Nieuws 2019

Geconsolideerde versies Omgevingswet en AMvB’s beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht. Deze versie is aangepast aan de laatste stand van zaken van de parlementaire behandeling.

Pdf van beschikking en aanvraag niet langer als bijlage in e-mail

Vanaf half januari 2020 (versie 2.15.2) bevat de e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Ook de beschikking wordt niet meer als bijlage in de e-mail verzonden.

Consultatie Invoeringsregeling van start. Geef uw reactie!

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor. De regels uit de Invoeringsregeling zijn te verdelen in drie onderdelen. Een deel regelt overgangsrecht, een deel wijzigt de Omgevingsregeling of vult deze aan en een deel wijzigt andere regelingen of trekt deze in. Met de Invoeringsregeling worden in totaal 72 bestaande regelingen gewijzigd en 62 bestaande regelingen ingetrokken.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 10 december

Dinsdag 10 december 2019 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar tussen 16.00 en 20.00 uur. Er wordt een nieuwe versie geplaatst. Deze versie zou op woensdag 4 december op de oefenomgeving geplaatst worden, maar dit is vertraag

Stand van zaken Omgevingswet - december 2019

Afgelopen vrijdag heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Als VNG onderschrijven wij dit standpunt. Lees hier meer over in de ledenbrief.

Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet

Minister van Veldhoven stuurt een brief over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 4 december

Woensdag 4 december 2019 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

De Omgevingsregeling van de Omgevingswet gepubliceerd

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is het eerste wetgevingsproduct dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicaties is bekendgemaakt. Nieuw is dat met een viewer heel gedetailleerd kan worden ingezoomd op een kaartje: op achtertuin niveau nauwkeurig. De regeling draagt bij aan meer gebruiksgemak, harmonisatie van regels, minder lasten voor initiatiefnemers en overheden en betere besluitvorming

Applicaties- DSO

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV).

Kamerbrief over stelselherziening omgevingsrecht en alternatieve (externe) toetsingsopties DSO-LV

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) informeert de Eerste Kamer over het tijdpad van de behandeling van de stelselherziening en een reactie op de voorgestelde alternatieve (externe) toetsingsopties van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Roadmap Omgevingswet gebaseerd op de minimumeisen

Vandaag is er een nieuwe versie van de roadmap gepubliceerd. De Roadmap is voor gemeenten een steuntje in de rug bij de implementatie van de Omgevingswet.

Kamerbrief Beleidsrijkheid van wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet en aanvullingswetten

Minister van Veldhoven stuurt een brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en de wetsvoorstellen voor de aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom.

Nieuwe tool: ontwerpvragen omgevingsplan

De Omgevingswet biedt gemeenten veel keuzevrijheid. Ook bij het maken van het omgevingsplan. VNG heeft daarom de tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ ontwikkeld. Een online tool die gemeenten helpt bij het opstellen van het omgevingsplan.

Kamerbrief over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en ontwerp-aanvullingsbesluiten

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet , de ontwerp-aanvullingsbesluiten bodem en natuur en de voorgenomen ontwerp-aanvullingsbesluiten geluid en grondeigendom.

Mailing Omgevingsloket online 3 oktober 2019

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 17 oktober Digitaal stelsel Omgevingswet Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet