Nieuws 2017

Kamerbrief over voortgang saneren en subsidieregeling asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Daarbij gaat zij ook in op de mogelijkheden om het saneren van asbestdaken te koppelen aan andere programma’s en op de programmatische aanpak asbestdaken

Verslag over verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer inzake verwijdering asbest en asbesthoudende producten, brengt verslag uit van de vergadering op 19 december 2017. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Kamerbrief met reactie op 2 moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op het verzoek van het Kamerlid Laçin (SP). Het Kamerlid had gevraagd om een oordeel over 2 moties over asbest. De moties gingen over de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken en over onderzoek naar nieuwe saneringsmogelijkheden.

Nationale Asbest Conferentie

De 16e editie van de Nationale Asbestconferentie draait om samenwerking. Samenwerking door onder andere de provincie en gemeenten, asbestsaneerders, dakenleveranciers. Al deze partijen vormen belangrijke schakels voor asbestvrije daken in 2024. Hoe? Lees het interview met Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Samen met de provincie Gelderland hosten zij deze conferentie.

Asbest op je dak? Daar moet je van af!

De gemeente Utrecht communiceert op diverse manieren met haar inwoners, zo ook over de uitdaging om voor 2024 geen asbest meer te hebben liggen op daken binnen de gemeente.

Asbestverbod daken: laat Rijk samen met gemeenten optrekken

Als het aan het Rijk ligt, is vanaf 2024 asbest op daken verboden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. De VNG steunt het verbod, maar we zetten - met de Vereniging Eigen Huis - vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid ervan.

Beantwoording Kamervragen over het landelijk asbestvolgsysteem en de programmatische aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Von Martels en Geurts (beiden CDA) over het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Ondergrens subsidie asbestdaken vervallen

In de Staatscourant Jaargang 2017 Nr. 39947, publicatiedatum 19 juli 2017, staat omschreven dat de 35m2 grens voor het verkrijgen van een dakensubsidie is komen te vervallen. Er zijn wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie.