Nieuws 2023

Gewijzigde eisen brandklasse deuren in extra beschermde vluchtroutes

De eisen voor de brandklasse van deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) worden na een risicoanalyse van het ministerie aangepast. Deze wijziging in het Bouwbesluit is (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 van kracht. Een groot deel van de deuren in EBV’s krijgt daardoor brandklasse D.

Brandweer bezorgd over brandveiligheid containerwoningen

De brandweer maakt zich zorgen om de brandveiligheid van containerwoningen. Dat staat in een brief die naar de minister is gestuurd. Die containers zijn bedoeld om tijdelijk gebruikt te worden, maar blijven veel langer staan. En dat terwijl ze vaak aan minimale veiligheidseisen voldoen, met bouwmaterialen die vuur maar kort tegenhouden. Het gaat om duizenden containers die nog bewoond worden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Nieuwe inzichten rondom rookverspreiding veranderen handelingsperspectief bhv

De inzichten rondom de ontwikkeling en verspreiding van rook zijn veranderd. In opdracht van NIBHV bracht het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en welke lessen daaruit te trekken zijn voor het handelingsperspectief van de bedrijfshulpverlening (bhv).

Bouwkundige brandveiligheid: vertaling theorie naar praktijk is uitdaging

Op papier wordt een ontwerp of gebouw doorgaans getoetst aan het Bouwbesluit. Daaruit volgt welke brandwerende of rookwerende scheidingen vereist zijn en aan welke eisen deze scheidingen moeten voldoen. Vervolgens worden er lijnen op plattegronden en doorsnedes aangegeven die de brandwerende en/of rookwerende scheidingen aanduiden. Maar is die constructie in de praktijk ook zo eenvoudig brand- en/of rookwerend uit te voeren? De praktijk blijkt vaak weerbarstiger.

Invloed van duurzame energiesystemen op brandveiligheid van woningen

De klimaatverandering, en het daaruit voortvloeiende streven naar een meer duurzaam energiegebruik, heeft een enorme invloed op wijze waarop met energie wordt omgegaan; ook in de woonomgeving.

Rookwerendheid en de problematische uitwerking van NEN 6075

Per 1 juli 2021 moeten brandscheidingen ook ‘echt’ rookwerend zijn op basis van rookdoorlatendheid. Vanuit het Bouwbesluit zijn sindsdien de eisen vastgesteld voor rookwerendheid en wordt de nieuwe NEN 6075:2020 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’ aangestuurd. Volgens Daan Jansen en Mirre Veerman zorgen de nieuwe regels in de praktijk voor veel vragen en komen we inmiddels van een koude kermis thuis

ATGB-advies over enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis

Een nieuw te bouwen appartementengebouw met portiekontsluiting, biedt op de eerste en tweede verdieping toegang tot een galerij. Vanaf elke galerij worden ook nog twee appartementen ontsloten. Bij brand zijn de appartementen langs de galerij ook aangewezen op de enkele vluchtroute door het portiektrappenhuis. De gemeente eist nog een tweede vluchtroute, maar de vergunningaanvrager is het daar niet mee eens.

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2023 EN 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet en dus ook onder andere het Bbl op 1 januari 2024 in werking zullen treden.

Norm over rookmelders voor woonfuncties herzien

NEN 2555 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties’ is herzien. De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen NEN en Federatie Veilig Nederland.

Biobased isoleren in veel gevallen brandveilig volgens onderzoek

In wanden van houtskeletbouw kan in veel gevallen evengoed biobased isolatiemateriaal worden aangebracht als steen- of glaswol. In ieder geval met het oog op de brandveiligheid. Dat concludeert Nieman Raadgevende Ingenieurs in een rapport in opdracht van de RVO. Verder onderzoek wordt aanbevolen.

Gelijkwaardigheid en doodlopende einden in woongebouwen

Waar de (vrijloop-)dranger tot voor kort regelmatig werd ingezet als gelijkwaardigheid op een doodlopend eind in (de galerij óf corridor van) een woongebouw, is de inzet van de vrijloopdranger als invulling van gelijkwaardigheid door wijziging van het Bouwbesluit in beginsel niet meer mogelijk. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarbij een gedragen bouwwijze niet meer mogelijk is. Is dit wel de bedoeling geweest van deze wijziging? En is het bouwen van een woongebouw met een doodlopend eind nu per definitie niet meer mogelijk?

Brandveiligheid containerwoningen in Amsterdam niet op orde

Vrijwel alle containerwoningcomplexen in Amsterdam vertonen gebreken. Dat staat in een onderzoek naar de brandveiligheid dat is uitgevoerd naar aanleiding van de grote brand in een dergelijk complex afgelopen november. Door de brand gingen 74 containerwoningen verloren.

EnergieHotel Ede: circulair en brandveilig

Langs de A12 bij Ede wordt het eerste circulaire hotel van Nederland gebouwd. Het hotel wekt zelf energie op en maakt haar gasten bewust van hun energieverbruik door ze te stimuleren hier bewust mee om te gaan. Het gebouw wordt 50 meter hoog en bestaat uit 12 lagen geprefabriceerde HoutKern®modules die zijn opgebouwd uit Cross Laminated Timber (CLT) wand-, vloer en plafondelementen. Cruciale vraag is of de regelgeving van het Bouwbesluit wel voldoende aansluit bij het (hoger) bouwen in hout?