Nieuws maart 2020

Kamerbrief bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Minister Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van het Uitvoeringsbesluit naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket online

Sinds maandag 23 maart 13.30 uur is er een storing in het berichtenverkeer Omgevingsloket online. De oorzaak wordt onderzocht en er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. Wij houden u op de hoogte via de website. Excuses voor het ongemak

Omgevingswet en coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op ieders persoonlijke leven en werksituatie en de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen die momenteel lopen bij provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk. Komende tijd gaat het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet – VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk – ervaren wat de impact hiervan is. Er komen nu vragen binnen of dit tot uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat leiden. In deze fase is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen en houdt het programma de vinger aan de pols.

Overgangsrecht bruidsschat: stand van zaken Omgevingswet

De ontwikkelingen rondom de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft de Eerste Kamer op 11 februari 2020 de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. Kort daarna heeft de Eerste Kamer op 18 februari 2020 de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. Op 10 maart 2020 is voorts de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. Hiermee zijn weer belangrijke stappen gezet richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Mailing Omgevingsloket online 11 maart 2020

Inhoud: Heeft u al een tijdslot gereserveerd om aan te sluiten op het DSO? Vervanging PKIoverheid-certificaat op woensdag 25 maart

De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH proces

De Omgevingswet heeft tot doel om onze fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om specifieke regels al dan niet te stellen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór 1 januari 2021 om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet