Nieuws 2018

Beantwoording vragen over het Ontwerpbesluit LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Water. De fracties van D66, GroenLinks en SP hadden een verslag uitgebracht met hun bevindingen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. De voorgestelde wijziging hangt samen met de invoering van een landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Einde asbestdaken in Nederland

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Inventarisatie asbestdaken in provincies

Het overzicht met betrekking tot de inventarisatie van asbestdaken in provincies is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het Ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.

Gemeenten aan de slag met verbod op asbestdaken

Vandaag tijdens het AsbestFeitenCongres kreeg VNG, directeur Leefomgeving, Edward Stigter, een gereedschapskoffer overhandigt vanuit het programma Versnellingsaanpak asbestdakensanering. De koffer staat symbool voor de digitale toolbox met ondersteuningsmiddelen voor gemeenten.

VNG-inbreng debat asbestdakenverbod 2024

In de week van 25 september staat het plenaire debat over de wijziging van de Wet milieubeheer gepland. Deze wijziging regelt een wettelijke grondslag voor een asbestdakenverbod in 2024: belangrijk onderwerp voor gemeenten. De VNG geeft de Tweede Kamer enkele aandachtspunten mee.

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Op 21 augustus is een Nota van wijziging inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Subsidie verwijderen asbestdaken opnieuw bijgesteld

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018 is opnieuw verhoogd, nu naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro. Eerder dit jaar werd het subsidieplafond al bijgesteld naar 17,5 miljoen euro.

Start nu met sanering asbestdaken

Start met de voorbereidingen van de sanering van asbestdaken. Dat is de oproep aan gemeenten. Alleen dan kan het voornemen van het Rijk om in 2024 een verbod op asbestdaken in te stellen worden gehaald

Asbestdaken in Drenthe zichtbaar gemaakt

Een vliegtuig met een zeer geavanceerde camera aan boord heeft opnamen gemaakt van daken in de provincie Drenthe. Daarmee zijn de asbesthoudende en asbestverdachte daken zichtbaar gemaakt.

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de voortgang van de programmatische versnellingsaanpak asbestdakensanering.

Kamerbrief in verband met vragen over verbod werkbak aan hijskraan

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de Kamervragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering.

Subsidie asbestdaken bijgesteld voor 2018

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken verhoogd voor 2018.

Monitoring verwijdering daken

Rijkswaterstaat monitort in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van de sanering van asbesthoudende daken. Dit met het oog op het voorgenomen asbestdaken verbod. Het doel is een prognose te kunnen afgeven of 2024 gehaald gaat worden