Nieuws april 2021

Nieuwe versie bruidsschat: update 30 april 2021

Sinds 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zal tot begin mei duren. We brengen u wekelijks op de hoogte van de voortgang.

Praktijkonderzoek invoeringskosten Omgevingswet, doet u mee?

De VNG start een praktijkonderzoek naar de invoeringskosten van de Omgevingswet bij gemeenten. Het onderzoek richt zich op de daadwerkelijk gemaakte invoeringskosten bij gemeenten tot nu toe om te bepalen of de Omgevingswet budgetneutraal ingevoerd kan worden.

Financiën Omgevingswet: consultatie en opvolging motie

De uitkomsten van de gemeentelijke consultatie over het Integraal Financieel Beeld zijn bekend. Uit de consulatie blijkt dat budgetneutrale invoering binnen 10 jaar onhaalbaar wordt geacht. Meer dan 100 gemeenten, een aantal omgevingsdiensten en een veiligheidsregio namen deel aan de consultatie.

Verwachte updates Omgevingsloket en DSO

De afgelopen maand is gewerkt aan de volgende versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze versie is vanaf half mei beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productie). Vanaf dat moment kunnen overheden oefenen met nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Softwareleveranciers kunnen deze dan inbouwen in hun systemen. We hebben de verwachte nieuwe onderdelen vast voor u op een rij gezet.

Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin concludeert ze dat er extra tijd nodig is om tot gedegen besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum te komen. Het is belangrijk om hier samen met de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk een zorgvuldig besluit over te nemen, zodat de wet goed van start kan. Daarom is besloten om hier een tweede Bestuurlijk Overleg (BO) in mei aan te wijden.

Bestuurlijk Overleg: zorgvuldige afweging over inwerkingtreding Omgevingswet vergt vervolgoverleg

Minister Ollongren, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen voerden vandaag een Bestuurlijk Overleg (BO) over de stand van zaken van de Omgevingswet. Tijdens dit overleg bespraken ze of de wet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen om een goede start te maken. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden.

Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Nieuwe versie bruidsschat: Release notes

De zogeheten 'release notes' zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevul

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet april

Inhoud: Omgevingsplan inrichten met vernieuwde tool Wet- en regelgeving Digitaal Stelsel Omgevingswet Agenda virtuele sessies Lancering website Informatiepunt Leefomgeving Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet gepubliceerd

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en voor de adviesrol van de veiligheidsregio's.

Leiden herschrijft verordeningen in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op

Het is een grote operatie binnen de overheid: het invoeren van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden de losse verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving. Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft deze week een tweede groep regels toegevoegd. Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten. Daar waar het kon zijn regels positief geformuleerd. Een rondgang onder andere gemeenten en juristen maakt duidelijk dat Leiden een van de weinigen in Nederland is, die zo ver is met een Verordening fysieke leefomgeving. Om de opgedane kennis intern te borgen en extern te delen heeft de gemeente Leiden een handreiking opgesteld met leerervaringen. Het Leidse proces van het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving blijkt waardevol voor inwoners en ambtenaren.

Digitalisering staalkaart ‘Integratie verordeningen in het omgevingsplan, deel I’

inhoud: Staalkaart vier verordeningen - instructie Omgevingsloket Staalkaart vier verordeningen - activiteiten en werkingsgebieden Staalkaart vier verordeningen - annotaties 20201111 Staalkaart vier verordeningen - toepasbare regels Staalkaart vier verordeningen - verantwoording digitalisering vng-stlkrt-integr-4-verordn-stop-tpod_1_0_3-anoniem

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 21 april tot en met 23 april

De installatie van de nieuwe versie (PI-17) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 21 april 2021 vanaf 14:00 uur. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 21 april vanaf 14:00 uur t/m vrijdag 23 april. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Glas en gevel: bouwen in een explosievoorschriftengebied

Hoe moet volgens de bouwsector scherfwerend glas worden toegepast in de gevel van een gebouw? Antea Group en het IFV hebben met een vragenlijst en een expertsessie kennis opgehaald en meningen geïnventariseerd. Dit is gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, als vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's

Werkmodel verordening leges 2022 Omgevingswet

De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges (verordening). De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Er geldt overgangsrecht tot uiterlijk eind 2029.

Nieuwe versie bruidsschat: alle juridische en toepasbare regels DSO verwijderd op 12 april

Vanaf 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de nieuwe versie zijn de wijzigingen in de regelgeving uit de aanvullingssporen verwerkt. Om deze nieuwe versie te plaatsen, moeten we alle juridische en toepasbare regels in het DSO verwijderen. Ook dat gebeurt op 12 april.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 56

De afgelopen week verscheen nr 56 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.