Nieuws juli 2023

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen.

Nieuwsbrief Implementatie 28 juli 2023

Inhoud: Oefenen Correctie spreekuur Planmakers

Nieuwsbrief Implementatie 27 juli 2023

Inhoud: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Oefenen DSO Community regelanalisten en planmakers Overgangstermijnen omgevingsplan en -visie bekend Nieuws voor gemeenten Kennis- en relatienetwerken Omgevingswet Maximale inspanning voor inwoners en bedrijven Bijeenkomsten

Omgevingswet: zorgplicht uitgelicht

Zorgplichten nemen onder de nieuwe Omgevingswet een belangrijke plek in. In de Omgevingswet zelf staat een algemene zorgplicht. Daarnaast staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor een aantal activiteiten specifieke zorgplichten. Ook in decentrale regels, waaronder het omgevingsplan en de waterschapsverordening, kan de wetgever specifieke zorgplichten opnemen.

Week van de asbestvrije schuur 2023

Van 9 t/m 15 oktober 2023 wordt voor de derde keer de ‘Week van de asbestvrije schuur’ georganiseerd door Milieu Centraal.

Provincie Drenthe blikt terug op asbestsaneringen

De gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben in een brief aan de provinciale staten teruggeblikt op tien jaar asbestdakenaanpak.

De drie dubbele knip in het overgangsrecht en de overgangsfase

Na invoering van de Omgevingswet zijn er nog vergunningen die voor invoering zijn verleend op basis van artikel 2.12 lid 1a onder 3 (voormalig projectbesluit) onder de Wabo. Deze leveren een bijzondere nieuwe procedure op. Na invoering van de Omgevingswet heb je het dan over een soort drie-dubbele knip. Maar ook na invoering van de Omgevingswet kunnen nog vergunningen voor een uitsluitend appellabel planologisch basisbesluit worden aangevraagd en verleend. Bij veel gemeenten nog erg onbekend, maar tijdens het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland op 12 oktober aanstaande zal Henri de Roo hier vanuit zijn expertise een workshop over verzorgen.

Brand Joan Muyskenweg: falende droge blusleiding vertraagde inzet brandweer

Het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam dat op 3 juni werd getroffen door brand voldeed aan de eisen. Dat schrijft de brandweer in het onderzoeksrapport over de brand. Wel werd de brandweerinzet vertraagd door de falende droge blusleiding, waardoor de brand zich via het dak snel kon verspreiden.

Nu beschikbaar: checklist voor de bruidsschat

De VNG heeft een checklist gepubliceerd met 13 acties met betrekking tot de bruidsschat. Gemeenten kunnen deze acties uitvoeren ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Groene gevels: leuk om te zien maar zijn ze wel brandveilig?

De bouw verduurzaamt in een hoog tempo. Een van de innovaties zijn groene gevels. Door de klimaatvoordelen wordt levend groen in de gevel ook steeds populairder bij opdrachtgevers. Maar er is nog weinig bekend over de brandveiligheid van groene gevels. Fiona Verbrugge en Maaike Diks deden onderzoek naar de aspecten die invloed hebben op het branduitbreidingsrisico van een groene gevel naar een ander brandcompartiment.

Kamerbrief over beantwoording motie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de beantwoording van een motie om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op te schorten tot de in de motie genoemde problemen zijn opgelost. Het Eerste Kamerlid Crone (GroenLinks-PvdA) heeft de motie ingediend.

Nieuwsbrief Implementatie 17 juli 2023

Inhoud: Ketenpartners zetten 'serieuze' oefenstappen Nieuws over de bruidsschat Overgangstermijnen omgevingsplan, omgevingsvisie en waterschapsverordening Oefenen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) DSO Community regelanalisten en planmakers Nieuws voor gemeenten Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten Nieuw op IPLO.nl

Start internetconsultatie regeling SPUK versnelling natuurinclusief isoleren

Op vrijdag 14 juli is de openbare internetconsultatie van de nieuwe regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren geopend. Voor deze regeling is 44 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aan gemeenten en provincies voor de landelijke uitrol van gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s). Zo kunnen isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder beschermde diersoorten in gevaar te brengen.

