Nieuws juni 2021

Bouw- en sloopveiligheid in nieuwe Omgevingswet

Met de voorbereiding op de Omgevingswet is discussie ontstaan aan welke kant van ‘de knip’ het onderdeel bouw- en sloopveiligheid in de nieuwe regelgeving moet landen. De VNG vindt dat deze toets deel uitmaakt van de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 22 juni 2021

Inhoud: Inkijkje bij 5 werkplaatsen Implementatie Aansluiten op de productieomgeving Gratis hulplijn bij oefenenGratis hulplijn bij oefenen Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet gepubliceerd Ik ga op Omgevingsreis en ik neem mee Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing Landelijke bijeenkomst projectbesluit Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Aankondiging consultatie verzamel AMvB Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een technische onderhouds-AMvB. Uitstel van de Omgevingswet met een half jaar geeft de mogelijkheid om een aantal technische (juridische) verbeteringen in het stelsel door te voeren.

Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet wordt beschreven wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe beoogde datum voor de inwerkingtredingsdatum van de wet: 1 juli 2022.

Aansluiten op productie

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U bent verplicht om eerst aan te sluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving. Het aansluitteam start eind juni 2021 met aansluiten op productie. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we hier uit.

De Omgevingswet invoeren op 1 juli is dat wel zo slim?

Opnieuw is besloten om de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die opgaat in de Omgevingswet, uit te stellen. Nu is als invoeringsdatum gekozen voor 1 juli 2022. De vraag is echter of dit wel een handige datum is. Bij de Wabo is er in 2010 voor gekozen deze in te voeren op 1 oktober. Reden hiervoor was toen onder andere dat het ongewenst was om gemeenten midden in de zomervakantie te confronteren met nieuwe processen, en een toen geheel nieuw Omgevingsloket met veel vragen van initiatiefnemers over deze nieuwe regels en processen. Ten opzichte van de Wabo is de Omgevingswet wellicht nog complexer, zeker als ook op dat moment de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt en daarmee heel veel bouwaanvragen onder de kwaliteitsborging gaan vallen.

Een gezonde voedselomgeving in het omgevingsplan

Gemeenten willen aanbieders van ongezond voedsel kunnen weren, bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. De juridische basis daarvoor ontbreekt echter. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekijkt daarom of dat een gezonde voedselomgeving in de Omgevingswet of op een andere manier kan worden vastgelegd.

Omgevingswet: geen extra uitstel en meer geld voor gemeenten

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote meerderheid aangenomen.

Demo-omgeving DSO bijgewerkt

De nieuwste versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat op de demo-omgeving. Dit betekent dat in het Omgevingsloket de nieuwste functionaliteiten beschikbaar zijn. Op de demo-omgeving kunnen overheden zelf ervaren hoe het Omgevingsloket werkt, zonder dat zij daarvoor aangesloten moeten zijn op het DSO

Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld

Aanbieding maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet mei 2021

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over mei 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021 Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie juni 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving

Nieuwe wegwijzer minimale acties Omgevingswet beschikbaar

Er is een nieuwe wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht toegevoegd. Deze helpt u om aan de slag te gaan met de minimale actie, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. In de wegwijzer staat omschreven wat de urgentie is en aandachtspunten zijn van deze minimale actie.

Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Het omgevingsplan: juridische en digitale opgave

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Deze worden in het Omgevingsloket gepubliceerd, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Maar het digitale omgevingsplan is meer dan een opsomming van regels. Lees hier wat u nodig heeft voor het opstellen en publiceren van uw omgevingsplan.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten over bodembescherming.