Nieuws 2022

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit november 2022

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Uiteraard ook nu weer gevuld met interessante onderwerpen. Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goed 2023. Veel leesplezier

Kun je circulariteit berekenen?

Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de milieuprestatie van een nieuw gebouw. Deze mag maximaal 0,8 euro/m2/jaar zijn voor woningen en 1,0 voor kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Dit worden de schaduwkosten genoemd en circulariteit maakt daar sinds 1 januari 2021 deel van uit. Ook in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan deze waarden. Naar verwachting zijn deze waarden in 2030 aangescherpt tot 0,5.

Beter bouwen met verscherpte normen

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties in de bouwsector de wens om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren. Tevens klinkt het pleidooi voor een carbon budget: een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit augustus 2022

Goedendag, wij hopen dat u een fijne vakantie gehad heeft. In deze nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit weer 10 interessante onderwerpen. Wij wensen u veel lees plezier. De nieuwsbrief is ook op internet te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

Vandaag brengt het kabinet het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op termijn overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. In het besluit zijn ook verschillende waarborgen opgenomen. Het besluit vloeit voort uit afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Handreiking energielabel C voor kantoren verschenen

Kantoorgebouwen moeten op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Maar op dit moment voldoet pas 46% van de kantoren hieraan. Om het toezicht hierop te stimuleren, is nu een handreiking energielabel C beschikbaar voor gemeenten en omgevingsdiensten.

Duurzaam wonen voor iedereen

Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Het kabinet heeft speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het milieu. Alle reden dus om goed na te denken over de footprint van objecten en hergebruik van materialen. Het materialenpaspoort helpt daarbij. In een serie blogs neemt Emma Klamer (Aveco de Bondt) je mee in de wereld van het materialenpaspoort.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit mei 2022

Dit is de nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van mei 2022. Met hierin weer twaalf interessante onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier. Nationaal Isolatieprogramma: doel 2,5 miljoen woningen isoleren Veel aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) Subsidie Verduurzaming Duurzaam Maatschappelijk vastgoed in de maak Wkb gedeeltelijk in werking getreden 26 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds gereserveerd voor programma groene bedrijventerreinen Voorstel tot herziening Europese Bouwproducten Verordening (CPR) Landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen Opening Klimaatkwartier Ruim 150 intentieverklaringen voor Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe website City Deal Circulair en conceptueel bouwen Nieuwe Buyer Groups in 2022 Bezoek de middag van de Buyer Group Community Day

Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen

HAN University of Applied Sciences organiseert samen met onder meer Bouwend Nederland en Techniek NL op 2 juni het Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen. Van stikstofproblematiek tot het verduurzamen van de gebouwenvoorraad en van zeewaterspiegelstijging tot binnenstedelijk bouwen. De bouwwereld staat aan de vooravond van enorme uitdagingen.

Nieuwsbrief april 2022

Inhoud: Richtlijnen zijn zeer nuttig, ook voor het voeren van een gesprek\ Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave Verduurzaming brandweerkazerne Dirk ERM op de Monumentenbeurs Afscheidsbijeenkomst Walter de Koning Zonnepanelen, installaties en monumenten, wat kan, wat kan niet?

Kennisbijeenkomst ‘Verduurzaming in de praktijk’

ERM organiseert op verschillende locaties in het land kennisbijeenkomsten over restaureren en verduurzaming in de praktijk, gecombineerd met een locatiebezoek/rondleiding. De eerste bijeenkomst is op 12 april.

Bouwen met vlas, hennep en andere biobased materialen

De Nederlandse overheid wil serieus werk maken van de biobased economie. Het nieuwe kabinet stimuleert nieuwe verdienmodellen zoals biobased bouwmaterialen en carbon credits, zo is te lezen onder het kopje ‘kringlooplandbouw’ in het Coalitieakkoord. Door gewassen te telen die als hernieuwbare grondstof kunnen dienen voor bouwmaterialen wordt CO2 voor langere tijd vastgelegd.

Nieuwe Checklist Toezicht en Controle Milieuprestatie Gebouwen (MPG)

In samenwerking tussen WE-Adviseurs en de Vereniging BWT Nederland is een nieuwe checkist voor het toezien en controleren van de MPG ontwikkeld. Dit keer niet in de vorm van een uitgebreid document, maar in de vorm van een overzichtelijke poster waarom de meest belangrijke aandachtspunten, een stappenplan voor de inhoudelijke toets en een projectmatige aanpas compact zijn beschreven.

Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart

Dit is de derde nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van maart 2022. Met hierin weer negen interessante onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier. 14 nieuwe proeftuinen aardgasvrij bekendgemaakt Startcongres Lenteakkoord 2.0: samen aan de slag met circulair bouwen Verlenging SUVIS-regeling tot 30 april 2022 Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders Expertteam helpt bij klimaatadaptief bouwen Wijziging Regeling Bouwbesluit voor circulair bouwen per 1 april a.s. Routekaart Logistiek geeft inzicht in verduurzamingskansen Subsidieregeling installaties voor ontwikkeling levenscyclus analyse (LCA) Verkenning contingentenaanpak