Nieuws 2020

BENG-eisen treden van 1 januari 2021 in werking

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT IN 2021

Verwachte wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 januari en in de loop van 2021.

Rekentool geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 inwerking te laten treden per koninklijk besluit.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 oktober 2020

Per 1 oktober 2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Kamerbrief bepalingsmethode warmtepompen en TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking en het TNO-onderzoeksvoorstel voor het onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren.

Toelichting wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli jl. over veiligheidsafstanden en veiligheidscoördinator

Op 1 juli jl is het Bouwbesluit 2012 aangepast. In dit artikel lichten wij 2 onderdelen toe. De in het Bouwbesluit aangewezen veiligheidsafstanden (Par. 6.2 LRBSV) en de verplichting tot het aanwijzen van een veiligheidscoördinator.

Bouwbesluit, TOjuli, BENG 3, gebruik software, certificering

Wijziging Regeling Bouwbesluit Vandaag is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde wijziging (Stb. 2019, 501) van het Bouwbesluit 2012 genoemde eisen ten aanzien van bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG-eisen) nader uitgewerkt.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede en Eerste Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Hieronder een overzicht van de betreffende wijzigingen.

Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

Er zijn in Nederland een paar honderd portiekflats die qua vluchtroute niet voldoen aan de prestatie-eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Deze flats zijn vooral gebouwd in de jaren 1960 en 1970. De gebouweigenaar is primair zelf verantwoordelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente (bevoegd gezag) kan indien nodig handhavend optreden.

Sommige gemeenten laks bij uitvoeren onderzoeksplicht brandveiligheid gevels

Gisteren stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over een door deze krant uitgevoerd onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksplicht brandveiligheid gevels. Uit dit onderzoek van de Volkskrant bij de 50 grootste gemeenten bleek dat een aantal gemeenten nog bezig zijn, en een tweetal gemeenten nog geen uitvoering had gegeven aan het onderzoek. Dit was reden voor veel andere pers om ook aandacht aan dit onderwerp te besteden

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020 en 1 januari 2021

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Een aantal wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde datum van 1 juli 2020 of 1 januari 2021 in werking.

Kamerbrief voorhang over aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Minister Ollongren zendt de Tweede en Eerste Kamer een voorhang van de verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving toe (opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet).

Beantwoording Kamervragen over de wijziging van het Bouwbesluit 2012

Minister Knops ( BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen over de wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de certificering van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Afstand houden en vaak meer dan anderhalve meter

Nu het coronavirus Nederland tot op het bot raakt, krijgt veiligheid voor de bouwtechneut een bredere dimensie dan alleen constructieve veiligheid of brandveiligheid. Afstand houden is het devies om besmettingen te voorkomen. Ik zie bij supermarkten borden staan die aangeven dat we minimaal anderhalve meter van elkaar moeten blijven en op de grond van de drogist is zelfs een meetband geplakt die aangeeft om in de rij voldoende afstand van elkaar te houden. Het is dan ook bijzonder dat juist nu het voldoende afstand nemen geregeld gaat worden in het Bouwbesluit, zij het om een andere reden dan het coronavirus.