Nieuws april 2023

Invloed Wkb op VTH

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 5 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie. Tot slot kwamen het handhavingsbeleid en omgevingsveiligheid aan de orde.

VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Middelen beschikbaar voor gemeentelijke handhaving label-C

Via de meicirculaire krijgen gemeenten dit jaar € 2,225 miljoen uitgekeerd om actief te handhaven op de label C-verplichting voor kantoren. Het overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is nu beschikbaar.

Commissiedebat :Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 maart 2023 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2022 inzake stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit (22343, nr. 348); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 31 oktober 2022 inzake voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport pfas-verdacht afval naar Indaver (België) (35334, nr. 204); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 november 2022 inzake beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen (22343, nr. 349); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 januari 2023 inzake voortgang versterking VTH-stelsel (22343, nr. 351); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari 2023 inzake terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage (28089, nr. 248); • de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 januari 2023 inzake signaalrapportage ILT: Meer inzicht in en toezicht op certificering (36200-XII, nr. 111); • de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 16 maart 2023 inzake antwoorden op vragen commissie over voortgang versterking VTH-stelsel (Kamerstuk 22343-351) (22343, nr. 352).