor energiefixers voor gemeenten

Graag nodigen wij gemeenten uit voor het Webinar "Energiearmoedemiddelen voor energiefixers" dat het ministerie van BZK op 26 juni van 14:00 - 15:30 organiseert. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende inzichten worden gedeeld m.b.t. het benutten van de derde tranche-uitkering van de SPUK Aanpak energiearmoede.

Onder leiding van adviesbureau Berenschot staat er een interessant programma op de planning met o.a.:

 • Een introductie door het ministerie van BZK en SZW
 • Presentaties van gemeenten met praktijkvoorbeelden
 • Een presentatie van TNO
 • Een presentatie van het NIP en Warmtefonds
 • Een Q&A

Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn. Meld u aan via deze link.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via aanpak.energiearmoede@minbzk.nl. We kijken uit naar uw komst!

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van grondgebouwen bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. 

Overgangstermijn niet meer nodig

Eerder zou de Wkb voor vergunningplichtige verbouwingen 6 maanden ná 1 januari 2024 ingaan. Nu gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers aangeven dit niet langer nodig of wenselijk te vinden, laat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze overgangstermijn vervallen. 

Inschakelen onafhankelijke kwaliteitsborger vanaf 1 januari 2024 verplicht

Dit betekent dat initiatiefnemers die vanaf 1 januari 2024 een woning of een eenvoudig bedrijfspand gaan bouwen of verbouwen, verplicht zijn om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt mee tijdens de planvorming, de uitvoering en oplevering van het bouwwerk. 

Verklaring bij gereedmelding

Ontdekt de kwaliteitsborger dat iets niet aan de bouwtechnische regels voldoet? Dan zijn de initiatiefnemer, de aannemer en eventuele adviseurs aan zet om de fout te herstellen. Voldoet het bouwwerk aan de voorschriften, dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op waarmee de initiatiefnemer het project gereed kan melden bij de gemeente. Twee weken na gereedmelding mag het bouwwerken worden gebruikt.

Uitbreiding wetgeving na 2029

De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Dit zijn relatief eenvoudige bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat. Welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen is vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Gedurende de eerste drie jaar worden de resultaten van de Wkb gemonitord. Na deze periode volgt een evaluatie en wordt de Wkb mogelijk uitgebreid naar andere bouwwerken, zoals kantoren, appartement en winkels.

Proefprojecten in volle gang

Een aantal bouwprojecten werkt als proef al volgens de nieuwe bouwregelgeving uit de Wkb. Bedrijven die ervaring willen opdoen met de nieuwe werkwijze, kunnen hiervoor via het Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb een bijdrage aanvragen in de (meer)kosten die bouwen onder de Wkb met zich meebrengt. 

Meer informatie op te vinden op: 

Bestuurlijk commitment voor landelijke maatlat en Webinar

Op 23 maart jl. is de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving gepubliceerd. Met de landelijke maatlat geeft het Rijk voor nieuwbouw aan wat we onder groen en klimaatadaptief bouwen en inrichten verstaan. Hierbij is verder gebouwd op de vele goede voorbeelden en uitwerkingen die er op regionaal en lokaal niveau al zijn. Op 19 april jl. hebben bestuurders van de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) het commitment uitgesproken de maatlat al zoveel mogelijk in projecten toe te passen. 

Webinar gemist?
Om alle partijen op weg te helpen met de toepassing van de maatlat heeft het Rijk op 17 april jl. een webinar georganiseerd om de meest prangende vragen te beantwoorden. Tijdens het webinar werd de maatlat uitgebreid toegelicht en is aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe de maatlat in de praktijk kan worden toegepast.

Het webinar is via deze link terug te kijken Webinar over landelijke maatlat gemist? - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)

Toolkit Doe-het-zelfisolatie voor gemeenten

De urgentie om sneller woningen te verduurzamen is groter dan ooit. Maar niet iedereen kan of wil veel geld uitgeven aan het verduurzamen van de eigen woning. Doe-het-zelfisolatie kan een uitkomst bieden. Want als woningeigenaren relatief eenvoudige isolatiemaatregelen zelf uitvoeren, zijn zij gemiddeld 65% goedkoper uit. En lukt het toch om op korte termijn het energieverbruik omlaag te brengen. Gemeenten hebben binnen de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk) verschillende mogelijkheden om doe-het-zelvers te ondersteunen.