Kamer houdt interpellatiedebat met minister De Jonge

Dinsdag 11 juli heeft de Kamer op verzoek van senator Kluit (GroenLinks-PvdA, en namens JA21 en OPNL) een korte interpellatie gehouden over de meerjarige financiering van de Omgevingswet. Aanleiding zijn de door het kabinet gedane toezeggingen over de financiering van de kosten van decentrale overheden. Deze zouden ruim voor inwerkingtreding van de Omgevingswet geregeld en gedekt zijn. Tot op heden zijn het kabinet en de decentrale overheden echter niet tot overeenstemming gekomen over deze kosten.

Informatieblad Trapliften op bestaande trappen

Dit informatieblad beschrijft hoe aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 kan worden voldaan bij het plaatsen van een traplift op een bestaande trap in een woning.

Antwoorden op Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (VRO) geeft antwoord op vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamercommissie heeft deze vragen schriftelijk gesteld.

Hou je agenda vrij

Donderdag 12 oktober is er weer het jaarlijkse BWT congres. Zet de datum vast in je agenda

Modelverordening leges geactualiseerd i.v.m. Omgevingswet

We publiceren een geactualiseerde versie van de Modelverordening leges voor 2024, als de Omgevingswet in werking treedt. De implementatiehandleiding en de transponeringstabel zijn ook aangepast.

Kamerbrief over Onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen

Minister De Jonge (VRO) informeert de Tweede Kamer over een mogelijk probleem met MUWI-vloeren in een deel van de schoolgebouwen.

Betere kwaliteit en duurzaamheid bij woningbouw en verbouwen

Bij bouw of verbouw moeten alle woningen duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger worden. De VNG vindt het onder meer niet terecht dat de eisen voor ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld woningsplitsing en dakopbouwen, lager liggen dan bij nieuwbouw.

Gebouwd erfgoed - nieuwsbrief gemeenten 13, juli 2023

Inhoud: Wat betekent de EU Noodverordening hernieuwbare energie voor uw gemeente? Cultureel erfgoed als kennisbron voor klimaatstresstest Met de erfgoedsector in gesprek over klimaatverandering Nieuwe publicatie zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed publiceert monitor 2021-2022 benchmark gemeenten Vijftien miljoen extra voor restauraties rijksmonumenten Bereid u voor op de Omgevingswet Bezoek de virtuele verduurzamingsrondleiding Tips voor eigenaren in Gids Monumentaal Wonen Verduurzaming Nomineer een monumententalent Internationaal netwerken tijdens Urban Heritage Strategies 8e Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen over complexe binnenstedelijke projecten Procescoach beschikbaar voor kerkenvisies Najaarsprogramma ErfgoedAcademie online Uitgelicht Agenda

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 64

De afgelopen week verscheen nr 64 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Nieuwsbrief Implementatie 3 juli 2023

Inhoud: Nieuwsbrief Implementatie 3 juli 2023 Oefenen Hoofdroute 2024: zorgvuldig en verantwoord naar inwerkingtreding van de Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet januari 2024 naar Eerste en Tweede Kamer Spreekuur Omgevingswet Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars Bijeenkomsten

DSO ondersteunt per 1 februari 2024 Imgur niet meer

Bij toegepaste regels in het Omgevingsloket kunnen overheden afbeeldingen gebruiken. Imgur is een hostingpartij voor het bekijken en delen van afbeeldingen. Vanaf 1 februari 2024 ondersteunt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Imgur niet meer

Nieuwsbrief 3 juli 2023

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Overgangstermijnen omgevingsplan en -visie bekend

Nadat in maart van dit jaar de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, zijn nu ook de overgangstermijnen voor omgevingsvisie en omgevingsplan in overleg met de koepelorganisaties bepaald.