Documenten 2008

Brochure Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning (november 2008)

In dit overzicht reikwijdte omgevingsvergunning is aangegeven welke wettelijke toestemmingen integreren in de omgevingsvergunning, welke aanhaken en welke worden geschrapt (ten opzichte van eerdere overzichten). Deze versie baseert zich op landelijke wet-en regelgeving d.d. november 2008.

Brief minister Cramer aan 2e kamer over "Hoogbouw"

Hoogbouw staat de laatste tijd sterk in de aandacht. De discussie over de wenselijkheid van concrete hoogbouwprojecten loopt soms hoog op. De vraag is aan de orde in hoeverre de wenselijkheid van hoogbouw op bepaalde locaties en in bepaalde gebieden een rijksaangelegenheid is. Onlangs heeft het College van Rijksadviseurs (CRA) een advies uitgebracht over hoogbouw in Nederland.

Nieuw infoblad "De omgevingsvergunning"

VROM heeft een nieuw infoblad over de omgevingsvergunning opgesteld (versie september 2008). Hierin wordt beknopt uitgelegd wat de gevolgen zijn van een nieuwe manier van vergunningverlening voor aanvrager en bevoegd gezag. Daarnaast maakt het blad duidelijk wat een overheid nu al kan doen om vooruit te lopen op de omgevingsvergunning en welke vormen van ondersteuning het ministerie van VROM hierbij biedt.