Nieuws april 2020

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2020

In het kader van de Omgevingswet werken we aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland

Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 9 mei 2020

Zaterdag 9 mei 2020 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 6 t/m 26 mei

Van woensdag 6 mei t/m dinsdag 26 mei 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving niet beschikbaar. U kunt niet oefenen of aansluiten zoals gepland.

De Omgevingswet en leges: hoe gaat u hiermee om?

De VNG roept gemeenten op om op basis van eigen keuzes na te gaan denken over de gevolgen die de stelselwijziging Omgevingswet heeft voor de legesheffing door gemeenten. Met een notitie die ingezet wordt als discussi leidraad wordt hier aandacht voor gevraagd.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet volgt in mei

Deze week heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister, de VNG en de andere koepels over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Er is afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum.

Resultaten praktijkproef opstellen omgevingsplan beschikbaar

In 2019 heeft VNG samen met negen gemeenten, het Ministerie van BZK en enkele marktpartijen (softwareleveranciers) een praktijkproef uitgevoerd. Het eindverslag staat nu online, met onder meer tips voor gemeenten om zelf te gaan oefenen met het maken van een stukje omgevingsplan.

Vragen marktverkenning Omgevingswet software geactualiseerd

De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.

Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening en de implementatie-inspanningen van de Omgevingswet. Dit heeft direct ook gevolgen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die daarmee dan ook uitgesteld zal worden.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 8 april

Woensdag 8 april 2020 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.