Met de toolkit Doe-het-zelfisolatie ondersteunt het ministerie gemeenten bij het opzetten van een doe-het-zelfaanpak binnen de SpUk. De toolkit wordt de komende tijd uitgebreid.

Wil je zelf aan de slag isoleren? Op verbeterjehuis.nl staat informatie voor woningeigenaren, zoals kluswijzers voor isolatieklussen.

www.verbeterjehuis.nl/zelf-je-huis-isoleren/

Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

Hoe zorg je dat gebouwen en hun omgeving bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling? Met de 'Maatlat voor een klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving’ geeft het kabinet overheden en de bouwsector duidelijkheid over hoe ze moeten bouwen in het veranderende klimaat. Vandaag stuurden minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatlat naar de Tweede Kamer.

 De maatlat maakt duidelijk wat klimaatadaptief bouwen en inrichten inhoudt en werkt toe naar een minder vrijblijvende aanpak. Bouwen op een manier die berekend is op het toekomstige klimaat, zorgt immers dat we ook in de toekomst in een veilige, gezonde én groene omgeving kunnen blijven wonen en werken.

 Uniform referentiekader

De maatlat geeft een landelijk uniform referentiekader waarmee projecten klimaatbestendig en groen kunnen worden uitgevoerd. De maatlat beschrijft voor nieuwbouw doelen, prestatie-eisen en geeft richtlijnen mee voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking van overstromingen. Hoe er in een bouwontwikkeling invulling wordt gegeven aan de maatlat is en blijft een locatiespecifieke uitwerking. Door geen specifieke maatregelen voor te schrijven, blijft er lokaal ruimte voor slimme oplossingen en innovaties vanuit de markt.

 Hoe nu verder

De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving is nu nog niet wettelijk verplicht. In het voorjaar start het Rijk met het verkennen van de mogelijkheden voor juridische borging. Voor nu geeft de maatlat duidelijkheid over wat er van nieuwbouw verwacht wordt op het gebied van klimaatadaptief bouwen en inrichten. De overheid vraagt om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen.

Heb je vragen over de maatlat? Neem dat contact op via https://klimaatadaptatienederland.nl/website/contact/. Op 17 mei volgt een webinar over de maatlat. Meer informatie volgt op het kennisportaal.

Nieuwsbericht op rijksoverheid.nl: Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Internetconsultatie over nieuwe subsidie versnelling duurzame renovatieprojecten

Begin juni is de Subsidieregeling Procesondersteuning voor Opschaling Renovatieprojecten (SPOR) in internetconsultatie gegaan. Met de SPOR worden in zowel de koop- als huursector, samenwerkingsverbanden gestimuleerd die duurzame renovatieprojecten willen opschalen. Samenwerkingsverbanden kunnen uit alleen verhuurders (minimaal 100 huurwoningen) of eigenaar-bewoners (minimaal 30 koopwoningen) bestaan, of uit een combinatie van beiden. Door de SPOR kan een subsidie verkregen worden voor het aanstellen van een procesondersteuner voor de gezamenlijke renovatieprojecten. Hiermee worden samenwerkingsverbanden ondersteund die grotere aantallen woningen tegelijkertijd en op vergelijkbare wijze naar minimaal de Standaard voor woningisolatie willen verduurzamen. Dit is niet alleen goed voor het opschalen van de renovatieprojecten, maar bij een effectief samenwerkingsverband kan er meer en sneller worden gedaan, met lagere kosten.

Iedereen kan reageren op de internetconsultatie van de SPOR, die duurt tot dinsdag 4 juli. Ga naar  https://internetconsultatie.nl/subsidieprocesondersteuning voor meer informatie en om te reageren. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel de subsidieregeling aangepast. De verwachting is dat het mogelijk is de subsidie aan te vragen vanaf het najaar van 2023.

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Bron: Rijksoverheid 16-06-2023