Nieuws 2017

Wijziging Bouwbesluit 2012: concentratie asbestvezels

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het Bouwbesluit 2012 aangepast met betrekking tot de concentratie asbestvezels. Dit is op 20 december 2017 gepubliceerd in Staatsblad nr. 494.

Kamerbrief over voortgang saneren en subsidieregeling asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Daarbij gaat zij ook in op de mogelijkheden om het saneren van asbestdaken te koppelen aan andere programma’s en op de programmatische aanpak asbestdaken

Verslag over verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer inzake verwijdering asbest en asbesthoudende producten, brengt verslag uit van de vergadering op 19 december 2017. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Kamerbrief met reactie op 2 moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op het verzoek van het Kamerlid Laçin (SP). Het Kamerlid had gevraagd om een oordeel over 2 moties over asbest. De moties gingen over de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken en over onderzoek naar nieuwe saneringsmogelijkheden.

Functioneren certificatiestelsel asbest

Tauw heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar het functioneren van het certificatiestelsel asbest.

Vernieuwde Handreiking Slopen

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland publiceert met enige regelmaat handreikingen voor haar leden op het gebied van toezicht en handhaving. Het zijn naslagwerken waarin men niet alleen wet- en regelgeving kan vinden maar ook schema’s en voorbeeldbrieven.

Nationale Asbest Conferentie

De 16e editie van de Nationale Asbestconferentie draait om samenwerking. Samenwerking door onder andere de provincie en gemeenten, asbestsaneerders, dakenleveranciers. Al deze partijen vormen belangrijke schakels voor asbestvrije daken in 2024. Hoe? Lees het interview met Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Samen met de provincie Gelderland hosten zij deze conferentie.

Asbestverbod daken: laat Rijk samen met gemeenten optrekken

Als het aan het Rijk ligt, is vanaf 2024 asbest op daken verboden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. De VNG steunt het verbod, maar we zetten - met de Vereniging Eigen Huis - vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan.

Beantwoording Kamervragen over het landelijk asbestvolgsysteem en de programmatische aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Von Martels en Geurts (beiden CDA) over het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).