Nieuws februari 2020

Advies voor een goede bouwcultuur

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg vindt op 5 maart de Nationale Dialoog Bouwcultuur plaats. In een voormalige hangar wordt een advies aan de regering gepresenteerd over een betere omgevingskwaliteit. De onafhankelijke adviseurs (Raad voor Cultuur en Rijksbouwmeester) bepleiten in navolging van de Europese verklaring over Bouwcultuur (Davos, 2018) een betere samenwerking van markt, burgerij en overheid met de (ontwerp)experts voor de inrichting van ons land.

Voorbeeld toepasbare regels Omgevingswet

Om gemeenten op weg te helpen bij het ontwikkelen van toepasbare regels voor de Omgevingswet is een aantal voorbeeld toepasbare regels uitgewerkt. De voorbeelden richten zich op activiteiten uit de staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan’.

Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2020

Inhoud: Vervanging PKIoverheid-certificaat op woensdag 25 maart De koppeling tussen NHR en Omgevingsloket is tijdelijk niet actief Transitie Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar Digitaal Stelsel Omgevingswe Save the date: de Schakeldag op 23 juni 2020 ‘Omschakelen'

Actuele versie minimale acties Omgevingswet beschikbaar

De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voorkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.

Webcollege over de 6 kerninstrumenten

Online is een webcollege (bestaande uit 3 onderdelen) over de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet beschikbaar. Dit webcollege legt de samenhang van de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen uit, evenals hoe die elkaar beïnvloeden. Dit webcollege is op verzoek van de implementatiemanagers van de rijkspartijen tot stand gekomen.

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet

De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceren vandaag een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit. Het komende jaar moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De commissie is de opvolger van de huidige welstandscommissies en monumentencommissies.

Financiële effecten Omgevingswet? Experts gevraagd!

Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie februari 2020

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Stemming Invoeringswet Omgevingswet week uitgesteld

De stemming over de Invoeringswet Omgevingswet en daarbij ingediende moties, die dinsdagmiddag zou plaatsvinden, is op verzoek van de Eerste Kamer een week uitgesteld.

Kamerbrief met overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit

Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) stuurt de Eerste Kamer een overzicht van gedane toezeggingen inzake de ontwerp-regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet.