Nieuws 2020

Wanneer traint u de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021?

BBN Brandveilig Bouwen Nederland biedt trainingen Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Waarom? Verdieping en achtergronden van de Essentiele Controlpunten Brandveiligheid zodat beter bijgedragen kan worden aan brandveiliger bouwen, verbouwen en beheren van gebouwe

Onduidelijkheid rondom structureel verlijmde gevels en constructieve veiligheid

Het is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden voor toetsers van de gemeentelijke VTH afdelingen (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) als het gaat om structureel verlijmde gevels. Er heeft een enorme groei plaatsgevonden in het aanbod van producten en systemen waarmee glas, plaatmateriaal, tegels, isolatiemateriaal en steenstrips verlijmd worden op de gevel. De markt innoveert om woningen en andere gebouwen beter te isoleren en om efficiënter te bouwen. Er worden tenslotte inmiddels ook vliegtuigen geassembleerd met lijmverbindingen

Naar aanleiding van de uitzending van de ‘De Monitor’ over de proef met het funderingslabel

In onze nieuwsbrief van begin oktober gingen we in op de aard en omvang van de funderingsproblematiek. De huidige omvang van de problemen, bodemdaling en droogte maken dat één miljoen woningen risico lopen op funderingsschade. Het geraamde schadebedrag tot 2050 loopt op tot een bedrag van 80 miljard euro. Het gaat om huizen met een houten paalfundering of huizen met een ondiepe fundering (vaak fundering op staal genoemd). Funderingsproblematiek is een ‘silent killer’: je merkt het pas als het te laat is.

Richtlijn voor de Constructieve veiligheid van Bouwsels i.h.k.v. Corona-maatregelen

Bouwwerken worden in Nederland ontworpen om bestand te zijn tegen het optreden van windkracht 10-11 Beaufort. Op basis van dat uitgangspunt kan een bouwwerk gedurende de totale gebruiksperiode van 50 jaar onbelemmerd gebruikt worden. Dat is ook een goed uitgangspunt. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn als we een gebouw zouden moeten ontruimen omdat het te hard waait.

Nieuwe groeiversie Plan van aanpak structurele verlijming gevels

Het eerder gepubliceerde groene document is op basis van commentaar en verdere afstemming aangepast tot een groeidocument. Dit houdt in dat gelet op verdere kennisontwikkeling en afstemming ook deze versie nog verder kan worden uitgebreid en of aangepast indien noodzakelijk. De op 7 november 2019 gepubliceerde groene versie is met deze versie komen te vervallen.

ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op

In opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABT een protocol opgesteld, bedoeld als handleiding voor eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion. Het protocol is samengesteld in afstemming met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, KNVB, VBWTN/Cobc, TIS en stadioneigenaren en werd eind juni online gepubliceerd.

Onderzoeksplicht voor Breedplaatvloeren gebouwen met gevolklasse III

De onderzoeksplicht breedplaatvloeren is nu formeel een feit. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant nr 21238 24 april jl.

Beantwoording Kamervragen over het bollenvloerdossier

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bollenvloerdossier, met name de onderzoeksverplichting voor gebouweigenaren.