Nieuws 2017

Instrumenten Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘) ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017

Oproep aan Eerste Kamer: verklaar wet kwaliteitsborging controversieel

In de Cobouw stond gisteren het volgende artikel tegen "Oproep aan Eerste Kamer: verklaar wet kwaliteitsborging controversieel"

Problemen met het Overdrachtsdossier

Op 14 maart jl. geeft het ministerie van BZK in een memo aan hoe het amendement Overdrachtsdossier ten behoeve van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie is van belang voor eventuele verdere uitwerking in de lagere wetgeving.

Tweede Kamer akkoord met Wet kwaliteitsborging

De Tweede Kamer heeft voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gestemd. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, is de wet wel aanzienlijk gewijzigd. Er waren in totaal zes amendementen en zes moties ingediend.

Bouwend Nederland voorziet twee grote probleempunten voor aannemers Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Tweede Kamer heeft gisteren de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen voor de hele bouwsector.

Sterkere positie voor consumenten in de bouw

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK) over kwaliteitsborging in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer

Wet #Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemde voor. Tegelijk met de wet werden amendementen 15, 16 en 17 van De Vries (PvdA) aangenomen. De amendementen 18 (CDA) en 21 (SP) werden verworpen. Van de 6 ingediende moties werden er 5 aangenomen.

Post Scriptum (2) bij tweede termijn Kamerbehandeling wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op donderdag 16 februari 2017 vond de tweede termijn plaats van de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 2). In deze tweede termijn kwam een drietal amendementen aan de orde waarmee wijzigingen in Titel 7.12 van het BW werden voorgesteld. De amendementen 15 en 17 ( ter vervanging van de ingetrokken amendementen 11 en 14) , ingediend door het Kamerlid De Vries (PvdA), lijken kansrijker dan amendement nr. 18, ingediend door Kamerlid Ronnes (CDA), nu de minister het oordeel over de eerste twee amendementen aan de Kamer laat en het laatste amendement ontraadt. De onderstaande bespreking van het privaatrechtelijke amendementen door mr. H.P.C.W. Strang beperkt zich daarom tot de amendementen 15 en 17.

Post Scriptum (1) bij tweede termijn Kamerbehandeling wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op donderdag 16 februari 2017 vond van 20.00 – 20.30 u de tweede termijn plaats van de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.(1) Ingediende amendementen en moties werden door de indieners toegelicht, er werden enkele vragen gesteld en minister Pasterk (als opvolger van minister Blok) deelde in antwoord zijn standpunt terzake mee. Dinsdag 21 februari 2017 vinden de stemmingen plaats. Hierna wordt door mr. H.C.W.M. Moesker ingegaan op het publiekrechtelijke segment van met name de (gewijzigde) amendementen Nr. 16 en Nr. 17 van Tweede Kamerlid De Vries.(2

2e termijn behandeling Wet kwaliteitsborging in een half uur!

We hebben weer even geduld moeten opbrengen, maar gisteren werd duidelijk dat voor de tweede termijn behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op donderdag 16 februari vanaf 20:00 uur een half uur is gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men na ruim vier uur er nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurd vraagt u zich dan wellicht af.

Beslissend stadium wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

1. Inleiding. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft sinds de indiening bij de Tweede Kamer , maar ook al daarvoor in de consultatiefase, veel pennen in beweging gebracht. Ook in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) en in de rubiek Actualiteiten Bouwrecht is er vele malen over geschreven. Zowel over het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke segment van het voorstel. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 18 januari 2017 in de Tweede Kamer zijn enkele amendementen ingediend die om een reactie vragen. In Actualiteiten Bouwrecht van 2 februari 2017 is dat voor sommige daarvan al gebeurd door prof. Chao-Duivis wat betreft het privaatrechtelijke segment. Zij noemt als gevolgen 'Verwarring en verwatering' bij aanname van de betreffende amendementen. Onderstaand volgt een reactie op de amendementen voor zover deze betrekking hebben op het publiekrechtelijke segment.

Kwaliteitsborging bouw: wetsvoorstel voldoet nog niet

De gedachte achter het voorstel 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' is prima (zoals een verbeterde aansprakelijkheid van de aannemer en bescherming van de bouwconsument). Maar het voorstel dat er nu ligt, is onduidelijk en onuitvoerbaar

Pas op de plaats met privaat bouwtoezicht in Den Haag

De pilot waarin, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, het bouwtoezicht bij private partijen is ondergebracht levert de gemeente Den Haag onvoldoende zekerheid over de bouwkwaliteit. Zolang betrokken private toezichthouders die zekerheid niet bieden houdt de gemeente Den Haag nieuwe aanvragen zoveel mogelijk buiten de pilot. "Als gemeente moeten we kunnen vertrouwen op tijdige en volledige informatie over de bouw. Zonder solide opleverdossiers kunnen we niet ons hand in het vuur steken voor de kwaliteit van het private toezicht binnen de pilot. En dat is wel een absolute noodzaak. Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is", aldus wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Bouwtoezich

Stevige behandeling Wet kwaliteitsborging eindigde abrupt en gaat over twee weken verder

De publieke tribune van de plenaire zaak van de Tweede Kamer was goed gevuld met de vertegenwoordigers van alle partijen die te maken hebben met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Waar ieder zo goed mogelijk wat aantekeningen probeerde te maken over wat er beneden werd gezegd. Beneden waren 6 van de 150 stoelen bezet met fractievertegenwoordigers van de VVD, PvdA, CDA, SP, PVV, D66 en de SGP. Hierbij een kort en zeker niet compleet verslag van het debat in eerste termijn.

Plenaire behandeling Wkb op 18 januari 2017 - update

De Tweede Kamer heeft de plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging gepland op woensdagmiddag 18 januari 2017. De Tweede Kamer trekt er de hele middag voor uit: 13.50 – 19.15. De behandeling is in de plenaire zaal en open voor publiek. Zie de website van de Tweede Kamer voor meer informatie.